Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2004-12-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 3

Strona 1 z 2
14.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 367/3

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2117/2004 z dnia 7 grudnia 2004 r. przedłużające zawieszenie cła antydumpingowego nałożonego decyzją Komisji nr 2730/2000/EWWiS na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80 mm pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

Artykuł 14 ust. 4 stanowi ponadto, że zawieszenie można przedłużyć na kolejny okres nieprzekraczający jednego roku, jeśli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Komisji.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1), („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji, przedłożony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Po zawieszeniu ostatecznego cła antydumpingowego w drodze decyzji Komisja, zgodnie z motywem 15 decyzji, nadal monitorowała sytuację na rynku koksu węglowego 80+. Poza analizą przywozu z CHRL, wszystkim zainteresowanym stronom wysłano kwestionariusz z prośbą o nadesłanie danych dotyczących produkcji, wielkości i cen sprzedaży na rynku wspólnotowym oraz rentowności za 2003 r. i pierwsze sześć miesięcy 2004 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

A. POSTĘPOWANIE (1)

Decyzją 2730/2000/EWWiS (2) Komisja nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w kwocie 32,6 EUR za tonę na przywóz koksu węglowego w kawałkach o średnicy większej niż 80mm („koks węglowy 80+”), pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej („CHRL”), objętego kodem CN ex 2704 00 19 (kod TARIC 2704 00 19 10).

(6)

Odpowiedzi otrzymano zarówno od strony skarżącej, jak i użytkowników przemysłowych. Współpracowało czterech producentów wspólnotowych: trzech z krajów UE-15 (branża strony skarżącej) i jeden z Polski. Współpracę podjęło także dwanaście spółek reprezentujących sektor wełny skalnej i odlewniczy.

Przywóz z CHRL Jeśli chodzi o wielkość przywozu z CHRL do Wspólnoty, stwierdzono, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2004 r. wielkość przywozu przedmiotowego produktu zmniejszyła się o 4 % w porównaniu z tym samym okresem w 2003 r. Jednakże doświadczenia ubiegłych lat wskazują na to, że zwykle większość przywozów dokonywana jest w drugiej połowie roku. Istotnie, w tym wypadku porównanie wielkości przywozu od stycznia do czerwca 2004 r. i w okresie ostatnich sześciu miesięcy 2003 r. wykazuje spadek rzędu 11 %.

(2)

Decyzją 2004/264/WE (3) („decyzja”) Komisja zawiesiła ostateczne cło antydumpingowe na okres dziewięciu miesięcy, z mocą od dnia 20 marca 2004 r.

B. PODSTAWY DO PRZEDŁUŻENIA ZAWIESZENIA (3)

Artykuł 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego przewiduje możliwość zawieszenia środków antydumpingowych w interesie Wspólnoty, uzasadniając to tymczasową zmianą warunków rynkowych w stopniu uniemożliwiającym naprawienie wyrządzonej szkody w wyniku zawieszenia. Środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone decyzją Komisji na okres dziewięciu miesięcy.

(7)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 316 z 15.12.2000, str. 30. Decyzja zmieniona rozporządzeniem Rady (WE) nr 997/2004 (Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 81 z 19.3.2004, str. 89.

Odnośnie do cen, średnia cena koksu węglowego 80+ w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2004 r. wzrosła o 107 % w porównaniu ze średnią ceną w 2003 r. Przeciętnie cena jednostkowa wynosiła 124 EUR za tonę w 2003 r. i 256 EUR za tonę w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2004 r. Zwraca się uwagę, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2004 r. odnotowano lekki wzrost, od 110 EUR do 140 EUR, w czerwcu zaś cena wzrosła do 403 EUR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 367 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L367 - 35 z 200414.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/848/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające wspólne stanowisko 2004/661/WPZiB dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym urzędnikom z Białorusi

 • Dz. U. L367 - 30 z 200414.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/847/WPZiB z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L367 - 29 z 200414.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Proxima/2/2004 z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Byłej Jugosławiańskiej Republice Macedonii, EUPOL Proxima

 • Dz. U. L367 - 23 z 200414.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/112/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. dostosowująca do postępu technicznego dyrektywę Komisji 95/50/WE w sprawie ujednoliconych procedur kontroli drogowego transportu towarów niebezpiecznych (1)

 • Dz. U. L367 - 21 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2122/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. określające ilości, odnośnie do których mogą być składane wnioski o pozwolenie na przywóz w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. w ramach kontyngentów taryfowych na wołowinę i cielęcinę, przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1279/98 dla Bułgarii i Rumunii

 • Dz. U. L367 - 17 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2121/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1727/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2158/92 w sprawie ochrony lasów wspólnotowych przed pożarami oraz rozporządzenie (WE) nr 2278/1999 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 3528/86 w sprawie ochrony lasów Wspólnoty przed zanieczyszczeniem atmosferycznym

 • Dz. U. L367 - 11 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2120/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2729/2000 ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze w sprawie kontroli w sektorze wina

 • Dz. U. L367 - 8 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2119/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. otwierające procedurę przetargową nr 53/2004 WE sprzedaży alkoholu winnego do nowych zastosowań przemysłowych

 • Dz. U. L367 - 6 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2118/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L367 - 1 z 200414.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2116/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2201/2003 dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000, w zakresie umów ze Stolicą Apostolską

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.