Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 50

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

Data ogłoszenia:2004-12-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 50

Strona 1 z 4
L 368/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.12.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2004/852/WPZiB z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Republice Wybrzeża Kości Słoniowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, a także wszystkich innych osób, które publicznie wzniecają nienawiść i nawołują do przemocy oraz wszelkich innych osób wskazanych przez Komitet jako osoby naruszające środki nałożone w ramach embarga na broń.


a także mając na uwadze, co następuje:

(4)

(1)

Dnia 15 listopada 2004 r. Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 1572 (2004), zwaną dalej „UNSCR 1572(2004)” zakazującą bezpośredniej lub pośredniej dostawy, sprzedaży lub transferu do Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej, z terytoriów Państw Członkowskich lub przez obywateli tych państw, lub za pomocą statków pływających pod ich banderą lub ich samolotów, broni lub jakiegokolwiek sprzętu pokrewnego, w szczególności samolotów wojskowych i sprzętu wojskowego, niezależnie czy pochodzą one z terytoriów tych państw czy nie, jak również zapewniania wszelkiej pomocy, porad lub szkoleń w zakresie działań wojskowych.

(5)

Ponadto UNSCR 1572 (2004) nakazuje zamrożenie funduszy, innych aktywów finansowych i zasobów gospodarczych, posiadanych lub kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez osoby wskazane przez Komitet lub przechowywanych przez podmioty, które należą do osób działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem lub są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez te osoby, zgodnie ze wskazaniami Komitetu. Rezolucja wprowadza również zakaz udostępniania tym osobom lub podmiotom lub na rzecz tych osób lub podmiotów funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych.

(2)

W celu wprowadzania w życie tych działań, finansowanie i pomoc finansowa związane z działaniami wojskowymi również powinny być zakazane.

Ust. 19 UNSCR 1572 (2004) przewiduje, że środki odnoszące się do wjazdu na lub tranzytu przez terytoria Państw Członkowskich oraz środki odnoszące się do zamrożenia funduszy, aktywów finansowych i zasobów gospodarczych wchodzą w życie dnia 15 grudnia 2004 r., chyba, że przed upływem tego terminu Rada Bezpieczeństwa uzna, że sygnatariusze porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III wdrożyli wszystkie zobowiązania przyjęte na mocy porozumienia Accra III i rozpoczynają pełną realizację postanowień porozumienia z Linas-Marcoussis.

(3)

UNSCR 1572 (2004) nakłada również środki uniemożliwiające wjazd na lub tranzyt przez terytoria Państw Członkowskich wszystkich osób wskazanych przez Komitet ustanowiony na mocy ust. 14 tej rezolucji (zwany dalej „Komitetem”), stanowiących zagrożenie dla pokoju i procesu pojednania narodowego w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, w szczególności tych hamujących wprowadzanie w życie postanowień porozumień z Linas-Marcoussis i Accra III oraz wszelkich innych osób, wskazanych na podstawie stosownych informacji, jako osoby odpowiedzialne za poważne naruszenie praw

(6)

Dnia 22 listopada 2004 r. Rada oświadczyła, że w celu dalszego przyczyniania się do pokoju w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej oraz by zapobiec destabilizacji w tym podregionie, UE będzie nadal wspierać inicjatywy podejmowane przez Wspólnotę Gospodarczą Zachodnich Państw Afryki (ECOWAS) i Unię Afrykańską (UA).

15.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 368/51

(7)

Rada potwierdziła również silne zaangażowanie UE we wspieranie, za pomocą wszelkich stosownych środków, wdrażania porozumień z Linas-Marcoussis i Accra.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 368 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L368 - 48 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniająca po raz trzeci decyzję 2004/122/WE dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do influenzy drobiu w niektórych krajach azjatyckich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4775) (1)

 • Dz. U. L368 - 28 z 200415.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4553) (1)

 • Dz. U. L368 - 26 z 200415.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 25 października 2004 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej oraz tymczasowego stosowania niektórych przepisów Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia tego państwa we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen

 • Dz. U. L368 - 24 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2131/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 22 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2130/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 15 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L368 - 20 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2129/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L368 - 17 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2128/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L368 - 14 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2127/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A 1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L368 - 12 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2126/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemu A1 do orzechów (migdały łuskane, orzechy laskowe w łupinach, orzechy laskowe łuskane, orzechy włoskie w łupinach)

 • Dz. U. L368 - 8 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2125/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 890/78 dotyczące szczegółowych zasad certyfikacji chmielu

 • Dz. U. L368 - 3 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) NR 2124/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania, przewidzianego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1922/2004, kontyngentu taryfowego na przywóz żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L368 - 1 z 200415.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2123/2004 z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.