Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51

Tytuł:

Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

Data ogłoszenia:2004-12-28


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51

Strona 1 z 23
28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/51

OSTATECZNE PRZYJĘCIE budżetu korygującego nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/888/WE, Euratom)

PRZEWODNICZĄCY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 272 ust. 4 przedostatni akapit, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 177, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 37 i 38, uwzględniając rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (2), uwzględniając decyzję nr 1247/2002/WE Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu i ogólnych warunków regulujących wykonywanie obowiązków przez Europejskiego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych (3), uwzględniając decyzję 2004/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. ustanawiającą niezależny organ kontrolny przewidziany art. 286 Traktatu WE (Europejski Pełnomocnik ds. Ochrony Danych) (4), uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, ostatecznie przyjęty dnia 18 grudnia 2003 (5) r. w formie, która uwzględniła rozszerzenie Unii Europejskiej (6), uwzględniając Porozumienie Miedzyinstytucjonalne z dnia 6 maja 1999 r. miedzy Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowej (7), uwzględniając budżet korygujący nr 2/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (8), uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 10/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, przedstawiony przez Komisję dnia 26 lipca 2004 r., uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 9/2004 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004, ustanowiony przez Radę dnia 7 października 2004 r., uwzględniając art. 69 załącznika IV regulaminu, uwzględniając rezolucję przyjętą przez Parlament Europejski dnia 14 października 2004 r.,


(1 ) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1. Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1. Dz.U. L 183 z 12.7.2002, str. 1. Dz.U. L 12 z 17.1.2004, str. 47. Dz.U. L 53 z 23.2.2004, str. 1. Dz.U. L 105 z 30.4.2004, str. 9. Dz.U. C 172 z dn. 18.06.99, str. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2003/429/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 147 z dn. 14.06.03, str. 25). (8) Dz.U. L 128, z dn. 29.04.04, str.45.

L 383/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

28.12.2004

w związku z tym, że procedura przewidziana w art. 272 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz w art. 177 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej została tym samym zakończona,

STWIERDZA:

Artykuł Budżet korygujący nr 9 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 został ostatecznie przyjęty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 października 2004 r. Przewodniczący

J.P. BORRELL FONTELLES

28.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 383/53

BUDŻETU KORYGUJĄCEGO NR 9 UNII EUROPEJSKIEJ NA ROK BUDŻETOWY 2004

TREŚĆ

Strona

DOCHODY OGÓŁEM A. Finansowanie budżetu ogólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 B. Ogólne zestawienie dochodów według linii budżetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

DOCHODY / WYDATKI Sekcja VIII: Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich i Europejski Inspektor Ochrony Danych

74

— Część B: Europejski Inspektor Ochrony Danych .

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 383 POZ 51 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L383 - 21 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 8 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/887/WE, Euratom)

  • Dz. U. L383 - 1 z 200428.12.2004

    Ostateczne przyjęcie budżetu korygującego nr 7 Unii Europejskiej na rok budżetowy 2004 (2004/886/WE, Euratom)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.