Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 108

Tytuł:

Decyzja Rady 2004/900/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2004-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 108

L 379/108

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2004

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

DECYZJA RADY 2004/900/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Lista znajdująca się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Działanie ze strony Wspólnoty jest niezbędne w celu wprowadzenia w życie tej decyzji,


uwzględniając wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB, w szczególności jego art. 2 w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Poprzez wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB Rada przyjęła środki mające na celu zamrożenie wszystkich funduszy i zasobów gospodarczych należących do Radovana Karadžića, Ratko Mladića i Ante Gotovina.

Listę osób znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB zastępuje się listą osób zawartą w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2

(2)

W dniu 15 listopada 2004 r. Rada przyjęła decyzję 2004/767/WPZiB (1) zmieniającą listę znajdującą się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

(3)

W dniu 12 listopada 2004 r. Biuro Prokuratora MTKJ potwierdziło, że Miroslav BRALO znajdował się w areszcie Trybunału. W dniu 3 grudnia 2004 r. Biuro Prokuratora potwierdziło, że Dragomir MILOSEVIC znajdował się w areszcie Trybunału. Te dwie osoby powinny zatem zostać usunięte z listy znajdującej się w załączniku do wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB.

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 339 z 16.11.2004, str. 16.

24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/109

ZAŁĄCZNIK Lista osób, o których mowa w art. 1 Nazwisko i imię: BOROVCANIN Ljubomir Data urodzenia: 27.2.1960 r. Miejsce urodzenia: Han Pijesak, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: BOROVNICA Goran Data urodzenia: 15.8.1965 r. Miejsce urodzenia: Kozarac, gmina Prijedor, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: DJORDJEVIC Vlastimir Data urodzenia: 1948 r. Miejsce urodzenia: Vladicin Han, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: GOTOVINA Ante Data urodzenia: 12.10.1955 r. Miejsce urodzenia: wyspa Pasman, gmina Zadar, Republika Chorwacji Obywatelstwo: chorwackie francuskie Nazwisko i imię: HADZIC Goran Data urodzenia: 7.9.1958 r. Miejsce urodzenia: Vinkovci, Republika Chorwacji Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: JANKOVIC Gojko Data urodzenia: 31.10.1954 r. Miejsce urodzenia: Trbusce, gmina Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: KARADZIC Radovan Data urodzenia: 19.6.1945 r. Miejsce urodzenia: Petnjica, Savnik, Czarnogóra, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: LAZAREVIC Vladimir Data urodzenia: 23.3.1949 r. Miejsce urodzenia: Grncar, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: LUKIC Milan Data urodzenia: 6.9.1967 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: LUKIC Sredoje Data urodzenia: 5.4.1961 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra

L 379/110

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2004

Nazwisko i imię: LUKIC Sreten Data urodzenia: 28.3.1955 r. Miejsce urodzenia: Visegrad, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: MLADIC Ratko Data urodzenia: 12.3.1942 r. Miejsce urodzenia: Bozanovici, gmina Kalinovik, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: NIKOLIC Drago Data urodzenia: 9.11.1957 r. Miejsce urodzenia: Bratunac, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: PANDUREVIC Vinko Data urodzenia: 25.6.1959 r. Miejsce urodzenia: Sokolac, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina prawdopodobnie Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: PAVKOVIC Nebojsa Data urodzenia: 10.4.1946 r. Miejsce urodzenia: Senjski Rudnik, Serbia i Czarnogóra Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: POPOVIC Vujadin Data urodzenia: 14.3.1957 r. Miejsce urodzenia: Sekovici, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Serbia i Czarnogóra Nazwisko i imię: TODOVIC Savo Data urodzenia: 11.12.1952 r. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZELENOVIC Dragan Data urodzenia: 12.2.1961 r. Miejsce urodzenia: Foca, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina Nazwisko i imię: ZUPLJANIN Stojan Data urodzenia: 22.9.1951 r. Miejsce urodzenia: Kotor Varos, Bośnia i Hercegowina Obywatelstwo: Bośnia i Hercegowina

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 108 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 113 z 200424.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/902/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. przedłużające okres stosowania wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L379 - 111 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/901/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażającą wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L379 - 107 z 200424.12.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19)

 • Dz. U. L379 - 105 z 200424.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5212) (1)

 • Dz. U. L379 - 96 z 200424.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L379 - 84 z 200424.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L379 - 83 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L379 - 81 z 200424.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii (1)

 • Dz. U. L379 - 78 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L379 - 77 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2234/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L379 - 75 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2233/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające po raz drugi rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 71 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2232/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do altrenogestu, dipropionianu beklometazonu, kloprostenolu, R-kloprostenolu, półtoraoleinianu sorbitanu oraz toltrazurilu (1)

 • Dz. U. L379 - 68 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2231/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 119/97 w sprawie przywozu niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej przez przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii oraz kończące rejestrację takich przywozów, nałożoną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 844/2004

 • Dz. U. L379 - 64 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (1)

 • Dz. U. L379 - 13 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L379 - 12 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2228/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L379 - 9 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2227/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 7 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2226/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 5 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2225/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 24 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L379 - 3 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2224/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L379 - 1 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.