Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 43

Tytuł:

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004

Data ogłoszenia:2004-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 43

Strona 1 z 2
23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/43

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska za rok finansowy 2004 (2004/875/WE)

L 377/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

PRZYCHODY

TYTUŁ 1 SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

ROZDZIAŁ 1 0 — SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)


100

Subsydia Wspólnoty Europejskiej

Rok finansowy 2004 AB 2004 Razem 2004

27 200 000

27 200 000

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska i europejskiej sieci informacji (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1). W tym 1 500 000 EUR w 1996 r. jako rezerwa na wniosek Parlamentu Europejskiego.

101

Wkład EFTA

Rok finansowy 2004 AB 2004 Razem 2004

579 000

579 000

102

Wkład nowych Państw Członkowskich

Rok finansowy 2004 AB 2004 Razem 2004

3 333 000

3 333 000

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/45 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 2 DOCHODY RÓŻNE

ROZDZIAŁ 2 2 — ZWROT WYDATKÓW RÓŻNYCH

222

Zwrot „EuropeAid”

Rok finansowy 2004 AB 2004 Razem 2004

p.m.

2 000 000

2 000 000

Zwrot kosztów przeznaczonych na program „EuropeAid”.

227

Zwrot z innych programów UE

Rok finansowy 2004 AB 2004 Razem 2004

p.m.

500 000

500 000

Zwrot kosztów przeznaczonych na inne programy UE.

L 377/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2004

EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

WYDATKI

TYTUŁ 1 PERSONEL

ROZDZIAŁ 1 1 — PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

111

Inny personel Personel pomocniczy

Środki 2004 AB 2004 RAZEM 2004

1111

425 000

137 500

562 500

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1210/90 z dnia 7 maja 1990 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Środowiska oraz europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska (Dz.U. L 120 z 11.5.1990, str. 1), a w szczególności art. 16 i 17. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia całego personelu dodatkowego i składki Agencji na ubezpieczenia społeczne, z wyłączeniem kwot płatnych w formie wskaźnika korygującego, zaliczanych w ciężar art. 1 1 6. Przewidziano możliwości wkładów z innych programów UE i stron trzecich. Jakikolwiek wkład finansowy zostanie wprowadzony do Rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i może stanowić dodatkowe dostępne środki.

ROZDZIAŁ 1 3 — MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

130

Koszty misji Koszty misji

Środki 2004 AB 2004 RAZEM 2004

1300

700 000

55 500

755 500

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów misji personelu Agencji. Przewidziano możliwość wkładów z innych programów UE i od stron trzecich. Jakikolwiek wkład finansowy zostanie wprowadzony do Rozdziału 2 2 deklaracji dochodów i może stanowić dodatkowe dostępne środki.

23.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 377/47 EUROPEJSKA AGENCJA ŚRODOWISKA

TYTUŁ 3 WYDATKI OPERACYJNE

ROZDZIAŁ 3 3 — Źródła

331

Wsparcie operacyjne

3311

Agenci kontraktowi

Środki 2004 AB 2004 RAZEM 2004

147 000

250 000

397 000

Środki te przeznaczone są na pokrycie wynagrodzeń agentów kontraktowych i składek Agencji na ubezpieczenie społeczne.

3312

Zebrania

Środki 2004 AB 2004 RAZEM 2004

1 100 000

346 000

1 446 000

Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów zebrań ekspertów zwoływanych przez Europejską Agencję Środowiska w związku z realizacją projektów określonych w jej rocznym planie zarządzania (AMP). Do roku 2004 - patrz budżet opis 3 1 0 0, do roku 1999 - patrz opis 2 5 0 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 377 POZ 43 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L377 - 121 z 200423.12.2004

  Poprawiony budżet Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 117 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) Korekta Budżetu Uzupełniającego (SRB) rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 97 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 69 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 51 z 200423.12.2004

  Szacunkowe dochody i wydatki Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 25 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 13 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla organów Unii Europejskiej za rok finansowy 2004

 • Dz. U. L377 - 11 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu na rok finansowy 2004: poprawka budżetowa

 • Dz. U. L377 - 1 z 200423.12.2004

  Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy za rok finansowy 2004 — nowelizacja budżetu 1

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.