Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 28

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 28

Strona 1 z 3
L 389/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2004

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami (2004/919/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (8)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 30 ust. 2 lit. a) i art. 34 ust. 2 lit. c), uwzględniając inicjatywę Królestwa Niderlandów, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, a także mając na uwadze, co następuje: Coroczne kradzieże pojazdów silnikowych w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej szacuje się na 1,2 miliona. Kradzieże te pociągają za sobą znaczące szkody sięgające co najmniej 15 miliardów euro rocznie. Szacuje się, że duża część tych pojazdów – 30-40 % – zostaje skradziona w ramach przestępczości zorganizowanej, a następnie są one poddawane przeróbkom i wywożone do innych państw w obrębie Unii Europejskiej i poza nią. Poza szkodami materialnymi, jakie powodują kradzieże, wpływają one również bardzo negatywnie na obywatelskie poczucie sprawiedliwości oraz poczucie bezpieczeństwa. Przestępczości związanej z pojazdami mogą towarzyszyć groźne formy przemocy. W konsekwencji utrudnione jest osiągnięcie celu zawartego w art. 29 Traktatu, polegającego na zapewnieniu obywatelom wysokiego poziomu bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Dnia 27 maja 1999 r. Rada przyjęła rezolucję w sprawie zwalczania przestępczości międzynarodowej, obejmując w pełniejszym zakresie wykorzystywane trasy (1). Przestępczość związana z pojazdami może być również powiązana w skali międzynarodowej z innymi formami przestępczości, takimi jak handel narkotykami, bronią palną i ludźmi.


(9)

Zwalczanie przestępczości związanej z pojazdami należy do agencji zajmujących się ściganiem w Państwach Członkowskich Jednakże, wspólne podejście obejmujące – tam gdzie jest to wykonalne i konieczne – współpracę między Państwami Członkowskimi i organami ścigania Państw Członkowskich jest niezbędne i proporcjonalne w celu uwzględnienia transgranicznych aspektów tej formy przestępczości. Szczególne znaczenie ma współpraca między organami ścigania i organami rejestrującymi pojazdy, tak samo jak przekazywanie informacji odpowiednim stronom. Współpraca z Europolem ma równie istotne znaczenie z uwagi na to, że Europol może dostarczyć analiz i sprawozdań dotyczących tej kwestii. Kolegium Policji Europejskiej oferuje siłom policyjnym w Państwach Członkowskich, za pośrednictwem Europejskiej Sieci Kształcenia Policyjnego (EPLN), literaturę fachową w dziedzinie przestępczości dotyczącej pojazdów do celów zdobywania informacji i poszerzania wiedzy fachowej. EPLN zapewnia również możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia za pomocą forum dyskusyjnego, które tworzy. Walka z przestępczością dotyczącą pojazdów zostanie wzmożona poprzez zwiększenie liczby Państw Członkowskich przystępujących do Traktatu dotyczącego Europejskiego Systemu Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy (EUCARIS) z dnia 29 czerwca 2000 r. Potrzebne będzie podjęcie kilku szczególnych środków dla zapewnienia skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej mającej wymiar międzynarodowy,

(10)

(1)

(11)

(2)

(3)

(12)

(4)

(13)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Definicje Do celów niniejszej decyzji, stosuje się następujące definicje:

(6)

1) „pojazd” oznacza każdy pojazd silnikowy lub przyczepę oraz przyczepę kempingową, w rozumieniu przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (SIS). 2) „właściwe organy krajowe” oznaczają wszelkie organy krajowe wyznaczone przez Państwa Członkowskie do celów niniejszej decyzji, oraz mogą obejmować, odpowiednio, policję, służby celne, straż graniczną i organy sądownicze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.