Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 78

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 78

L 381/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r. (2004/906/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając decyzję Komisji 95/319/WE z dnia 12 lipca 1995 r. ustanawiającą Komitet Starszych Inspektorów Pracy (1), w szczególności jej art. 5, uwzględniając decyzję Komisji z dnia 27 kwietnia 2004 r. C/2004/1542 (*), uwzględniając listę kandydatów przedłożoną przez Państwa Członkowskie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W związku z przystąpieniem dziesięciu nowych Państw Członkowskich do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. i na podstawie zgłoszonych przez nie wniosków, zgodnie z wymienionym art. 5 decyzji 95/319/WE z 12 lipca 1995 r. Komisja powinna wyznaczyć członków Komitetu, którzy reprezentować będą dziesięć nowych Państw Członkowskich w okresie od maja 2004 r. do grudnia 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 5 ust. 1 decyzji, o której mowa, stanowi, że w skład Komitetu wchodzi dwóch przedstawicieli z każdego Państwa Członkowskiego. Artykuł 5 ust. 2 decyzji stanowi, że członkowie Komitetu nominowani są przez Komisję na wniosek Państw Członkowskich. Artykuł 5 ust. 3 stanowi, że kadencja członków Komitetu trwa trzy lata i jest odnawialna. Jednakże w związku z tym, że obecna kadencja członków Komitetu wygasa 31 grudnia 2006 r., właściwe jest wyznaczenie mandatu członków z dziesięciu nowych Państw Członkowskich na okres do tej daty.

Artykuł 1 Osoby wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji nominowane są na członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) na okres rozpoczynający się 1 maja 2004 r. i kończący się 31 grudnia 2006 r.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Vladimír ŠPIDLA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 188 z 9.8.1995, str. 11. (*) Dotychczas niepublikowana.

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/79

ZAŁĄCZNIK Mianowanie członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy Komitet Starszych Inspektorów Pracy został utworzony decyzją Komisji 95/319/WE z 12 lipca 1995 r. Komisja postanowiła mianować następujących członków na okres rozpoczynający się 1 maja 2004 r., a kończący się 31 grudnia 2006 r. Republika Czeska Cypr Estonia Węgry Łotwa Litwa Malta Polska Słowenia Słowacja Pan Jaromir Elbel Pani Daniela Kubičová Pan Leandros Nicolaides Pan Anastasios Yiannaki Pan Priit Siitan Pani Katrin Lepisk Pan András Békés Pani Kornélia Molnár Pan Jānis Bērzinš Pani Tatjana Zabarovska Pan Mindaugas Pluktas Pani Dalia Legiené Pan Mark Gauci Pan Silvio Farrugia Pani Anna Hintz Pani Katarzyna Kitajewska Pan Borut Brezovar Pan Boriz Ruzic Pan Gabriel Hrabovsky Pani Ludmila Mikleticova

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 78 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 84 z 200428.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 80 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 16 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L381 - 14 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 10 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.