Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 70

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 70

Strona 1 z 4
L 395/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (2004/926/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

wiając wprowadzenie w życie tych przepisów wraz z ich późniejszym rozwinięciem przez Zjednoczone Królestwo.

uwzględniając decyzję Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (1), a w szczególności art. 6 tej decyzji,


(7)

Decyzja 2000/365/WE określa w art. 5 ust. 2, które przepisy dorobku Schengen mają zastosowanie do Gibraltaru.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8) (1)

Zjednoczone Królestwo wyraziło wolę rozpoczęcia wdrożenia następującej części dorobku Schengen: współpracy sądowej, współpracy w dziedzinie narkotyków, art. 26 i 27 Konwencji Schengen oraz współpracy policyjnej.

(2)

Zjednoczone Królestwo wskazało, że jest gotowe do stosowania wszystkich przepisów dorobku Schengen określonych w art. 1 decyzji 2000/365/WE z wyjątkiem przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen.

Rada Unii Europejskiej oraz Republika Islandii i Królestwo Norwegii zawarły Umowę w sprawie ustanowienia praw i zobowiązań między Irlandią i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z jednej strony, a Republiką Islandii i Królestwem Norwegii z drugiej strony, w obszarach dorobku Schengen, które stosują się do tych państw (2). Na podstawie art. 2. tej Umowy, w sprawie przygotowania niniejszej decyzji skonsultowano się z Komitetem Mieszanym ustanowionym na podstawie art. 3 Umowy zawartej przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), zgodnie z art. 4 tej Umowy,

(3)

Zjednoczone Królestwo będzie kontynuowało przygotowania do wdrożenia odpowiednich przepisów dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz ochrony danych.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Zjednoczonemu Królestwu przekazano kwestionariusz, odnotowano odpowiedzi na zawarte w nim pytania, a następnie przeprowadzono wizytę sprawdzającą i oceniającą w Zjednoczonym Królestwie zgodnie z procedurami mającymi zastosowanie w zakresie współpracy policyjnej.

Artykuł 1 Przepisy określone w art. 1 lit. a) pkt. i), lit. b), lit. c) pkt. i) i lit. d) pkt i) decyzji 2000/365/WE są wprowadzane w życie przez Zjednoczone Królestwo od dnia 1 stycznia 2005 r.

(5)

W odniesieniu do stosowania dorobku Schengen dotyczącego dziedzin, o których mowa powyżej, kwestionariusz i wizyta wykazały, że wymogi dotyczące ustawodawstwa, ilości personelu, wyszkolenia, infrastruktury oraz zasobów materialnych zostały spełnione.

Przepisy określone w art. 5 ust. 2 decyzji 2000/365/WE są wprowadzane w życie w Gibraltarze od dnia 1 stycznia 2005 r.

(6)

Warunki konieczne do wdrożenia przez Zjednoczone Królestwo tych przepisów dorobku Schengen, o których mowa w art. 1 lit a) pkt i), lit. b), lit. c) pkt i) oraz lit. d) pkt i) decyzji 2000/365/WE zostały spełnione, umożli-

Przepisy aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen przyjęte po decyzji 2000/365/WE określone w załączniku I do niniejszej decyzji są wprowadzane w życie przez Zjednoczonego Królestwo oraz w Gibraltarze od dnia 1 stycznia 2005 r.

(2) Dz.U. L 15 z 20.1.2000, str. 2. (3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, str. 36.

(1) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, str. 43.

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 395/71

Przepisy aktów stanowiących rozwinięcie dorobku Schengen przyjęte po decyzji 2000/365/WE określone w załączniku II do niniejszej decyzji są stosowane przez Zjednoczone Królestwo od dnia 1 stycznia 2005 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 395 POZ 70 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L395 - 68 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniająca decyzję 2004/197/WPZiB ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (ATHENA)

 • Dz. U. L395 - 56 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2268/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz węglika wolframu oraz stapianego węglika wolframu pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L395 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Federacją Rosyjską

 • Dz. U. L395 - 20 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2266/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Ukrainą

 • Dz. U. L395 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2265/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą a Republiką Kazachstanu

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.