Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 382 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4032)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 382 POZ 1

Strona 1 z 81
28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 382/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 7 grudnia 2004 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4032) (2004/798/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

2000, która jest podstawowym elementem ochrony różnorodności biologicznej we Wspólnocie Europejskiej, konieczne jest poczynienie postępów w faktycznym tworzeniu tejże sieci poprzez jak najszybsze przyjęcie niniejszej decyzji.

(4)

Kontynentalny region biogeograficzny, o którym mowa w art. 1 lit. c) ppkt iii) dyrektywy 92/43/EWG, zawiera terytorium Luksemburga oraz części terytoriów: Austrii, Belgii, Danii, Francji, Litwy, Niemiec, Polski, Republiki Czeskiej, Słowenii, Szwecji i Włoch, wymienionych w mapie biogeograficznej zatwierdzonej dnia 23 października 2000 r. przez Komitet Siedliskowy powołany na mocy art. 20 dyrektywy. Niniejsza decyzja nie dotyczy terytoriów Państw Członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. Państwa te zaczęły przekazywać Komisji swoje propozycje dotyczące wspomnianych terenów w dniu swego przystąpienia. W związku z powyższym Komisja nie ma możliwości włączenia informacji z tych Państw Członkowskich do niniejszego, wstępnego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu dyrektywy 92/43/EWG. Dane te będą przedmiotem decyzji Komisji w przyszłości, kiedy zostaną zebrane wszystkie stosowne informacje oraz kiedy zostanie dokonana dogłębna naukowa ocena propozycji Państw Członkowskich dotyczących wspomnianych terenów. Ponadto, w kontekście procesu zapoczątkowanego w 1995 r., a mającego na celu utworzenie sieci Natura

Na potrzeby kontynentalnego regionu biogeograficznego wykaz terenów zaproponowanych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty w rozumieniu art. 1 dyrektywy 92/43/EWG został przekazany Komisji przez Austrię, Belgię Danię, Francję, Luksemburg, Niemcy, Szwecję i Włochy w okresie pomiędzy listopadem 2003 r. a czerwcem 2004 r., zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy. Do wykazów zaproponowanych terenów dołączone były informacje dotyczące każdego terenu, dostarczone na formularzach przyjętych decyzją Komisji 97/266/EWG z dnia 18 grudnia 1996 r. dotyczącą formularza zawierającego informacje o terenach proponowanych jako tereny Natura 2000 (2). Powyższe informacje zawierają najnowszą i ostateczną mapę danego terenu przekazaną przez dane Państwo Członkowskie, nazwę terenu, jego położenie i rozmiar oraz dane otrzymane w wyniku zastosowania kryteriów wymienionych w załączniku III do dyrektywy 92/43/EWG. Wykaz terenów wybranych jako tereny mające znaczenie dla Wspólnoty powinien być przyjęty na podstawie projektu przygotowanego przez Komisję w porozumieniu z każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich, wskazując także tereny będące schronieniem dla priorytetowych typów siedlisk przyrodniczych lub dla priorytetowych gatunków.

(5)

(2)

(6)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(2) Dz.U. L 107 z 24.4.1997, str. 1.

L 382/2

(8)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

Wiedza o istnieniu i rozmieszczeniu typów siedlisk przyrodniczych i gatunków jest stale rozwijana w wyniku nadzoru prowadzonego zgodnie z art. 11 dyrektywy 92/43/EWG.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 382 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.