Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

Data ogłoszenia:2005-04-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 4

L 104/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.4.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 627/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. uchylające rozporządzenie (WE) nr 206/2005 wprowadzające ostateczne środki ochronne w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 3285/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu i uchylające rozporządzenie (WE) nr 518/94 (1), w szczególności art. 21 ust. 2 lit. b), uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 519/94 z dnia 7 marca 1994 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu z niektórych państw trzecich i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1765/82, (EWG) nr 1766/82 oraz (EWG) nr 3420/83 (2), w szczególności art. 18 ust. 2 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:


POSTĘPOWANIE (1)

z którym w okresie od dnia 1 października 2003 r. do dnia 30 września 2004 r. przywóz z Norwegii stale wzrastał i doszło do szkodliwego dumpingu, Komisja przyjęła tymczasowe środki antydumpingowe w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego z Norwegii.

(4)

W dniu 6 marca 2004 r. Komisja wszczęła dochodzenie w sprawie wprowadzenia środków ochronnych na przywóz łososia hodowlanego do Wspólnoty. W dniu 4 lutego 2005 r. Komisja wprowadziła ostateczne środki ochronne na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 206/2005 (3). W dniu 23 października 2004 r. Komisja wszczęła dochodzenie antydumpingowe w sprawie przywozu łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii. W dniu 22 kwietnia 2005 r. Komisja przyjęła tymczasowe środki antydumpingowe na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 628/2005 (4).

OKOLICZNOŚCI

(2)

Przywóz łososia hodowlanego z Norwegii w roku kończącym się w dniu 30 września 2004 r. stanowi obecnie około 60 % wielkości rynku Wspólnoty i około 75 % całkowitego przywozu do Wspólnoty. W rozporządzeniu (WE) nr 206/2005 Komisja uznała, że znaczne zwiększenie przywozu, uwzględniając towarzyszący temu zjawisku spadek cen, było szkodliwe dla opłacalności działalności producentów wspólnotowych. Tymczasowe środki antydumpingowe w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii wyeliminowałyby element nieuczciwych cen będący częścią wspomnianego przywozu. Można również oczekiwać, że spowolnią one ilościowy wzrost przywozu pochodzącego z Norwegii, która jest największym źródłem przywozu do Wspólnoty. Dlatego też, uwzględniając szczególne okoliczności tego przypadku, uważa się, że środki antydumpingowe są wystarczające do naprawienia szkody, którą ponosi przemysł Wspólnoty, i nie jest w dalszym ciągu niezbędne utrzymywanie środków ochronnych, które w związku z tym należy uchylić w momencie wejścia w życie środków antydumpingowych, Artykuł

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(3)

Nałożenie ostatecznych środków ochronnych w odniesieniu do przywozu łososia hodowlanego pochodzącego z wszystkich hodowli nastąpiło po przeprowadzeniu dochodzenia obejmującego okres od 2000 r. do 2003 r. Po wydaniu tymczasowego orzeczenia, zgodnie

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (WE) nr 206/2005. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2005 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 22 kwietnia 2005 r. W imieniu Komisji

Peter MANDELSON

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 349 z 31.12.1994, str. 53. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2200/2004 (Dz.U. L 374 z 22.12.2004, str. 1). (2) Dz.U. L 67 z 10.3.1994, str. 89. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 427/2003 (Dz.U. L 65 z 8.3.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 33 z 5.2.2005, str. 8. (4) Patrz str. 5 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 104 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L104 - 46 z 200523.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 607/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniającego po raz czwarty rozporządzenie Rady (WE) nr 1763/2004 nakładające określone środki ograniczające dla wsparcia skutecznego wykonania mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ) (Dz.U. L 100 z dnia 20.4.2005)

 • Dz. U. L104 - 42 z 200523.4.2005

  Decyzja nr 200 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu funkcjonowania i składu Komisji Technicznej do Spraw Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej do Spraw Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących (1)

 • Dz. U. L104 - 39 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa, które muszą spełniać normy europejskie w odniesieniu do pływających artykułów rekreacyjnych przeznaczonych do używania na lub w wodzie zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1209) (1)

 • Dz. U. L104 - 37 z 200523.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 lutego 2005 r. w sprawie wniosku przedłożonego przez Zjednoczone Królestwo zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 411)

 • Dz. U. L104 - 33 z 200523.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zakończenia procedury konsultacyjnej z Republiką Gwinei na mocy art. 96 Umowy z Kotonu

 • Dz. U. L104 - 5 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 628/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. nakładającego tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz łososia hodowlanego pochodzącego z Norwegii

 • Dz. U. L104 - 3 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 626/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L104 - 1 z 200523.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 625/2005 z dnia 22 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.