Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 28 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 28 - Strona 3

Strona 3 z 3

L 389/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2004

Artykuł 8 Zapobieganie nadużyciom w odniesieniu do świadectw rejestracji pojazdów 1. W celu zapobiegania nadużyciom w odniesieniu do świadectw rejestracji pojazdów, każde Państwo Członkowskie zapewnia, zgodnie z prawem krajowym, że jego właściwe organy podejmą niezbędne kroki w celu odzyskania świadectwa rejestracji właściciela lub posiadacza pojazdu, jeżeli pojazd został poważnie uszkodzony w wypadku (całkowita utrata).


specjalistyczne szkolenia w dziedzinie zapobiegania przestępczości związanej z pojazdami oraz jej wykrywania. Takie szkolenia mogą obejmować wkład ze strony Europolu, zgodnie z zakresem jego kompetencji. Artykuł 11 Posiedzenie punktów kontaktowych i sprawozdanie roczne składane Radzie Przedstawiciele punktów kontaktowych do spraw przestępczości zorganizowanej związanej z pojazdami odbywają posiedzenia co najmniej raz w roku pod auspicjami Państwa Członkowskiego sprawującego Prezydencję w Radzie. Wzywa się Europol do uczestnictwa w tym posiedzeniu. Prezydencja składa sprawozdanie Radzie na temat postępów dotyczących odpowiedniej praktycznej współpracy między organami ścigania. Artykuł 12 Ocena

2. Świadectwo rejestracji zostaje odzyskane, zgodnie z prawem krajowym, w przypadku, gdy w trakcie kontroli przeprowadzanej przez agencję zajmującą się ściganiem, podejrzewa się, że dokonano naruszenia dotyczącego oznaczeń pojazdu, takich jak numer identyfikacyjny pojazdu.

3. Świadectwa rejestracji zwracane są wyłącznie po przeprowadzeniu badania oraz pozytywnej weryfikacji pojazdu, oraz zgodnie z prawem krajowym.

Rada dokonuje oceny wykonania niniejszej decyzji do 30 grudnia 2007 r. Artykuł 13 Wejście w życie

Artykuł 9 Europol Każde Państwo Członkowskie zapewni, że jego organy ścigania, w razie konieczności, informują Europol na bieżąco w zakresie jego upoważnienia oraz przydzielonych mu zadań o sprawcach przestępstw dotyczących pojazdów.

Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku Państw Członkowskich, w których przepisy dorobku Schengen dotyczące SIS nie są jeszcze skuteczne, zobowiązania wynikające z niniejszej decyzji dotyczące SIS stają się skuteczne od daty, w której przepisy te zaczynają obowiązywać, jak zostało to określone w decyzji Rady przyjętej w tym celu zgodnie z obowiązującymi procedurami. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Artykuł 10 Promocja wiedzy fachowej i szkoleń Państwa Członkowskie podejmują niezbędne kroki w celu zapewnienia, że instytucje krajowe odpowiedzialne za szkolenie odpowiednich organów ścigania promują w swoich programach nauczania, tam gdzie to właściwe, we współpracy z CEPOLEM,

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 28 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.