Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

Data ogłoszenia:2005-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 37

Strona 1 z 2
23.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/37

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim i niderlandzkim są autentyczne)


(2005/322/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 9, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

roboczych ustanowionym w art. 9 rozporządzenia 2371/2002 Komisja otrzymała od Francji uwagi na piśmie wzywające Komisję do odrzucenia wniosku Zjednoczonego Królestwa. Komisja jest zaniepokojona przyłowami waleni, które są chronione dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (3), obserwowanymi podczas niektórych połowów i w pełni angażuje się w możliwie największe zmniejszenie liczby utonięć tych zwierząt w narzędziach połowowych. Wspólnotowe działanie zostało ostatnio podjęte w drodze rozporządzenia Rady (WE) nr 812/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego środki dotyczące przypadkowych odłowów waleni na łowiskach (4) i zmienione rozporządzeniem (WE) nr 88/98. Wyżej wymienione rozporządzenie przewiduje obecność obserwatorów na statkach prowadzących połowy za pomocą trałowania od dnia 1 stycznia 2005 r. Zagadnienie przyłowu waleni przy użyciu włoków pelagicznych jest złożone i było szczegółowo omawiane jako część obszernego naukowego przeglądu i porady udzielonej przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) na temat przyłowu walenia w trakcie połowów (5). ICES wskazał, że „inne połowy oprócz trałowania przy połowie labraksa również powodują odławianie delfinów” i że „istnieje potrzeba szerokiego monitoringu licznych połowów przy użyciu trałowania odbywających się w tym obszarze zanim precyzyjnie określi się wymogi ograniczające”. ICES uznał w szczególności, że „zakaz trałowania przy użyciu włoków pelagicznych przy połowie labraksa (morona)” byłby „środkiem arbitralnym, o małym prawdopodobieństwie osiągnięcia pożądanego skutku”. Zakaz połowu przy użyciu przydennych włoków pelagicznych w zachodniej części kanału La Manche prawdopodobnie spowodowałby redystrybucję nakładu połowowego na obszary przyległe niekoniecznie ograniczając przyłów delfinów zwyczajnych.

Dnia 27 stycznia 2005 r. Zjednoczone Królestwo konsultowało się z Komisją zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 w sprawie rozszerzenia krajowego zakazu trałowania przy połowie labraksa wzdłuż południowo-zachodnich wybrzeży Anglii na statki innych Państw Członkowskich mające dostęp do działalności połowowej na tym obszarze, mającego na celu zmniejszenie przyłowów waleni jako rozwiązanie przejściowe do momentu, gdy będzie możliwe podjęcie skoordynowanych działań na szczeblu wspólnotowym. Przedstawiając ten wniosek władze Zjednoczonego Królestwa zwróciły uwagę na problem dotyczący poziomu przyłowów delfinów zwyczajnych przy połowach labraksa za pomocą trałowania i na decyzję Komisji o odrzuceniu sprawy dotyczącej nadzwyczajnego zawieszenia tych połowów w zachodniej części kanału La Manche (obszar ICES VIIe) (2). Zgodnie z art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 francuskie i belgijskie statki są uprawnione do połowów gatunków przydennych w obszarze 6–12 mil i w związku z tym są zainteresowane projektem środków zaproponowanych przez Zjednoczone Królestwo. Zgodnie z warunkami ustalonymi w art. 9 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 Zjednoczone Królestwo przedstawiło swój wniosek zainteresowanym Państwom Członkowskim. W wyznaczonym terminie pięciu dni

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 46 z 200523.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 100 z dnia 20.4.2005)

 • Dz. U. L104 - 42 z 200523.4.2005

  Decyzja nr 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (1)

 • Dz. U. L104 - 39 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209) (1)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200523.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

 • Dz. U. L104 - 5 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L104 - 4 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L104 - 3 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L104 - 1 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.