Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 108 POZ 88

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2005/340/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 108 POZ 88

Strona 1 z 9
L 108/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2005

(Akty przyjęte na mocy Tytułu V Traktatu o Unii Europejskiej)

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2005/340/WPZiB z dnia 25 kwietnia 2005 r. przedłużające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (8)

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W przypadku znaczącej poprawy ogólnej sytuacji politycznej w Birmie/Myanmarze, po przeprowadzeniu przez Radę oceny rozwoju sytuacji, zostanie rozważone zawieszenie tych środków ograniczających, a także stopniowe przywrócenie współpracy z Birmą/Myanmarem. Działanie Wspólnoty jest niezbędne w celu wdrożenia niektórych z tych środków,

W dniu 26 kwietnia 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawiające środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi (1). W dniu 25 października 2004 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2004/730/WPZiB w sprawie dodatkowych środków ograniczających skierowanych przeciwko Birmie/Myanmarowi i zmieniające wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB (2). W dniu 21 lutego 2005 r. Rada przyjęła wspólne stanowisko 2005/149/WPZiB zmieniające załącznik II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB (3). Rada przypomina swoje stanowisko na temat sytuacji politycznej w Birmie/Myanmarze i uważa, że ostatnie wydarzenia nie uzasadniają zawieszenia środków ograniczających. W związku z tym środki ograniczające skierowane przeciwko Birmie/Myanmarowi określone we wspólnym stanowisku 2004/423/WPZiB, zmienionym odpowiednio przez wspólne stanowiska 2004/730/WPZiB i 2005/149/WPZiB, powinny pozostać w mocy. Rada przypomina, że środki ograniczające przeciwko osobom nałożone wspólnym stanowiskiem 2004/423/WPZiB dotyczą osób powiązanych z reżimem birmańskim/Myanmaru, jak również członków ich rodzin. Rada uważa, że dzieci poniżej 18 roku życia nie powinny podlegać tym środkom. Należy wprowadzić zmiany techniczne do wykazów załączonych do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB.

(9)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO: (2)

Artykuł 1 Załączniki I i II do wspólnego stanowiska 2004/423/WPZiB zastępuje się załącznikami I i II do niniejszego wspólnego stanowiska. Artykuł 2 Wspólne stanowisko 2004/423/WPZiB odnawia się niniejszym na okres 12 miesięcy. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne od dnia jego przyjęcia. Artykuł 4 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

(3)

(4)

(5)

(6)

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

J. ASSELBORN

(7)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 125 z 28.4.2004, str. 61. Wspólne stanowisko ostatnio zmienione wspólnym stanowiskiem 2005/149/WPZiB (Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 37). (2) Dz.U. L 323 z 26.10.2004, str. 17. (3) Dz.U. L 49 z 22.2.2005, str. 37.

29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/89

ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK I Wykaz, o którym mowa w art. 6, 7 i 9 Uwagi do tabeli: 1. U jest birmańskim odpowiednikiem polskiego Pan, a Daw polskiego Pani. 2. Pseudonimy lub warianty pisowni oznaczono słowem »vel« NB: Wszystkie nazwiska podano w mianowniku. A. PAŃSTWOWA RADA ds. POKOJU I ROZWOJU (SPDC)

Dane identyfikacyjne osoby (ew. pseudonimy, funkcja/tytuł, data urodzenia (DD.MM.RRRR) i miejsce urodzenia (data ur. i m-ce ur.), nr paszportu/dowodu tożsamości, małżonek/ małżonka (małż.), syn, córka, itp.)

Imię, nazwisko, płeć

A1a A1b A1c A1d A1e A1f A1g A1h A1i A1j A1k A1l A2a A2b A2c A3a A3b A3c A3d A3e A3f A4a A4b A5a

Głównodowodzący Sił Zbrojnych Than Shwe Kyaing Kyaing Thandar Shwe Khin Pyone Shwe Aye Aye Thit Shwe Tun Naing Shwe Khin Thanda Kyaing San Shwe Dr Khin Win Sein Thant Zaw Shwe Dewar Shwe Kyi Kyi Shwe Zastępca Głównodowodzącego Sił Zbrojnych Maung Aye Mya Mya San Nandar Aye Generał Thura Shwe Mann Khin Lay Thet Aung Thet Mann Toe Naing Mann Zay Zin Latt Shwe Mann Ko Ko Generał broni Soe Win Than Than Nwe Generał broni Thein Sein

Przewodniczący; data ur.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 108 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L108 - 107 z 200529.4.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 645/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych (Dz.U. L 107 z 28.4.2005)

 • Dz. U. L108 - 87 z 200529.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/526/WE w zakresie środków zwalczania klasycznego pomoru świń we Francji (notyfikowana jako document nr C(2005) 1249) (1)

 • Dz. U. L108 - 67 z 200529.4.2005

  Decyzja Komisji z dnia 14 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne dla przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego usługom kempingowym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1242) (1)

 • Dz. U. L108 - 66 z 200529.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 25 kwietnia 2005 r. dotycząca nominacji trzech członków oraz jednego zastępcy członka z Włoch do Komitetu Regionów

 • Dz. U. L108 - 64 z 200529.4.2005

  Decyzja Rady z dnia 18 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję Rady dnia z 16 grudnia 1980 r. ustanawiającą Komitet Konsultacyjny ds. Programu Syntezy Jądrowej

 • Dz. U. L108 - 63 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 672/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 487/2005

 • Dz. U. L108 - 62 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 671/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L108 - 61 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 670/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L108 - 60 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 669/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L108 - 59 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 668/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L108 - 35 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 667/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 798/2004 odnawiające środki ograniczające w odniesieniu do Birmy/Myanmaru

 • Dz. U. L108 - 34 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 666/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorze zbóż

 • Dz. U. L108 - 32 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 665/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L108 - 29 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 664/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla produktów przetworzonych na bazie zbóż i ryżu

 • Dz. U. L108 - 25 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 663/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 23 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 662/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 20 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 661/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające stawki refundacji odnośnie do pewnych przetworów mlecznych wywożonych w formie towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L108 - 19 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 660/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L108 - 17 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L108 - 16 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 658/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 24. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L108 - 13 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 11 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 656/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L108 - 9 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 655/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 29 kwietnia 2005 r.

 • Dz. U. L108 - 8 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 654/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski, złożone w kwietniu 2005 r. o wydanie uprawnień na przywóz żywego bydła o wadze od 80 do 300 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1204/2004

 • Dz. U. L108 - 7 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 653/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu kwietniu 2005 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L108 - 5 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 652/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustalające ilości zobowiązań dostawy cukru trzcinowego przewidziane do przywozu na mocy Protokołu AKP i Umowy z Indiami na okres dostaw 2005/2006

 • Dz. U. L108 - 3 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 651/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 60/2004 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji

 • Dz. U. L108 - 1 z 200529.4.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 650/2005 z dnia 28 kwietnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.