Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 80

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 80

L 381/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt (2004/907/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z decyzją 90/424/EWG, Wspólnota zobowiązana jest podejmować środki techniczne i naukowe konieczne do opracowania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii i kształcenia i szkolenia w zakresie weterynarii.

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (1), w szczególności jej art. 20,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając znaczenie dobrostanu zwierząt i związek pomiędzy nim a kwestiami weterynaryjnymi, jednym z celów Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt (zwanej dalej „Umową”) jest opracowanie norm dotyczących dobrostanu zwierząt i ich weryfikacja przy uwzględnieniu bieżącej sytuacji we właściwych międzynarodowych organizacjach normalizacyjnych. Zgodnie z załącznikiem IC do Umowy, cel ten ma zastosowanie zwłaszcza do opracowywania norm dotyczących dobrostanu zwierząt w odniesieniu do ogłuszania i uboju zwierząt.

Zgodnie z obowiązkiem Wspólnoty dotyczącym pełnego uwzględniania wymagań dotyczących dobrostanu zwierząt przy tworzeniu i wdrażaniu polityk Wspólnoty oraz z celem Umowy związanym z wypracowaniem jednolitego rozumienia spraw związanych z normami dotyczącymi dobrostanu zwierząt służącymi ochronie zwierząt, Wspólnota powinna wspierać organizację omawianego seminarium, którego wynik przyczyni się w przyszłości do opracowywania prawodawstwa wspólnotowego w dziedzinie weterynarii oraz kształcenia i szkolenia w tym zakresie.

(6)

Uwzględniając dalsze opracowywanie kształcenia i szkolenia w zakresie weterynarii dotyczących dobrostanu zwierząt, Wspólnota powinna udzielić pomocy w przekazywaniu i rozpowszechnianiu wyników seminarium, włączając w to pokrycie kosztów publikacji i rozpowszechnienia treści obrad naukowych seminarium. Pomoc Wspólnoty zorganizowana będzie na zasadzie otwartego zaproszenia do składania ofert.

(2)

Specjalna grupa robocza ds. dobrostanu zwierząt, utworzona przez Wspólny Komitet Zarządzający Umowy uznała, że wymiana informacji dotyczących wiedzy naukowej i ustanowienie aktywnych kontaktów pomiędzy naukowcami reprezentującymi Strony w znacznym stopniu pomogłaby Komitetowi osiągać powierzone mu cele.

(7)

Rozdział środków omawianej pomocy finansowej powinien podlegać koordynacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Chile, będącej jednym z organizatorów seminarium.

(3)

Aby osiągnąć cel przewidziany w Umowie, dotyczący wypracowania jednolitego rozumienia spraw związanych z normami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, Ministerstwo Rolnictwa Chile wspólnie z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Chile organizuje w Santiago, w Chile w listopadzie 2004 r. międzynarodowe seminarium dotyczące dobrostanu zwierząt.

(8)

Dlatego należy wygospodarować i przyznać środki finansowe, które pozwolą Wspólnocie wesprzeć organizację planowanego seminarium, pod warunkiem że zostanie ono skutecznie przeprowadzone.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31).

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 381/81

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Niniejszym zatwierdza się działanie polegające na wsparciu organizacji międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt finansowane z linii budżetowej 17.04.02 budżetu Unii Europejskiej na rok 2004 w maksymalnej kwocie 35 000 EUR. W szczególności

finansowanie przez Wspólnotę kosztów publikacji i rozpowszechniania treści obrad naukowych seminarium nie przekroczy 35 000 EUR.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 80 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 84 z 200428.12.2004

  Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 78 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 16 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L381 - 14 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 10 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.