Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 84 - Strona 3

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2004/909/WPZiB z dnia 26 listopada 2004 r. ustanawiające zespół ekspertów, mając na względzie ewentualną zintegrowaną misję Unii Europejskiej dotyczącą policji, państwa prawnego i administracji cywilnej dla Iraku

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 84 - Strona 3

Strona 3 z 3

powinno

określać

— kompleksową i szczegółową analizę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa w Iraku, włącznie ze szczegółowym opisem oceny zagrożenia dotyczącym wszystkich aspektów ewentualnej misji w Iraku. Analiza powinna uwzględniać najnowsze wydarzenia w kraju, które miały miejsce do czasu przedstawienia sprawozdania. Powinno także zawierać krótką informację na temat planowania w przypadku wystą-

L 381/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej


28.12.2004

Artykuł 3 Szef zespołu ekspertów oraz ekspertów członkowie zespołu

3. Szef zespołu ekspertów prowadzi konsultacje z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa w sprawach dotyczących bezpieczeństwa wskazanych przez sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela. Artykuł 6 Ustalenia finansowe 1. Finansowa kwota referencyjna mająca pokryć wydatki związane z zespołem ekspertów wynosi 1 058 000 EUR. 2. Zarządzanie wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 odbywa się zgodnie z procedurami i zasadami stosowanymi do ogólnego budżetu Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że żadne zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty. 3. Komisja podpisuje umowę z szefem zespołu ekspertów. W pełni informuje on Komisję i jest przez nią nadzorowany w kwestiach budżetowych dotyczących działań podejmowanych w ramach jego umowy. Szef zespołu ekspertów odpowiada przed Komisją za wszystkie wydatki. 4. Ustalenia finansowe uwzględniają wymagania operacyjne zespołu ekspertów, włącznie z tymi związanymi z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa zespołu. 5. Wydatków można dokonywać od dnia wejścia w życie niniejszego wspólnego działania. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Wygasa ono dnia 15 lutego 2005 r. Artykuł 8 Publikacja Niniejsze wspólne działanie Urzędowym Unii Europejskiej. publikuje się w Dzienniku

1. Szefem zespołu ekspertów mianuje się Pietera Feitha. Wybierze on członków zespołu za zgodą sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela. Szef zespołu ekspertów prowadzi konsultacje z Komitetem Politycznym i Bezpieczeństwa w sprawach dotyczących wielkości i składu zespołu. 2. Szef zespołu ekspertów i członkowie tego zespołu zostaną oddelegowani przez Państwa Członkowskie UE lub instytucje UE. Wszyscy członkowie zespołu ekspertów podlegają delegującemu Państwu Członkowskiemu UE lub instytucji UE oraz wykonują swoje obowiązki i działania w interesie misji. Zarówno w trakcie trwania jak i po zakończeniu misji, członkowie zespołu ekspertów zachowują najwyższą dyskrecję w sprawie wszystkich faktów i informacji odnoszących się do zespołu. 3. Państwo Członkowskie UE lub instytucja UE, które delegowały członka zespołu, są odpowiedzialne za reagowanie na wszelkie roszczenia związane z oddelegowaniem otrzymane od tego członka lub jego dotyczące. Państwo Członkowskie UE lub instytucja UE, o których mowa, jest odpowiedzialne za podjęcie działań przeciwko osobie delegowanej. 4. Szef zespołu ekspertów sprawuje kierownictwo nad zespołem ekspertów i zarządza nim. Artykuł 4 Nadzór polityczny i sprawozdawczość 1. Szef zespołu ekspertów podlega sekretarzowi generalnemu/wysokiemu przedstawicielowi i składa mu sprawozdania. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa będzie otrzymywał od szefa zespołu ekspertów sprawozdania w regularnych odstępach czasu. 2. W ramach odpowiedzialności Rady, Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa sprawuje nadzór polityczny. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa składa sprawozdania Radzie w regularnych odstępach czasu. Artykuł 5 Bezpieczeństwo 1. Szef zespołu ekspertów, w konsultacji z przedstawicielem Biura Bezpieczeństwa Rady w misji, jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności z minimalnymi normami bezpieczeństwa mającymi zastosowanie do zespołu ekspertów. 2. Państwa Członkowskie zapewnią zespołowi ekspertów bezpieczne zakwaterowanie, pancerze oraz ścisłą ochronę na terenie Iraku.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 listopada 2004 r. W imieniu Rady

B. R. BOT

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 381 POZ 84 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L381 - 82 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie środków ochronnych odnoszących się do rzekomego pomoru drobiu w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5650) (1)

 • Dz. U. L381 - 80 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w organizację międzynarodowego seminarium dotyczącego dobrostanu zwierząt w kontekście Umowy WE-Chile w sprawie środków sanitarnych i fitosanitarnych w handlu zwierzętami, produktami zwierzęcymi, roślinami, produktami roślinnymi i innymi towarami oraz dobrostanu zwierząt

 • Dz. U. L381 - 78 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Starszych Inspektorów Pracy na kadencję od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2006 r.

 • Dz. U. L381 - 63 z 200428.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 14 grudnia 2004 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące zgłaszania przez producentów i dystrybutorów właściwym władzom Państw Członkowskich produktów stanowiących zagrożenie dla konsumenta zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4772) (1)

 • Dz. U. L381 - 52 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 2 grudnia 2004 r. ustanawiająca Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na okres 2005–2010

 • Dz. U. L381 - 45 z 200428.12.2004

  Protokół ustaleń

 • Dz. U. L381 - 33 z 200428.12.2004

  Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L381 - 32 z 200428.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie podpisania Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz w sprawie zatwierdzenia i podpisania towarzyszącego jej Protokołu Ustaleń

 • Dz. U. L381 - 29 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2251/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 28 grudnia 2004 r.

 • Dz. U. L381 - 25 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2250/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 429/90, (WE) nr 2571/97, (WE) nr 174/1999, (WE) nr 2771/1999, (WE) nr 2799/1999, (WE) nr 214/2001, (WE) nr 580/2004, (WE) nr 581/2004 i (WE) nr 582/2004 w odniesieniu do terminu składania ofert przetargowych i przekazania informacji Komisji

 • Dz. U. L381 - 23 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2249/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 686/2004 ustanawiające środki przejściowe mające zastosowanie do organizacji producentów świeżych owoców i warzyw ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L381 - 16 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2248/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowym kontyngentem taryfowym na rok 2005 na maniok pochodzący z Tajlandii

 • Dz. U. L381 - 14 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2247/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. uchylające niektóre rozporządzenia w sektorze wołowiny i cielęciny oraz rozporządzenie (EWG) nr 3882/90 w sektorze mięsa baraniego i koziego

 • Dz. U. L381 - 12 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2246/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1555/96 odnośnie do wartości progowych dodatkowych należności na gruszki, cytryny, jabłka i cukinie

 • Dz. U. L381 - 10 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2245/2004 z dnia 27 grudnia 2004 r. zmieniające załączniki I, II, III i IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych

 • Dz. U. L381 - 8 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2244/2004 z dnia 23 grudnia 2004 r. otwierające kontyngenty taryfowe na 2005 r. na przywóz do Wspólnoty Europejskiej niektórych przetworzonych produktów rolnych pochodzących z Rumunii

 • Dz. U. L381 - 1 z 200428.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2243/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2505/96 otwierające i ustalające zarządzanie wspólnotowymi autonomicznymi kontyngentami taryfowymi na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.