Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 42

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

Data ogłoszenia:2004-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 42

Strona 1 z 5
L 389/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2004

TŁUMACZENIE

UMOWA między Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działalności Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

UNIA EUROPEJSKA, zwana dalej „UE”, z jednej strony, oraz GRUZJA, zwana dalej „Stroną Przyjmującą”, z drugiej strony, razem zwane dalej „Stronami”, UWZGLĘDNIAJĄC: (1) list od premiera Żwaniji, w imieniu Strony Przyjmującej, z dnia 3 czerwca 2004 r., wzywający UE do ustanowienia Misji dotyczącej Państwa Prawnego i przewidujący odpowiednie ustalenia między rządem Strony Przyjmującej a UE, odpowiedź sekretarza generalnego/wysokiego przedstawiciela ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa z dnia 30 czerwca 2004 r. przyjmującą wezwanie, przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej dnia 28 czerwca 2004 r. wspólnego działania 2004/523/WPZiB w sprawie Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego, EUJUST THEMIS na terytorium Strony Przyjmującej, okres działalności EUJUST THEMIS, przewidziany na 12 miesięcy, Umowę o Partnerstwie i Współpracy między Stroną Przyjmującą a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, podpisaną dnia 22 kwietnia 1996 r., zawierającą postanowienia o współpracy w kwestiach związanych z demokracją, państwem prawnym i prawami człowieka oraz podstawowymi wolnościami, że celem przywilejów i immunitetów przewidzianych w niniejszej Umowie nie jest przyniesienie korzyści jednostkom, lecz zapewnienie skutecznego działania Misji UE,


(2)

(3)

(4) (5)

(6)

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Zakres stosowania i definicje 1. Postanowienia niniejszej Umowy i wszelkie zobowiązania podjęte przez Stronę Przyjmującą lub wszelkie przywileje, immunitety, ułatwienia bądź ulgi przyznane EUJUST THEMIS lub personelowi EUJUST THEMIS mają zastosowanie wyłącznie na terytorium Strony Przyjmującej.

jej części składowe, siedzibę główną i personel rozlokowany na terytorium Strony Przyjmującej i przydzielony do EUJUST THEMIS;

b) „Szef Misji” oznacza Szefa Misji EUJUST THEMIS, wyznaczonego przez Radę Unii Europejskiej;

2. Do celów niniejszej Umowy stosuje się następujące definicje:

c) „personel EUJUST THEMIS” oznacza Szefa Misji, personel oddelegowany przez Państwa Członkowskie i instytucje UE oraz personel międzynarodowy zatrudniony na podstawie umów przez EUJUST THEMIS, rozlokowany w celu przygotowania, wsparcia i wykonywania misji i nie obejmuje przedsiębiorstw handlowych ani lokalnego personelu;

a) „EUJUST THEMIS” oznacza Misję Unii Europejskiej dotyczącą Państwa Prawnego na terytorium Strony Przyjmującej, ustanowioną przez Radę Unii Europejskiej we wspólnym działaniu 2004/523/WPZiB z dnia 28 czerwca 2004 r., w tym

d) „siedziba główna” oznacza siedzibę główną EUJUST THEMIS w Tbilisi;

30.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 389/43

e) „Państwo Wysyłające” oznacza każde Państwo Członkowskie UE, które oddelegowało personel do EUJUST THEMIS;

Artykuł 4 Przekraczanie granic, poruszanie się i przebywanie na terytorium Strony Przyjmującej 1. Personel EUJUST THEMIS oraz majątek i środki transportu EUJUST THEMIS przekraczają granice Strony Przyjmującej korzystając z oficjalnych przejść granicznych oraz międzynarodowych korytarzy powietrznych.

f) „pomieszczenia” oznaczają wszelkie budynki, infrastrukturę i grunt niezbędne do prowadzenia działalności przez EUJUST THEMIS oraz do zakwaterowania personelu EUJUST THEMIS.

Artykuł 2 Przepisy ogólne 1. EUJUST THEMIS i personel EUJUST THEMIS przestrzegają praw i przepisów Strony Przyjmującej i powstrzymują się od wszelkich działań i działalności niezgodnej z bezstronnym i międzynarodowym charakterem pełnionych przez nich obowiązków lub niezgodnej z postanowieniami niniejszej Umowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 389 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L389 - 41 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady 2004/924/WPZiB z dnia 22 listopada 2004 r. dotycząca zawarcia Umowy pomiędzy Unią Europejską a Gruzją w sprawie statusu i działań Misji Unii Europejskiej dotyczącej Państwa Prawnego w Gruzji (EUJUST THEMIS)

 • Dz. U. L389 - 37 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/743/WE i 2003/849/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty przeznaczonego na programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt i kontrole mające na celu zapobieganie chorobom odzwierzęcym realizowane w 2004 r. przez niektóre z Państw Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5397) (1)

 • Dz. U. L389 - 34 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 29 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzje 2003/746/WE i 2003/848/WE w odniesieniu do ponownego rozdzielenia wkładu finansowego Wspólnoty na programy zwalczania i monitorowania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) w niektórych Państwach Członkowskich (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5396)

 • Dz. U. L389 - 33 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie finansowania przez Wspólnotę badań Eurobarometru dotyczących stosunku konsumentów do dobrostanu zwierząt hodowlanych

 • Dz. U. L389 - 31 z 200430.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2004 r. dotycząca odstępstw od stosowania niektórych przepisów dyrektywy 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Azorów (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 4880)

 • Dz. U. L389 - 28 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami

 • Dz. U. L389 - 27 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu na Węgrzech

 • Dz. U. L389 - 25 z 200430.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie występowania nadmiernego deficytu w Grecji

 • Dz. U. L389 - 24 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2264/2004 z dnia 29 grudnia 2004 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L389 - 22 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2263/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty standardowe stosowane przy obliczaniu finansowej rekompensaty i zaliczki z nią związanej w odniesieniu do produktów rybołówstwa wycofanych z obrotu w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 21 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2262/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania niektórych produktów rybołówstwa w roku połowowym 2005

 • Dz. U. L389 - 19 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2261/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające kwoty pomocy prolongowanej i pomocy zryczałtowanej w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 15 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2260/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające ceny referencyjne na niektóre produkty rybołówstwa na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 13 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2259/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku II do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 5 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2258/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. ustalające wspólnotowe ceny wycofania i sprzedaży na produkty rybołówstwa wymienione w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 na rok połowowy 2005

 • Dz. U. L389 - 1 z 200430.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2257/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany rozporządzeń (EWG) nr 3906/1989, (WE) nr 1267/1999, (WE) nr 1268/1999 oraz (WE) nr 2666/2000 w celu uwzględnienia statusu Chorwacji jako kraju kandydującego

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.