Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209) (1)

Data ogłoszenia:2005-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 39

Strona 1 z 4
23.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 104/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/323/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 1 lit. a), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Wymogi dotyczące bezpieczeństwa wskazanych produktów powinny być określone na podstawie wspomnianych konsultacji i dyskusji z władzami Państw Członkowskich. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy dyrektywy 2001/95/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Dyrektywa 2001/95/WE nakłada na producentów obowiązek wprowadzania na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych. Zgodnie z tą dyrektywą produkt uznaje się za bezpieczny w odniesieniu do zagrożeń i kategorii zagrożeń objętych odpowiednimi normami krajowymi, jeżeli jest zgodny z dobrowolnymi normami krajowymi transponującymi normy europejskie. Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE europejskie normy powinny być ustanawiane przez europejskie organy normalizacyjne. Normy te mają na celu zapewnienie zgodności danych produktów z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa określonym we wspomnianej dyrektywie. Państwa Członkowskie i Komisja, w ścisłej współpracy z europejskimi organami normalizacyjnymi i po konsultacji z zainteresowanymi stronami, wskazały na pływające artykuły rekreacyjne przeznaczone do używania na lub w wodzie jako na grupę produktów, dla których należy opracować normy europejskie na podstawie mandatu, który będzie udzielony przez Komisję zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE. Wskazane pływające artykuły rekreacyjne nie obejmują pływających artykułów objętych dyrektywą Rady 88/378/EWG (2) dotyczącą bezpieczeństwa zabawek, dyrektywą Rady 89/686/EWG (3) odnoszącą się do wyposażenia ochrony osobistej oraz dyrektywą 94/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (4) odnoszącą się do rekreacyjnych łodzi rekreacyjnych.

Artykuł 1 Produkty i definicja produktów Niniejszą decyzję stosuje się do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie, określonych w części I Załącznika, które nie są objęte ustawodawstwem unijnym odnoszącym się do poszczególnych produktów. W szczególności pływające artykuły rekreacyjne objęte dyrektywami 88/378/EWG, 89/686/EWG oraz 94/25/WE są wyłączone z zakresu niniejszej decyzji. Artykuł 2 Wymogi bezpieczeństwa Wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów, o których mowa w art. 1, określone są w części II niniejszego Załącznika. Artykuł 3 Skierowania Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(2)

(3)

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, str. 4. (2) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. L 220 z 30.8.1993, str. 1). (3) Dz.U. L 399 z 30.12.1989, str. 18. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (4) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003.

L 104/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2005

ZAŁĄCZNIK Wymogi dotyczące bezpieczeństwa dla pływających produktów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie CZĘŚĆ I Definicja produktu Pływające produkty rekreacyjne, objęte niniejszą decyzją, to produkty rekreacyjne przeznaczone do używania na lub w wodzie, których unoszenie się na powierzchni wody jest zapewnione poprzez napompowanie lub dzięki odpowiednim materiałom mającym zdolności utrzymywania produktu na wodzie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 46 z 200523.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 100 z dnia 20.4.2005)

 • Dz. U. L104 - 42 z 200523.4.2005

  Decyzja nr 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (1)

 • Dz. U. L104 - 37 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200523.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

 • Dz. U. L104 - 5 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L104 - 4 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

 • Dz. U. L104 - 3 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L104 - 1 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.