Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 107

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 107

Strona 1 z 3
29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/107

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6) (2005/328/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 105 ust. 2 tiret trzecie, uwzględniając art. 3 ust. 1 tiret trzecie oraz art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 3 oraz art. 30 ust. 6 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Wytyczne EBC/2000/1 z dnia 3 lutego 2000 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (1) określają między innymi, jakiego rodzaju dokumentacja prawna powinna być stosowana dla takich operacji. W 2004 r. Federacja Bankowa Unii Europejskiej (Fédération Bancaire Européenne) (FBE) opublikowała zmienioną wersję Umowy ramowej dla transakcji finansowych (Master Agreement for Financial Transactions). EBC uznaje za wskazane stosować Umowę ramową FBE dla transakcji finansowych (wersję 2004): i) dla wszystkich objętych zabezpieczeniem operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej EBC (włączając w to wszystkie operacje polegające na czasowym przeniesieniu aktywów, w tym transakcje odwracalne, odwrotne transakcje odwracalne, umowy typu buy/sellback, umowy typu sell/buy-back), w przypadku gdy druga strona została utworzona na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo (Anglia i Walia, Północna Irlandia oraz Szkocja) lub Szwajcaria; oraz ii) dla wszystkich dokonywanych poza rynkiem regulowanym operacji na instrumentach pochodnych obejmujących aktywa rezerwy walutowej EBC, w przypadku gdy druga strona została utworzona na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo (wyłącznie Anglia i Walia) lub Szwajcaria.

Załącznik 3 do wytycznych EBC/2000/1 powinien w związku z tym zostać zmieniony w taki sposób, aby przewidywał stosowanie Umowy ramowej dla transakcji finansowych FBE (wersji 2004) dla operacji z kontrahentami wskazanymi w motywie 2. Artykuł 3 wskazanych wytycznych powinien przy tym zostać zmieniony w ten sposób, aby uwzględniał następujące okoliczności: i) brak konieczności stosowania załącznika 1 do wskazanych wytycznych w odniesieniu do operacji dokumentowanych zgodnie z Umową ramową FBE dla transakcji finansowych (wersją 2004); oraz ii) podjętą przez EBC decyzję zaprzestania stosowania Ramowej umowy kompensacyjnej EBC (ECB Master Netting Agreement) w stosunkach ze stronami, z którymi EBC stosuje Umowę ramową FBE dla transakcji finansowych (wersję 2004) oraz które zostały utworzone na podstawie prawa jednego z następujących państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy, Portugalia, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo (wyłącznie Anglia i Walia) lub Szwajcaria. Ponadto wymagane są niewielkie zmiany w załączniku 1 do wytycznych EBC/2000/1. Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,

(4)

(2)

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1 W wytycznych EBC/2000/1 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 107 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 81 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.