Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 84

Tytuł:

Umowa między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2004-12-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 84

Strona 1 z 9
L 379/84

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.12.2004

UMOWA między Wspólnotą Europejską a księstwem Lichtensteinu ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą” oraz KSIĘSTWO LICHTENSTEINU, zwane dalej „Lichtensteinem” łącznie zwane dalej „Umawiającą się Stroną” lub „Umawiającymi się Stronami”, Podkreślając obopólne zainteresowanie dalszym rozwojem uprzywilejowanych stosunków pomiędzy Wspólnotą a Lichtensteinem, UZGODNIŁY ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY:


Artykuł 1 Zatrzymanie podatku przez podmioty wypłacające w Lichtensteinie 1. Wypłaty odsetek, które są dokonywane przez podmiot wypłacający mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Lichtensteinu na rzecz właścicieli odsetek w rozumieniu art. 4 mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, zwanym dalej „Państwem Członkowskim” podlegają, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i art. 2 poniżej, zatrzymaniu podatku od kwoty wypłaty odsetek. Stawka podatku zatrzymanego wynosi 15 % w okresie pierwszych trzech lat stosowania niniejszej Umowy, 20 % przez następne trzy lata i 35 % po tym okresie. 2. Lichtenstein podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by zadania wymagane dla wprowadzenia w życie niniejszej Umowy były wykonywane przez podmiot wypłacający, który ma siedzibę na terytorium Lichtensteinu oraz ustanawia szczegółowe przepisy dotyczące procedur i sankcji. Artykuł 2 Dobrowolne ujawnienie 1. Lichtenstein ustanawia procedurę, która umożliwia właścicielowi odsetek, określonemu w art. 4 uniknięcie podatku zatrzymanego określonego w art. 1 poprzez wyraźne upoważnienie jego podmiotu wypłacającego w Lichtensteinie do zgłaszania wypłaty odsetek właściwemu organowi tego państwa. Takie upoważnienie obejmuje wszelkie płatności odsetek dokonane na rzecz właściciela odsetek przez ten podmiot wypłacający. 2. Informacje, które są przekazywane przez podmiot wypłacający w przypadku wyraźnego upoważnienia dokonanego przez właściciela odsetek obejmują co najmniej: a) tożsamość i miejsce zamieszkania właściciela odsetek, ustalone zgodnie z art. 5;

b) nazwę lub imię i nazwisko oraz adres podmiotu wypłacającego; c) numer rachunku właściciela odsetek lub w przypadku braku numeru, określenie wierzytelności stanowiącej podstawę odsetek; oraz d) kwotę wypłaty odsetek obliczoną zgodnie z art. 3. 3. Właściwy organ Lichtensteinu przekazuje informacje, o których mowa w ust. 2 właściwemu organowi Państwa Członkowskiego, w którym właściciel odsetek ma miejsce zamieszkania. Takie przekazywanie informacji dokonywane jest automatycznie i odbywa się, co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy od końca roku podatkowego w Lichtensteinie, w odniesieniu do wszystkich wypłat odsetek dokonanych w ciągu tego roku. 4. W przypadku, gdy właściciel odsetek wybiera procedurę dobrowolnego ujawnienia lub w inny sposób składa oświadczenie organom podatkowym w swoim Państwie Członkowskim o swoich dochodach z odsetek, które otrzymał od podmiotu wypłacającego z Lichtensteinu, to dochód z odsetek podlega opodatkowaniu w tym Państwie Członkowskim z zastosowaniem takich samych stawek jak stosowane wobec podobnego dochodu, który powstał w tym państwie. Artykuł 3 Podstawa obliczania podatku zatrzymanego 1. Podmiot wypłacający dokonuje potrącenia zgodnie z art. 1 ust. 1 w następujący sposób: a) w przypadku wypłaty odsetek w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. a): od kwoty brutto odsetek wypłaconych lub naliczonych;

24.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 379/85

b) w przypadku wypłaty odsetek w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) lub d): od kwoty odsetek lub dochodu, o którym mowa w tych literach;

Artykuł 5 Tożsamość i miejsce zamieszkania właścicieli odsetek W celu ustalenia tożsamości i miejsca zamieszkania właściciela odsetek określonego w art. 4 podmiot wypłacający rejestruje imię, nazwisko, adres oraz dane dotyczące miejsca zamieszkania zgodnie ze przepisami prawnymi Lichtensteinu w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 379 POZ 84 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L379 - 113 z 200424.12.2004

  Wspólne stanowisko Rady 2004/902/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. przedłużające okres stosowania wspólnego stanowiska Rady 2004/137/WPZiB dotyczącego środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko Liberii

 • Dz. U. L379 - 111 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/901/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 1999/730/WPZiB wdrażającą wspólne działanie 1999/34/WPZiB w związku z wkładem Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej w Kambodży

 • Dz. U. L379 - 108 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady 2004/900/WPZiB z dnia 22 grudnia 2004 r. wprowadzająca w życie wspólne stanowisko 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 107 z 200424.12.2004

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z 14 grudnia 2004 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2005 r. (EBC/2004/19)

 • Dz. U. L379 - 105 z 200424.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2003/828/WE w odniesieniu do przemieszczania zwierząt ze stref zamkniętych i wewnątrz nich w Hiszpanii i Portugalii w związku z wybuchem choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5212) (1)

 • Dz. U. L379 - 96 z 200424.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L379 - 83 z 200424.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Księstwem Lichtensteinu ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L379 - 81 z 200424.12.2004

  Dyrektywa Komisji 2004/116/WE z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniająca załącznik do dyrektywy Rady 82/471/EWG w zakresie włączenia Candida guilliermondii (1)

 • Dz. U. L379 - 78 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2235/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L379 - 77 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2234/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L379 - 75 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2233/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające po raz drugi rozporządzenie (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L379 - 71 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2232/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II i III do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania maksymalnych limitów pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do altrenogestu, dipropionianu beklometazonu, kloprostenolu, R-kloprostenolu, półtoraoleinianu sorbitanu oraz toltrazurilu (1)

 • Dz. U. L379 - 68 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2231/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. kończące dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych nałożonych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 119/97 w sprawie przywozu niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej przez przywóz niektórych mechanizmów kołowych do segregatorów wysyłanych z Tajlandii, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z Tajlandii oraz kończące rejestrację takich przywozów, nałożoną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 844/2004

 • Dz. U. L379 - 64 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2230/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zasad stosowania rozporządzenia (WE) nr 178/2002 dotyczącego sieci organizacji zajmujących się dziedzinami wchodzącymi w zakres misji Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (1)

 • Dz. U. L379 - 13 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2229/2004 z dnia 3 grudnia 2004 r. ustanawiające dodatkowe szczegółowe zasady wdrażania czwartego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG (1)

 • Dz. U. L379 - 12 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2228/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 15. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L379 - 9 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2227/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 7 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2226/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L379 - 5 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2225/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 24 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L379 - 3 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2224/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L379 - 1 z 200424.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.