Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 616/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

Data ogłoszenia:2005-04-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 15

Strona 1 z 4
22.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 103/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 616/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1623/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina w odniesieniu do mechanizmów rynkowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1623/2000. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wina,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(7)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (1), w szczególności jego art. 33, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1623/2000 (2) przewiduje system zbywania poprzez sprzedaż publiczną alkoholu winnego do wykorzystania jako bioetanol we Wspólnocie. Aby umożliwić otrzymanie za ten alkohol jak najwyższej ceny zaoferowanej przez oferenta, należy zastąpić system sprzedaży publicznej przez system przetargowy. W tym celu należy stosować te same zasady w odniesieniu do różnych typów zbywania alkoholu winnego, respektując właściwości niezbędne do każdego wykorzystania lub końcowego zastosowania alkoholu. W celu sprawdzenia, czy alkohol wykorzystywany jest do produkcji bioetanolu, Państwa Członkowskie zatwierdzają zakłady, które uważają za kwalifikowalne na podstawie ich zdolności produkcyjnych, instalacji, w których alkohol jest przetwarzany, ich całorocznej zdolności przetwórczej oraz świadectw władz krajowych Państwa Członkowskiego nabywcy końcowego poświadczających, że zakład wykorzystuje alkohol wyłącznie do produkcji bioetanolu oraz że bioetanol jest wykorzystywany wyłącznie w sektorze paliwowym. Co kwartał należy przystępować do sprzedaży z zastosowaniem procedury przetargowej, po pierwsze w celu zapewnienia zbytu alkoholu składowanego przez agencje interwencyjne Państw Członkowskich, a po drugie dla zapewnienia pewnych gwarancji dostaw do zakładów założonych we Wspólnocie Europejskiej, które wykorzystują alkohol w sektorze paliwowym. Państwa Członkowskie powinny na koniec każdego miesiąca przekazywać informacje na temat ilości wina, osadu winnego i wina wzmocnionego destylowanych w poprzednim miesiącu, jak również ilości alkoholu obojętnego, alkoholu surowego i wyrobów spirytusowych.

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 1623/2000 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuły 92–94 otrzymują brzmienie: „Artykuł 92 Otwarcie procedury przetargowej 1. Komisja, stanowiąc zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 75 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, może przystąpić do otwarcia w każdym kwartale jednej lub kilku procedur przetargowych na alkohol, który ma być wykorzystywany wyłącznie w sektorze paliwowym we Wspólnocie jako bioetanol.

(2)

(3)

Ilości alkoholu przyznanego na mocy takiej procedury przetargowej nie przekraczają 700 000 hektolitrów alkoholu w przeliczeniu na 100 % obj. na procedurę przetargową.

(4)

2. Alkohol jest przyznawany zakładom znajdującym się we Wspólnocie Europejskiej i musi być wykorzystany w sektorze paliwowym.

W tym celu Państwa Członkowskie zatwierdzają zakłady, które uznają za kwalifikowalne i które przedstawiły wniosek z następującymi dokumentami towarzyszącymi: a) oświadczeniem zakładu stwierdzającym, że jest on zdolny wykorzystać co najmniej 50 000 hl alkoholu rocznie;

(5)

b) położeniem biur administracyjnych zakładu;

(1) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Dz.U. L 194 z 31.7.2000, str. 45. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1774/2004 (Dz.U. L 316 z 15.10.2004, str. 61).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 103 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L103 - 41 z 200522.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 611/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 823/2000 w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do określonych grup porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych między towarzystwami żeglugi liniowej (konsorcja) (Dz.U. L 101 z 21.4.2005)

 • Dz. U. L103 - 39 z 200522.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie rozliczania rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoszech, Portugalii i Zjednoczonym Królestwie z tytułu wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), za rok obrachunkowy 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1210)

 • Dz. U. L103 - 32 z 200522.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 7 maja 2004 r. dotycząca systemu pomocy planowanego do wdrożenia przez Włochy na rzecz rolników z prowincji Campobasso (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1634)

 • Dz. U. L103 - 31 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 624/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L103 - 30 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 623/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L103 - 28 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 622/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L103 - 27 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 621/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L103 - 26 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 620/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L103 - 25 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 619/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L103 - 22 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 618/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A1 i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłka)

 • Dz. U. L103 - 19 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 617/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. zmieniające należności przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 22 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L103 - 9 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 615/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu słowackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L103 - 3 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 614/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. otwierające stały przetarg na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu litewskiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L103 - 1 z 200522.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 613/2005 z dnia 21 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.