Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 31

30.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/31

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

(Jedynie tekst w języku portugalskim jest autentyczny)

(2004/920/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Specyficzne cechy charakterystyczne archipelagu Azorów – oddalenie, charakter wyspiarski, trudna topografia i klimat – zostały stwierdzone w art. 299 ust. 2 Traktatu WE.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 96/92/WE (1), a w szczególności jej art. 26 ust. 1,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE stanowi, że Państwa Członkowskie, które są w stanie wykazać, że po wejściu w życie niniejszej dyrektywy istnieją poważne problemy w działaniu ich małych systemów wydzielonych, mogą wnieść o odstępstwo od stosownych postanowień rozdziałów IV, V, VI, VII oraz rozdziału III, w przypadku mikrosystemów wydzielonych, w związku z przebudową, modernizacją i rozszerzeniem istniejących zdolności; odstępstwo takie może być przyznane Państwom Członkowskim przez Komisję.

Dokumenty załączone do wniosku Portugalii dowodzą w wystarczający sposób, że niemożliwe i nierealne jest osiągnięcie celu konkurencyjnego rynku energii elektrycznej, zważywszy na niewielką produkcję energii elektrycznej oraz fakt, że wyspy nie są ze sobą połączone. Przy tak małym systemie często nie jest możliwe utworzenie więcej niż jednej elektrowni na jednej wyspie, co czyni obecność konkurencyjnych central wątpliwym. Wielkość rynku nie zachęca raczej do składania wniosków o zezwolenie lub ofert przetargowych. Ponadto nie istnieje system przesyłowy wysokiego napięcia, a bez obecności konkurencji wytwarzającej energię elektryczną, zalecenia dyrektywy dotyczące oddzielenia systemu nie są zasadne. Te same wnioski dotyczą dostępu trzeciej strony do systemu.

(6)

Po zbadaniu uzasadnienia wniosku Portugalii, Komisja ocenia, że odstępstwo i warunki, w jakich został złożony wniosek, nie przeszkodzą w osiągnięciu celów dyrektywy.

(2)

Portugalia złożyła w dniu 29 czerwca 2004 r. wniosek do Komisji o odstępstwo na czas nieokreślony od postanowień rozdziałów III, IV, V, VI, VII zgodnie z art. 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE w odniesieniu do Azorów.

(7)

Jednakże, należy wziąć pod uwagę możliwy rozwój technologiczny w średnim i długim okresie czasu, który może przynieść istotne zmiany.

(3)

Archipelag Azorów zalicza się do „mikrosystemów wydzielonych” zgodnie z definicją określoną w art. 2 ust. 27 dyrektywy 2003/54/WE.

(8) Dz.U. L 176 z 15.7.2003, str. 37. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Rady 2004/85/WE (Dz.U. L 236 z 7.7.2004, str. 10).

(1)

Komisja skonsultowała się z wszystkimi Państwami Członkowskimi zgodnie z zaleceniem art. 26 ust. 1 dyrektywy 2003/54/WE,

L 389/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2004

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 3 Niniejsze odstępstwo jest ważne na czas nieokreślony. Komisja może poddać je przeglądowi, jeżeli nastąpią istotne zmiany w sektorze energii elektrycznej Azorów. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Portugalii. Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Andris PIEBALGS

Artykuł 1 Przyznaje się Republice Portugalii na terenie dziewięciu wysp archipelagu Azorów odstępstwo od stosownych postanowień rozdziałów IV, V, VI, VII oraz rozdziału III w związku z przebudową, modernizacją i rozszerzeniem istniejących zdolności. Artykuł 2 Portugalski urząd regulacji energetyki winien monitorować rozwój sektora energii elektrycznej na Azorach i informować Komisję o jakichkolwiek zmianach w sektorze, które wymagałyby przeglądu przyznanego odstępstwa. Pierwszy raport należy przedłożyć cztery lata po przyjęciu niniejszej decyzji, a drugi dziewięć lat po tej dacie.

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 42 z 200430.12.2004

  Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 28 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.