Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 69

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2086/2004 z dnia 19 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 w sprawie przyjęcia niektórych międzynarodowych standardów rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dodania MSR nr 39 (1)

Data ogłoszenia:2004-12-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 69

Strona 69 z 70

Bank oddzielnie ujawnia kwotę ujętą w danym okresie jako zwiększenie rezerw na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, kwotę obciążeń z tytułu kredytów i pożyczek całkowicie odpisanych w danym okresie oraz kwotę uznań w tym okresie z tytułu kredytów i pożyczek uprzednio odpisanych, które zostały jednak odzyskane (c) łączną kwotę rezerw na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek na dzień bilansowy. 44. Wszelkie kwoty wydzielone na straty na kredytach i pożyczkach oraz na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek ujęte zgodnie z MSR 39 rozlicza się jako pomniejszenie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych. Wszelkie salda kredytowe wynikające ze zmniejszenia się tych kwot powodują zwiększenie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych i nie są uwzględniane przy ustalaniu zysku lub straty danego okresu. Paragraf 45 został usunięty. W paragrafie 46 dokonano następujących zmian: 46. Miejscowe uwarunkowania lub ustawodawstwo mogą nakładać na bank obowiązek lub dopuszczać wydzielanie przezeń dodatkowych kwot na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, oprócz kwot dotyczących strat ujętych zgodnie z MSR 39. Wszelkie takie kwoty nie obciążają kosztów przy ustalaniu zysku lub straty danego okresu, lecz są ujmowane w ciężar niepodzielonego wyniku lat ubiegłych. Podobnie wszelkie salda kredytowe wynikające ze zmniejszenia się tych kwot powodują zwiększenie niepodzielonego wyniku lat ubiegłych i nie są uwzględniane przy ustalaniu zysku lub straty.


L 363/64

IAS 39

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.12.2004

W paragrafie 47 dokonano następujących zmian: 47. Użytkownicy sprawozdania finansowego powinni wiedzieć, jaki wpływ miały straty na kredytach i pożyczkach na wyniki działalności i sytuację finansową banku. Pomoże im to w ocenie efektywności wykorzystywania dostępnych zasobów przez bank. Dlatego też bank ujawnia łączną kwotę rezerw utworzonych na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek na dzień bilansowy oraz zmiany stanu tych rezerw podczas danego okresu obrotowego. Zmiany stanu rezerw, w tym także kwoty wcześniej całkowicie odpisane, a następnie odzyskane podczas danego okresu, należy przedstawić oddzielnie. Paragraf 48 został usunięty. W paragrafie 49 dokonano następujących zmian: 49. W sytuacji, kiedy kredyty i pożyczki nie mogą być odzyskane, są one całkowicie odpisywane i obciążają rezerwy na straty na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. W pewnych przypadkach takich kwot nie można odpisać aż do czasu zakończenia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i ostatecznego ustalenia kwoty odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości. W innych przypadkach odpisanie kwot odbywa się wcześniej, na przykład wtedy, gdy kredytobiorca/pożyczkobiorca w ustalonym terminie nie spłacił odsetek lub kwoty kapitałowej kredytu (pożyczki). Ponieważ poszczególne banki stosują odmienne okresy, po jakich następuje odpisanie nieściągalnych kredytów i pożyczek, kwoty brutto kredytów i pożyczek oraz rezerw na odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości w nawet bardzo podobnych pod innymi względami bankach mogą wyraźnie się między sobą różnić. Z tego powodu banki ujawniają przyjęte zasady (politykę) odpisywania nieściągalnych kredytów i pożyczek. W podpunkcie (c) paragrafu 58 dokonano następujacych zmian: (c) w kosztach ujętych w danym okresie z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz w kwocie rezerw na dzień bilansowy oraz …

Zmiany w MSR 32 B6. W MSR 32 Instrumenty Finansowe: ujawnianie i prezentacja dokonano poniższych zmian. W paragrafie 96 dokonano następujących zmian: 96. Jednostka stosuje niniejszy standard w okresach obrotowych rozpoczynających się 1 stycznia 2005 roku lub później.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 363 POZ 1 - Strona 69 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.