Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 374 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 oraz (WE) nr 3285/94 w odniesieniu do wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Data ogłoszenia:2004-12-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 374 POZ 1

Strona 1 z 11
22.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 374/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2200/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 oraz (WE) nr 3285/94 w odniesieniu do wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zapewnienia zgodności z postanowieniami ATC dotyczącymi zniesienia ograniczeń ilościowych w stosunku do członków WTO, załącznik II do rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 (1) stosuje się, począwszy od 2005 r., tylko w stosunku do państw trzecich z którymi Wspólnota zawarła porozumienia dwustronne w zakresie wyrobów włókienniczych. Wykaz wyrobów włókienniczych i odzieżowych podlegających regułom i środkom dyscyplinującym GATT, wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 518/94 (2) powinien zostać zmieniony, aby obejmować, od dnia 1 stycznia 2005 r., wyroby, które mają być włączone do GATT. Zalecane jest, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w celu umożliwienia podmiotom gospodarczym skorzystania z niego możliwie najszybciej,

Wspólnota jest stroną Porozumienia WTO w sprawie wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych (ATC), zgodnie z którym to Porozumienie i wszystkie poniższe ograniczenia przestają być stosowane z dniem 1 stycznia 2005 r. zgodnie z harmonogramem włączenia określonym w art. 9 Porozumienia. Ustanowiony został system nadzoru a posteriori oparty na cłach w celu prowadzenia skutecznej bieżącej kontroli tendencji w imporcie wyrobów podlegających liberalizacji. Szczególne postanowienia mogą być utrzymane po upływie powyższego terminu na mocy postanowień Protokołu przystąpienia Chin do WTO. W tym kontekście oraz w celu terminowego zgromadzenia odpowiednich informacji służących do przeprowadzenia skutecznej kontroli niektórych, właściwe jest wprowadzenie wcześniejszego nadzoru towarów importowanych pochodzących z Chin za pomocą automatycznego systemu licencjonowania importu, obowiązującego do dnia 31 grudnia 2005 r., chociaż wymóg ten można uchylić z chwilą osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej przez oparty na cłach system nadzoru ex post. Zgodnie z ATC, kraje przywozu nie są zobowiązane do przyjmowania wysyłek przekraczających notyfikowane ograniczenia, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym data wysyłki ma więc decydujące znaczenie przy zaliczaniu na poczet stosownego kontyngentu. W konsekwencji, towary wwiezione w 2005 r., ale wysłane w 2004 r., zalicza się w okresie przejściowym w 2005 r. na poczet kontyngentów ustanowionych na rok 2004, w związku z czym podlegają one systemowi podwójnej kontroli. W interesie wspólnoty gospodarczej leży osiągnięcie pewności i przewidywalności w handlu, w związku z czym właściwe jest ustalenie ostatecznej daty po upływie której obciążanie kontyngentów ustalonych na rok 2004 towarami przybyłymi w 2005 r. nie będzie już stosowane. Wspomnianą datą końcową powinien być dzień 31 marca 2005 r.

(7)

(2)

(8)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany: 1) W art. 1 wprowadza się następujące zmiany: a) Ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Bez uszczerbku dla art. 2 ust. 5 oraz dla art. 13, niniejsze rozporządzenie stosuje się do przywozu wyrobów włókienniczych wymienionych w załączniku I, pochodzących z państw trzecich, z którymi Wspólnota zawarła dwustronne porozumienia, protokoły lub innego rodzaju uzgodnienia, wymienione w załączniku II. Stosowne przepisy niniejszego rozporządzenia stosuje się także do przywozu wyrobów włókienniczych i odzieży pochodzących z Chin w odniesieniu do art. 10a.” b) Skreśla się ust. 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 374 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L374 - 73 z 200422.12.2004

  Decyzja nr 30/2004 Wspólnego Komitetu ustanowionego na mocy Umowy o wzajemnym uznawaniu między Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wpisania do wykazu instytucji oceny zgodności w ramach Załącznika sektorowego dotyczącego urządzeń telekomunikacyjnych

 • Dz. U. L374 - 72 z 200422.12.2004

  Decyzji Rady z dnia 13 grudnia 2004 dotyczącej mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów z Austrii

 • Dz. U. L374 - 64 z 200422.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/115/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. zmieniająca dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów (1)

 • Dz. U. L374 - 61 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2215/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L374 - 59 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2214/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych produktów w sektorze wieprzowiny w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2005 r.

 • Dz. U. L374 - 57 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2213/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym rozporządzeniem Rady (WE) nr 774/94 otwierającym i ustalającym zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na wieprzowinę i niektóre inne produkty rolne

 • Dz. U. L374 - 55 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2212/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z wieprzowiny w systemie przewidzianym w umowach zawartych przez Wspólnotę z Bułgarią i Rumunią

 • Dz. U. L374 - 53 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2211/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające zakres, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów sektora mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia (WE) nr 2497/96

 • Dz. U. L374 - 51 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2210/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudniu 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych przetworów z mięsa drobiowego w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 otwierającego i ustalającego zarządzanie niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi na mięso drobiowe i inne produkty rolne

 • Dz. U. L374 - 49 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2209/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. określające stopień, w jakim mogą zostać przyjęte wnioski złożone w grudnia 2004 r. o pozwolenia na przywóz niektórych produktów z sektorów jaj i mięsa drobiowego w ramach rozporządzeń (WE) nr 593/2004 i nr 1251/96

 • Dz. U. L374 - 48 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2208/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. dotyczące ofert złożonych na wywóz ryżu okrągłoziarnistego, średnioziarnistego i długoziarnistego A w pełni oczyszczonego z przeznaczeniem do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2031/2004

 • Dz. U. L374 - 47 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2207/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustalające maksymalną refundację wywozową do ryżu długoziarnistego B w pełni oczyszczonego przeznaczonego na wywóz do niektórych krajów trzecich w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2032/2004

 • Dz. U. L374 - 44 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2206/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do ryżu i ryżu łamanego oraz zawieszające wydawanie pozwoleń na wywóz

 • Dz. U. L374 - 42 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2205/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

 • Dz. U. L374 - 40 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2204/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1915/83 w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L374 - 36 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2203/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych

 • Dz. U. L374 - 31 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2202/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na rok 2005 na owce, kozy, mięso baranie i kozie

 • Dz. U. L374 - 29 z 200422.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2201/2004 z dnia 21 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.