Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

Data ogłoszenia:2005-04-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 11

Strona 1 z 4
20.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 100/11

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 605/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 296/96 w sprawie danych przekazywanych przez Państwa Członkowskie oraz miesięcznego księgowania wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3 oraz art. 7 ust. 5,

zachowują prawo wyboru między euro a walutą krajową. Niemniej jednak, agencje płatnicze Państw Członkowskich, które nie są członkami strefy euro, a które dokonują płatności w walucie krajowej oraz w euro, będą musiały prowadzić oddzielne księgi rachunkowe według waluty płatniczej. W celu uniknięcia podwójnego przeliczania płatności, należy znieść możliwość składania deklaracji w walucie krajowej na temat kwot wypłaconych w euro.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 296/96 (2) Państwa Członkowskie okresowo i stale powiadamiają Komisję o poczynionych wydatkach. W celu uniknięcia zbyt częstych powiadomień, należy ustanowić miesięczny tryb składania tych informacji, bez uszczerbku dla obowiązku nałożonego na Państwa Członkowskie, by zachowywać do wglądu Komisji informacje zebrane w trybie tygodniowym w celu umożliwienia sprawowania właściwego nadzoru nad przebiegiem wydatków.

W przypadku gdy na podstawie deklaracji o wydatkach otrzymanej od Państw Członkowskich, całkowita kwota przewidzianych zobowiązań, które mogłyby być zatwierdzone zgodnie z art. 150 ust. 3 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (3), przewyższa połowę ogółu środków przeznaczonych na bieżący rok budżetowy, Komisja zobowiązana jest dokonać redukcji tych kwot. W celu prawidłowego zarządzania, redukcje te muszą zostać rozłożone w sposób proporcjonalny pomiędzy wszystkie Państwa Członkowskie, na podstawie otrzymanych od tych Państw deklaracji o wydatkach.

(2)

Pewne informacje przekazywane przez Państwa Członkowskie muszą być przesyłane drogą elektroniczną i cyfrową, aby Komisja mogła używać ich bezpośrednio do prowadzenia rozliczeń. Niemniej jednak, w uzasadnionych przypadkach, stosowanie innych form powiadamiania pozostaje nadal możliwe.

(7)

(3)

W celu uproszczenia i odciążenia procedury administracyjnej, jednoczesne przekazanie papierowej wersji informacji jest wymagane jedynie w przypadku miesięcznych sprawozdań podsumowujących.

(4)

Wskazanie pewnych ilości lub powierzchni w szczegółowej deklaracji przekazywanej przez Państwa Członkowskie ma w praktyce małe znaczenie w kontekście miesięcznych zaliczek. Informacji tych nie trzeba już zatem wymagać.

(8)

W przypadku gdy budżet Wspólnoty nie został ostatecznie zatwierdzony na początku nowego roku budżetowego, art. 13 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 stanowi, że płatności można dokonywać miesięcznie w ramach każdego rozdziału do wysokości jednej dwunastej całości środków zatwierdzonych w ramach tego rozdziału w poprzednim roku budżetowym. W celu sprawiedliwego podziału środków między Państwami Członkowskimi należy ustanowić, że przy powyższym założeniu zaliczki zostają przyznane do wysokości wielkości procentowej deklaracji o wydatkach przekazanych przez każde Państwo Członkowskie ustanowionej w ramach każdego rozdziału oraz że saldo niewypłacone w danym miesiącu zostaje przeniesione w chwili decyzji Komisji odnośnie płatności miesięcznych realizowanych w terminie późniejszym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 100 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L100 - 54 z 200520.4.2005

  Decyzja Rady 2005/316/WPZiB z dnia 18 kwietnia 2005 r. dotycząca wprowadzenia w życie wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB w sprawie dalszych środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 46 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 października 2004 r. w sprawie systemu pomocy przyznanych przez Włochy na rzecz przedsiębiorstw, które dokonały inwestycji w gminach dotkniętych klęskami żywiołowymi w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3893) (1)

 • Dz. U. L100 - 26 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 września 2004 r. dotycząca pomocy udzielonej przez Francję na rzecz Compagnie Marseille Réparation (CMR) – Pomoc państwa C 34/03 (ex N 728/02) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 3350) (1)

 • Dz. U. L100 - 19 z 200520.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2004 r. dotycząca wdrożenia pomocy planowanej przez Włochy w celu przeciwdziałania kryzysowi upraw brzoskwiń w Piemoncie (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 473)

 • Dz. U. L100 - 17 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L100 - 15 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 606/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników

 • Dz. U. L100 - 9 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 604/2005 z dnia 19 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L100 - 1 z 200520.4.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 603/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 r. zmieniające wykazy postępowań upadłościowych i likwidacyjnych oraz zarządców zamieszczone w załącznikach A, B i C do rozporządzenia (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.