Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 107 - Strona 3

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 107 - Strona 3

Strona 3 z 3

4.

5) załącznik 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszych wytycznych. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 15 czerwca 2005 r. Artykuł 3

„Ramowa umowa kompensacyjna podlegająca prawu angielskiemu (do stosowania w stosunkach ze wszystkimi kontrahentami z wyjątkiem kontrahentów: (i) wpisanych do rejestru w Stanach Zjednoczonych Ameryki; ii) wpisanych do rejestru we Francji lub Niemczech i kwalifikowanych wyłącznie do przyjmowania wkładów; oraz iii) z którymi EBC zawarł Umowę ramową FBE dla transakcji finansowych (wersję 2004) oraz którzy zostali utworzeni na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo (wyłącznie Anglia i Walia) lub Szwajcaria.”


Adresaci Niniejsze wytyczne mają zastosowanie do krajowych banków centralnych Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro zgodnie z Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 11 marca 2005 r. W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK 3

L 109/109

Umowy standardowe dla operacji objętych zabezpieczeniem, operacji na instrumentach pochodnych prowadzonych poza rynkiem regulowanym oraz wkładów 1. Wszystkie operacje objęte zabezpieczeniem dotyczące aktywów rezerwy walutowej EBC, (w tym wszystkie rodzaje operacji polegających na czasowym przeniesieniu aktywów, takie jak transakcje odwracalne, odwrotne transakcje odwracalne, umowy typu buy/sell-back, umowy typu sell/buy-back) są dokumentowane zgodnie z następującymi umowami standardowymi, w odpowiedniej formie podlegającej zatwierdzeniu lub zmianie przez EBC: a) Umowa Ramowa ramowa FBE dla Transakcji transakcji Finansowych finansowych (Wersja wersja 2004) w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, NiderlandyHolandia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania (Anglia i Walia, Północna Irlandia oraz Szkocja) lub Szwajcaria; Umowa Ramowa ramowa Stowarzyszenia Rynków Obligacji dla Transakcji Odwracalnych (Bond Market Association Master Repurchase Agreement) w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa federalnego lub stanowego Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz c) Globalna Umowa umowa Ramowa ramowa TBMA/ISMA dla Transakcji transakcji Odwracalnych odwracalnych (Wersja wersja 2000) (TBMA/ISMA Global Master Repurchase Agreement (2000 version)) w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa jakiegokolwiek państwa innego niż wskazane w ustępach lit. (a) lub (b) powyżej.

b)

2.

Wszystkie operacje na instrumentach pochodnych dokonywane poza rynkiem regulowanym dotyczące aktywów rezerwy walutowej EBC są dokumentowane zgodnie z następującymi umowami standardowymi, w odpowiedniej formie podlegającej zatwierdzeniu lub zmianie przez EBC: a) Umowa Ramowa ramowa FBE dla Transakcji transakcji Finansowych finansowych (Wersja wersja 2004) w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, NiderlandyHolandia, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania (wyłącznie Anglia i Walia) lub Szwajcaria; Umowa Ramowa ramowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych ISDA w wersji z 1992 r. (Wielowalutowa — Transgraniczna, wariant podlegający prawu stanu Nowy Jork) (1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — cross-border, New York law version)) w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa federalnego lub stanowego Stanów Zjednoczonych Ameryki; oraz c) Umowa Ramowa ramowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dealerów Swapowych ISDA w wersji z 1992 r. (Wielowalutowa — Transgraniczna, wariant podlegający prawu angielskiemu) (1992 International Swaps and Derivatives Association Master Agreement (Multi-currency — cross-border, English law version)) w odniesieniu do operacji ze stronami, które zostały utworzone na podstawie prawa jakiegokolwiek państwa innego niż wskazane w punktach lit. (a) lub (b) powyżej.

b)

3.

Wszystkie umowy o wkłady obejmujące aktywa rezerwy walutowej EBC, zawierane ze stronami kwalifikowanymi jako strony operacji objętych zabezpieczeniem określonych w ustępie ust. 1 lub operacji na instrumentach pochodnych dokonywanych poza rynkiem regulowanym określonych w ustępie ust. 2, które zostały utworzone na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, NiderlandyHolandia, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo Wielka Brytania (wyłącznie Anglia i Walia) lub Szwajcaria, są dokumentowane zgodnie z Umową Ramową ramową FBE dla Transakcji transakcji Finansowych finansowych (Wersją wersja 2004), w odpowiedniej formie podlegającej zatwierdzeniu lub zmianie przez EBC.”.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 107 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 81 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.