Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu

Data ogłoszenia:2004-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 49

31.12.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 396/49

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2004 r. dotycząca dostosowania współczynników korygujących stosowanych od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do wynagrodzeń urzędników, pracowników kontraktowych i pracowników czasowych Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich, a także do części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu (2004/929/WE)


KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia stosowane względem innych pracowników Wspólnot, określone rozporządzeniem (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 (1), w szczególności art. 13 akapit drugi jego załącznika X, uwzględniając Traktat o Przystąpieniu dziesięciu nowych Państw Członkowskich, w szczególności jego art. 33 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

wego kursu wymiany walut, wzrosły w niektórych krajach trzecich o ponad 5 % od momentu ich ostatniego ustalenia lub dostosowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł Współczynniki korygujące stosowane od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. względem wynagrodzeń wypłacanych urzędnikom, pracownikom kontraktowym i pracownikom czasowym pracującym w krajach trzecich, a także części urzędników pełniących służbę w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich w okresie maksymalnie piętnastu miesięcy po przystąpieniu, w walucie kraju przeznaczenia, dostosowuje się w sposób określony w Załączniku. Kursy wymiany walut stosowane przy obliczaniu wynagrodzeń są ustalane zgodnie ze szczegółowymi zasadami wykonania rozporządzenia finansowego i odpowiadają datom, o których mowa w akapicie pierwszym.

Rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1785/2004 (2) ustalone zostały, po raz ostatni i zgodnie ze starym regulaminem, zgodnie z art. 13 akapit pierwszy załącznika X do regulaminu, współczynniki korygujące, którym podlegają od dnia 1 stycznia 2004 r. wynagrodzenia urzędników Wspólnot Europejskich pracujących w krajach trzecich wypłacane w walucie kraju przeznaczenia. Zgodnie z art. 13 akapit drugi załącznika X do regulaminu, od 1 lutego, 1 marca, 1 kwietnia, 1 maja i 1 czerwca 2004 r. należy dostosować niektóre współczynniki korygujące, jeśli dane statystyczne, jakimi dysponuje Komisja, wykazują, że różnice w kosztach utrzymania, mierzone według współczynnika korygującego i właści-

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Komisji

Benita FERRERO-WALDNER

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 56 z 4.3.1968, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 857/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004, str. 11). (2) Dz.U. L 317 z 16.10.2004, str. 1.

L 396/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2004

ZAŁĄCZNIK

Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące luty 2004

Dominikana Surinam Zimbabwe

33,1 49,3 31,9

Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące marzec 2004

Dominikana Zimbabwe

38,9 33,5

Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące kwiecień 2004

Dominikana Sierra Leone Zimbabwe

43,8 65,6 38,7

Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące maj 2004

Gruzja Malawi Dominikana Zimbabwe

87,4 71,6 48,6 42,9

Miejsce przeznaczenia

Współczynniki korygujące czerwiec 2004

Kazachstan Dominikana Sierra Leone Zimbabwe

94,0 46,4 71,0 44,7

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 396 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L396 - 61 z 200431.12.2004

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL Kinshasa/1/2004 z dnia 9 grudnia 2004 r. dotycząca mianowania Szefa Misji Policyjnej UE w Kinszasie (DRK) EUPOL Kinshasa

 • Dz. U. L396 - 51 z 200431.12.2004

  Decyzja Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w działania planowane przez Państwa Członkowskie w celu wdrożenia programów kontroli, inspekcji oraz nadzoru w 2004 r. (druga rata) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 5310)

 • Dz. U. L396 - 47 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie mianowania Specjalnego Koordynatora Paktu Stabilizacji dla Europy Południowo-Wschodniej

 • Dz. U. L396 - 45 z 200431.12.2004

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. przewidująca stosowanie procedury określonej w art. 251 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską w odniesieniu do niektórych obszarów objętych tytułem IV części trzeciej Traktatu

 • Dz. U. L396 - 42 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2280/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 stycznia 2005 r.

 • Dz. U. L396 - 38 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2279/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 747/2001 w sprawie wspólnotowych kontyngentów taryfowych oraz ilości referencyjnych dla niektórych produktów rolnych pochodzących z Zachodniego Brzegu Jordanu i Strefy Gazy

 • Dz. U. L396 - 36 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2278/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2759/1999 ustalające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/1999 w sprawie wspólnotowych środków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym

 • Dz. U. L396 - 35 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2277/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 34 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2276/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie opłat przywozowych na przywóz do Portugalii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L396 - 32 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2275/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. otwierające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii sorgo pochodzącego z państw trzecich

 • Dz. U. L396 - 30 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2274/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L396 - 28 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 2273/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2728/94 ustanawiające Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych

 • Dz. U. L396 - 18 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2272/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe, nałożone rozporządzeniem (WE) nr 769/2002 na przywóz kumaryny pochodzącej z Chińskiej Republiki Ludowej, na przywóz kumaryny pochodzącej z Indii lub Tajlandii, zgłoszonej lub niezgłoszonej jako pochodząca z Indii lub Tajlandii

 • Dz. U. L396 - 13 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2271/2004 z dnia 22 grudnia 2004 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybołówstwa

 • Dz. U. L396 - 4 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2270/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. ustalające możliwości połowowe wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2005 i 2006

 • Dz. U. L396 - 1 z 200431.12.2004

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 2269/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 2340/2002 i (WE) nr 2347/2002 w sprawie możliwości połowowych gatunków głębinowych dla Państw Członkowskich, które przystąpiły w 2004 r.

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.