Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 373 POZ 21

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2190/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

Data ogłoszenia:2004-12-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 373 POZ 21

21.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 373/21

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2190/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1433/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do funduszy operacyjnych, programów operacyjnych i pomocy finansowej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wienia kwalifikowalności wydatków, począwszy od 1 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 48,

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1433/2003. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 11 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1433/2003 (2) stanowi, że uznane organizacje producentów zobowiązane są przedkładać programy operacyjne do zatwierdzenia właściwym organom w Państwie Członkowskim. Należy również w wyraźny sposób umożliwić grupom producentów ubiegającym się o uznanie za organizacje producentów na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 przedłożenie ich programów operacyjnych w tym samym czasie. Wyżej wymienione programy operacyjne mogą zostać zatwierdzone wyłącznie w przypadku, gdy dana organizacja producentów została uznana przez właściwy organ krajowy nie później niż w terminie określonym w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003. Na mocy art. 13 i 14 rozporządzenia (WE) nr 1433/2003 właściwy organ krajowy podejmuje decyzję dotyczącą programów i środków lub zmian w ich zakresie po ich przedłożeniu przez organizacje producentów zgodnie z art. 11 i 14 wymienionego rozporządzenia najpóźniej do dnia 15 grudnia. Z doświadczenia nabytego w ostatnich latach wynika, że z uwagi na nadmierne obciążenia administracyjne niektóre Państwa Członkowskie nie są w stanie zbadać wszystkich programów i podjąć dotyczących ich decyzji w wyżej określonym terminie. Aby uniknąć systematycznych odstępstw od przepisów, nie powodować uszczerbku dla podmiotów gospodarczych oraz umożliwić organom krajowym dalsze badanie wniosków, należy z należycie uzasadnionych przyczyn umożliwić Państwom Członkowskim przeniesienie przyjętego terminu z dnia 15 grudnia do dnia 20 grudnia roku następującego po dacie złożenia wniosku. Państwa Członkowskie mogą przyjąć przepisy w celu umożli-

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1433/2003 wprowadza się następujące zmiany:

(2)

1) do art. 11 dodaje się akapit w brzmieniu: „Grupy producentów ubiegające się o uznanie za organizacje producentów na mocy art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2200/96 mogą w tym samym czasie przedłożyć do zatwierdzenia swoje programy operacyjne określone w akapicie pierwszym. Zatwierdzenie powyższych programów jest uzależnione od ich akceptacji w terminie określonym w art. 13 ust. 2.”.

(3)

2) do art. 13 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „Niemniej jednak, z należycie uzasadnionych przyczyn, Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję dotyczącą programów operacyjnych i funduszy najpóźniej w dniu 20 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku. Decyzja zatwierdzająca może określać kwalifikowalność wydatków od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku.”.

(4)

3) do art. 14 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu: „Niemniej jednak, z należycie uzasadnionych przyczyn, Państwa Członkowskie mogą podjąć decyzję dotyczącą wniosków o zmianę programu operacyjnego najpóźniej 20 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku. Decyzja zatwierdzająca może określać kwalifikowalność wydatków od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie złożenia wniosku.”.

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 47/2003 (Dz.U. L 7 z 11.1.2003, str. 64). (2) Dz.U. L 203 z 12.8.2003, str. 25. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1813/2004 (Dz.U. L 319 z 20.10.2004, str. 5).

L 373/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.12.2004

4) do art. 16 ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu: „W przypadku zastosowania art. 13 ust. 2 lub art. 14 ust. 3 oraz na zasadzie odstępstwa od pierwszego i drugiego akapitu realizacja programu operacyjnego zgodnie z tymi postanowieniami zaczyna się najpóźniej w dniu 31 stycznia następującym po jego zatwierdzeniu.”. 5) artykuł 17 akapit trzeci zastępuje się następującymi akapitami: „W przypadku zastosowania art. 13 ust. 2 lub art. 14 ust. 3 oraz na zasadzie odstępstwa od drugiego akapitu Państwa

Członkowskie informują o zatwierdzonej kwocie pomocy najpóźniej w dniu 20 stycznia. Państwa Członkowskie zgłaszają Komisji najpóźniej w dniu 31 stycznia całkowitą kwotę pomocy zatwierdzoną dla wszystkich programów operacyjnych.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po dniu jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 373 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L373 - 69 z 200421.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 10 grudnia 2004 r. dostosowująca Załącznik do dyrektywy Rady 95/57/WE w sprawie zbierania informacji statystycznych w dziedzinie turystyki w odniesieniu do wykazów państw (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4723) (1)

 • Dz. U. L373 - 52 z 200421.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany załączników I i II do decyzji Rady 79/542/EWG w zakresie uaktualnienia warunków przywozu i wzorów świadectw zdrowotnych dotyczących mięsa zwierząt łownych oraz mięsa zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4554) (1)

 • Dz. U. L373 - 45 z 200421.12.2004

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony

 • Dz. U. L373 - 44 z 200421.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Chile odnośnie do poprawek w załączniku I do umowy o handlu napojami spirytusowymi oraz napojami aromatyzowanymi w ramach Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, uwzględniających rozszerzenie

 • Dz. U. L373 - 37 z 200421.12.2004

  Dyrektywa Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług

 • Dz. U. L373 - 36 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2198/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej

 • Dz. U. L373 - 35 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2197/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L373 - 33 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2196/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Cypru, Izraela, Jordanii i Maroka oraz z Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L373 - 31 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2195/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L373 - 29 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2194/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L373 - 27 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2193/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L373 - 25 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2192/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L373 - 23 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2191/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L373 - 20 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2189/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustalające wysokość opłaty standardowej za sprawozdanie z gospodarstwa rolnego za rok obrachunkowy 2005 sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L373 - 18 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2188/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1615/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących, używanej do celów planu ogólnych preferencji taryfowych w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Nepalu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L373 - 16 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2187/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1614/2000, wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Kambodży, dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L373 - 14 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2186/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1613/2000 wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów ogólnego systemu preferencji w celu uwzględnienia szczególnej sytuacji Laosu dotyczącej wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty

 • Dz. U. L373 - 10 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2185/2004 z dnia 17 grudnia 2004 r. ustanawiające kontyngent taryfowy na 2005 r. stosowany przy przywozie do Wspólnoty Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 3448/93

 • Dz. U. L373 - 8 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2184/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L373 - 7 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2183/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. rozszerzające na nieuczestniczące Państwa Członkowskie stosowanie rozporządzenia (WE) nr 2182/2004 dotyczącego medali i żetonów podobnych do monet euro

 • Dz. U. L373 - 1 z 200421.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2182/2004 z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące medali i żetonów podobnych do monet euro

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.