Logowanie

Legislacja ROK 2004 NR 93 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej w następstwie reformy wspólnej polityki rolnej

Data ogłoszenia:2004-03-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2004 NR 93 POZ 1

Strona 1 z 15
30.3.2004

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1

DECYZJA RADY z dnia 22 marca 2004 r. zmieniająca Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej w następstwie reformy wspólnej polityki rolnej


RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (1), podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r., w szczególności jego art. 2 ust. 3, uwzględniając Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (2) (dalej zwany Aktem Przystąpienia), w szczególności jego art. 23, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

mleka i przetworów mlecznych (5) i rozporządzenie Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiające opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (6) wprowadzają znaczące zmiany w dorobku dotyczącym sektora mleka. W związku z tym należy wprowadzić dostosowania techniczne w tej dziedzinie w Akcie Przystąpienia, tak aby wyniki rokowań odpowiadały nowemu dorobkowi oraz były z nim zgodne.

(5)

Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR), a szczególnie rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników (4), wprowadza znaczące zmiany w dorobku, w oparciu o który prowadzono rokowania w sprawie przystąpienia. W związku z tym należy dostosować Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (dalej zwanych „nowymi Państwami Członkowskimi”), tak aby wyniki rokowań były zgodne z nowym dorobkiem, szczególnie w przypadku gdy odniesienia w Akcie Przystąpienia przestaną być aktualne lub gdy wyniki rokowań są niezgodne z nowymi rozporządzeniami w dziedzinie rolnictwa. Wprowadzając niezbędne dostosowania w Akcie Przystąpienia należy zachować podstawowe zasady i specyfikę wyników negocjacji oraz stosować je w odniesieniu do nowych elementów. Ponadto dostosowania w Akcie Przystąpienia powinny być ograniczone jedynie do najbardziej niezbędnych zmian. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1787/2003 z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku

Nowe środki dotyczące „przestrzegania norm wspólnotowych” utworzone dla nowych Państw Członkowskich podczas rokowań w sprawie przystąpienia oraz środki „przestrzegania norm” wprowadzone przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1783/2003 z dnia 29 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) (7) należy ujednolicić w taki sposób, aby uniknąć nakładania się tych środków, przy równoczesnym zachowaniu możliwości przewidzianych dla nowych Państw Członkowskich w ramach środków dotyczących „przestrzegania norm wspólnotowych”. Należy wspierać działania typu LEADER (inicjatywa wspólnotowa w zakresie rozwoju obszarów wiejskich) w odniesieniu do nowych Państw Członkowskich raczej poprzez włączenie danego środka do programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych niż tworzenie w tym celu odrębnego programu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2004 NR 93 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.