Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 25

Strona 1 z 2
30.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/25

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji (2004/917/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 104 ust. 6, uwzględniając zalecenie Komisji, uwzględniając uwagi wniesione przez Grecję, a także mając na uwadze, co następuje:


(6) (1) (5)

Członkowskim istnieje lub może wystąpić nadmierny deficyt. Komisja przedstawiła Radzie taką opinię na temat Grecji w dniu 24 czerwca 2004 r. Po zbadaniu stosownych czynników uwzględnionych w sprawozdaniu zgodnie z art. 104 ust. 3, a także uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Finansowego zgodnie z art. 104 ust. 4, Komisja stwierdziła w opinii z dnia 24 czerwca 2004 r., że w Grecji występuje nadmierny deficyt. Zgodnie z art. 104 ust. 6 Traktatu Rada zobowiązana jest rozważyć wszelkie uwagi zgłaszane przez dane Państwo Członkowskie przed podjęciem decyzji, po dokonaniu ogólnej oceny, czy istnieje nadmierny deficyt. Ogólna ocena prowadzi do następujących wniosków: deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł w Grecji 3,2 % PKB w 2003 r. Przekroczenie określonej w Traktacie wartości referencyjnej 3 % PKB nie było spowodowane niezwykłym wydarzeniem, w rozumieniu Paktu na rzecz Stabilności i Wzrostu, na które władze greckie nie miały wpływu, jak również nie było wynikiem poważnego spadku koniunktury gospodarczej. Przeciwnie, deficyt wystąpił w sytuacji silnego wzrostu gospodarczego na poziomie 4,2 % w 2003 r. i dodatniej luki popytowej w wysokości około 1,5 % PKB. Wynik deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych różni się od docelowego deficytu w wysokości 0,9 % przewidzianej w zaktualizowanym programie stabilności z grudnia 2002 r. Według Komisji tą znaczną rozbieżność należy przypisać czynnikom o wyjątkowym charakterze (przekroczenie wydatków w związku z przygotowaniami do Igrzysk Olimpijskich oraz odszkodowania z tytułu strat spowodowanych warunkami atmosferycznymi), wyższym wydatkom bieżącym (transfery społeczne i płace w sektorze publicznym) oraz niedoborowi wpływów do budżetu (VAT, podatki dochodowe i reklasyfikacja – jako transakcji finansowej – wpłaty Pocztowego Banku Oszczędnościowego na rzecz rządu). Według prognoz z wiosny 2004 r., opartych na założeniu braku zmian w zakresie polityki budżetowej oraz danych dotyczących deficytu za 2003 r. w wysokości 2,95 % PKB zgodnie ze zgłoszeniem z końcem marca, Komisja przewiduje, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w Grecji osiągnie poziom 3,2 % PKB w 2004 r.

Zgodnie z art. 104 Traktatu Państwa Członkowskie zobowiązane są unikać nadmiernego deficytu budżetowego. Pakt na rzecz Stabilności i Wzrostu opiera się na dążeniu do stabilności finansów publicznych jako środka służącego tworzeniu warunków do zapewnienia stabilności cenowej oraz silnego, trwałego wzrostu sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy. Procedura nadmiernego deficytu przewidziana w art. 104 przewiduje podjęcie decyzji w sprawie występowania nadmiernego deficytu; załączony do Traktatu Protokół w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu zawiera dalsze postanowienia odnośnie stosowania procedury dotyczącej nadmiernego deficytu. Rozporządzenie Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (1) określa szczegółowe zasady i definicje w zakresie stosowania postanowień tego Protokołu.

(7)

(2)

(3)

(4)

Zgodnie z art. 104 ust. 5 Traktatu Komisja zobowiązana jest przedstawić opinię Radzie, jeśli uzna, że w Państwie

(1) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 28 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.