Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 3

Tytuł:

Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 92/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 3

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 376/3

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG nr 92/2004

z dnia 9 lipca 2004 r.

zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 69/2004 z dnia 8 czerwca 2004 r. (1) (2) Decyzję Komisji 2003/362/WE z dnia 14 maja 2003 r. uchylającą decyzję 98/399/WE zatwierdzającą plan przedstawiony przez Włochy w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w prowincji Varese, we Włoszech (2) należy włączyć do Porozumienia. (3) Decyzję Komisji 2003/363/WE z dnia 14 maja 2003 r. zatwierdzającą plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych regionach Belgii (3) należy włączyć do Porozumienia. (4) Decyzję Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzającą podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (4) należy włączyć do Porozumienia. (5) Decyzję Komisji 2003/435/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. uchylającą decyzję 2002/182/WE zatwierdzającą zmieniony plan przedstawiony przez Austrię w celu zwalczania klasycznego pomoru świń dzikich w Dolnej Austrii (5) należy włączyć do Porozumienia. (6) Decyzję Komisji 2003/436/WE z dnia 16 czerwca 2003 r zmieniającą decyzję 2002/975/WE w sprawie wprowadzenia szczepionki w celu uzupełnienia środków dla kontroli zakażeń influenzą drobiu o niskiej chorobotwórczości we Włoszech i w sprawie szczególnych środków kontroli przepływu (6) należy włączyć do Porozumienia. (7) Niniejsza decyzja nie stosuje się do Islandii i Lichtensteinu,


(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

349 z 25.11.2004, str. 23. 124 z 20.5.2003, str. 42. 124 z 20.5.2003, str. 43. 143 z 11.6.2003, str. 35. 149 z 17.6.2003, str. 32. 149 z 17.6.2003, str. 33.

L 376/4

PL

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

Artykuł 1 Rozdział I załącznika I do Porozumienia zmienia się zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Teksty decyzji 2003/362/WE, 2003/363/WE, 2003/422/WE, 2003/435/WE i 2003/436/WE w języku norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne. Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2004 r. pod warunkiem dokonania wszystkich określonych w art. 103 ust. 1 Porozumienia notyfikacji Wspólnego Komitetu EOG (*). Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostanie opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 9 lipca 2004 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Kjartan JÓHANNSSON Przewodniczący

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 376/5

ZAŁĄCZNIK do Decyzji Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2004 W części 3.2 rozdziału I załącznika I do Porozumienia wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 26 (decyzja Komisji 2002/975/WE) dodaje się co następuje: „ zmieniona: — 2) 32003 D 0436: Decyzją Komisji 2003/436/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. (Dz.U. L 149 z 17.6.2003, str. 33).”;

po pkt 27 (decyzja Komisji 2003/218/WE) dodaje się punkt w brzmieniu: „28. 32003 D 0422: Decyzja Komisji 2003/422/WE z dnia 26 maja 2003 r. zatwierdzająca podręcznik diagnostyczny dotyczący afrykańskiego pomoru świń (Dz.U. L 143 z 11.6.2003, str. 35).”;

3)

w pozycji „AKTY PRAWNE, KTÓRE ODPOWIEDNIO UWZGLĘDNIĆ POWINNY PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA”, po pkt 21 (decyzja Komisji 2003/136/WE) dodaje się punkty w brzmieniu: „22. 32003 D 0362: Decyzja Komisji 2003/362/WE z dnia 14 maja 2003 r. uchylająca decyzję 98/399/WE zatwierdzającą plan przedstawiony przez Włochy w celu zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w prowincji Varese, we Włoszech (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 42). 23. 32003 D 0363: Decyzja Komisji 2003/363/WE z dnia 14 maja 2003 r. zatwierdzająca plan zwalczania klasycznego pomoru świń u dzikich świń w niektórych regionach Belgii (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, str. 43). 24. 32003 D 0435: Decyzja Komisji 2003/435/WE z dnia 16 czerwca 2003 r. uchylająca decyzję 2002/182/ WE zatwierdzającą zmieniony plan przedstawiony przez Austrię w celu zwalczania klasycznego pomoru świń dzikich w Dolnej Austrii (Dz.U. L 149 z 17.6.2003, str. 32).”;

4)

w pozycji „AKTY PRAWNE, KTÓRE ODPOWIEDNIO UWZGLĘDNIĆ POWINNY PAŃSTWA EFTA I URZĄD NADZORU EFTA, ”usuwa się treść punktów 7 (decyzja Komisji 98/399/WE) i 17 (decyzja Komisji 2002/182/ WE).

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 376 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L376 - 53 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 114/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XXI (Statystyka) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 51 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 113/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 49 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 112/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające Załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 47 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 111/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniające Załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn i kobiet) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 45 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 110/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XVII do Porozumienia EOG (Własność intelektualna)

 • Dz. U. L376 - 43 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 109/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 41 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 108/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 39 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 107/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 37 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 106/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XII (Swobodny przepływ kapitału) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 35 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 105/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L376 - 33 z 200423.12.2004

  Decyzja wspÓlnego komitetu EOG nr 104/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 31 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 103/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 29 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 102/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 27 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 101/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenie społeczne) do Porozumienia o EOG

 • Dz. U. L376 - 25 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 100/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 23 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 99/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 21 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 98/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 19 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 97/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik II do Porozumienia EOG (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja)

 • Dz. U. L376 - 17 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 96/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 14 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 95/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 10 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 94/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 6 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 93/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I do Porozumienia EOG(Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne)

 • Dz. U. L376 - 1 z 200423.12.2004

  Decyzja wspólnego komitetu EOG nr 91/2004 z dnia 9 lipca 2004 r. zmieniająca Załącznik I (Zagadnienia weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.