Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 45

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 45

Strona 1 z 2
31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/45

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu (2004/927/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 67 ust. 2 tiret drugie,


uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

przewidziane w art. 63 ust. 1 i ust. 2 lit. a) pod warunkiem, że Rada, jednomyślnie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjęła przepisy wspólnotowe określające wspólne reguły i podstawowe zasady rządzące tymi dziedzinami, jak również środki z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych przewidziane w art. 65, z wyjątkiem aspektów dotyczących prawa rodzinnego; niniejsza decyzja nie ma wpływu na te postanowienia. Ponadto, na podstawie Protokołu w sprawie artykułu 67 Traktatu załączonego do tego Traktatu Traktatem z Nicei, z dniem 1 maja 2004 r., Rada, przyjmując środki określone w art. 66 Traktatu stanowi większością kwalifikowaną na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem Europejskim; niniejsza decyzja nie ma wpływu na postanowienia tego Protokołu. Poza tym, co wynika z Traktatu z Nicei, Rada Europejska, zatwierdzając „Program Haski”: „Wzmacnianie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w Unii Europejskiej” na posiedzeniu w dniach 4 i 5 listopada 2004 r., wezwała Radę do przyjęcia nie później niż w dniu 1 kwietnia 2005 r. decyzji na podstawie art. 67 ust. 2 Traktatu, która wprowadzi wymóg stanowienia przez Radę zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251 w przypadku przyjmowania, w zgodzie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości dotyczącym wyboru podstaw prawnych dla aktów wspólnotowych, środków określonych w art. 62 ust. 1 i ust. 2 lit. a) i ust. 3 oraz art. 63 ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. b) Traktatu. Jednakże Rada Europejska stwierdziła, że do czasu wejścia w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, Rada powinna nadal stanowić jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim w przypadku przyjmowania środków w zakresie legalnej migracji obywateli państw trzecich do Państw Członkowskich i pomiędzy nimi, określonych w art. 63 ust. 3 lit. a) i ust. 4 Traktatu.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Na mocy Traktatu z Amsterdamu Wspólnota Europejska otrzymała uprawnienia do przyjmowania środków w dziedzinie wiz, azylu, imigracji i innych polityk związanych ze swobodnym przepływem osób, jak stanowi tytuł IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „Traktatem”).

(6)

(2)

Na mocy art. 67 Traktatu, wprowadzonego Traktatem z Amsterdamu, większość z tych środków miała być przyjmowana przez Radę stanowiącą jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim.

(3)

Na mocy tego samego art. 67 ust. 2 tiret drugie, po upływie pięcioletniego okresu przejściowego od chwili wejścia w życie Traktatu z Amsterdamu, Rada, stanowiąc jednomyślnie po konsultacji z Parlamentem Europejskim, podejmuje decyzję w celu zapewnienia, aby procedura, o której mowa w jego art. 251 miała zastosowanie do wszystkich lub niektórych obszarów objętych Tytułem IV Traktatu.

(7)

(4)

Zgodnie z art. 67 ust. 5, który został wprowadzony Traktatem z Nicei, Rada, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 251, przyjmuje środki dotyczące azylu

L 396/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

(8)

Przejście do procedur współdecydowania w przypadku przyjmowania środków określonych w art. 62 ust. 1 Traktatu nie stanowi uszczerbku dla wymogu stanowienia przez Radę jednomyślnie w przypadku podejmowania decyzji określonych w art. 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 45 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L396 - 61 z 200431.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

 • Dz. U. L396 - 51 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

 • Dz. U. L396 - 49 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

 • Dz. U. L396 - 47 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L396 - 42 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L396 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L396 - 36 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L396 - 35 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 34 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 32 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L396 - 30 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L396 - 28 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

 • Dz. U. L396 - 18 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

 • Dz. U. L396 - 13 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

 • Dz. U. L396 - 4 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

 • Dz. U. L396 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2269/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.