Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 6

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 6

Strona 1 z 60
L 109/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2005

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4) (2005/326/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (4)


uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5.1, art. 12.1 i art. 14.3,

(5)

W załączniku VI określenie „strukturalne wskaźniki statystyczne” należy zastąpić określeniem „strukturalne wskaźniki finansowe”, aby uniknąć nieporozumień. Mogą one mieć miejsce, ponieważ Eurostat ustala szereg wskaźników strukturalnych, które są także przechowywane w bazie danych EBC.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Po przeglądzie funkcjonowania wytycznych EBC/2003/2 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (1) stwierdzono konieczność wprowadzenia pewnych zmian.

Należy wprowadzić poprawki do załącznika VII, aby pozycji „banknoty i monety euro w posiadaniu instytucji rządowych szczebla centralnego” nadać status pozycji uzupełniającej o najwyższym priorytecie. Poprawi to jakość wyliczenia agregatów monetarnych.

(6)

Należy wprowadzić poprawki do załącznika IX, aby uwzględnić wymóg przekazywania pozycji uzupełniających dla statystyki pieniężnej i bankowej, niezbędnych do wyliczania kwartalnych rachunków finansowych unii walutowej (Monetarny Union Financial Accounts — zwane dalej „MUFA”).

(2)

Niezbędne są zmiany części normatywnej oraz w załącznikach I i II z uwagi na uchylenie załącznika III, który zawierał kalendarz przekazywania danych dla różnych rodzajów statystyki. Załącznik III zostaje uchylony, ponieważ w przyszłości Europejski Bank Centralny (EBC) będzie przekazywał te kalendarze krajowym bankom centralnym (KBC) co roku w terminie do końca września dla danych przekazywanych w roku następnym.

(7)

Należy wprowadzić do załącznika X poprawki związane ze zmianą rozporządzenia EBC/2001/13 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego sektora monetarnych instytucji finansowych (2) dotyczącą zasad wyceny niektórych instrumentów finansowych. Ponadto należy wprowadzić do tablicy 5 poprawki uwzględniające kwartalne korekty dla pozycji uzupełniających.

(3)

Poprawki należy wprowadzić do załącznika V w celu zharmonizowania ram sprawozdawczych dla instytucji kredytowych z ramami stosowanymi dla KBC i innych monetarnych instytucji finansowych.

(8)

Należy wprowadzić do załącznika XIII poprawki uwzględniające nowe kwartalne korekty dla pozycji uzupełniających, wymagane obecnie na mocy załącznika X.

(1) Dz.U. L 241 z 26.9.2003, str. 1. Wytyczne zmienione wytycznymi EBC/2004/1 (Dz.U. L 83 z 20.3.2004, str. 29).

(2) Dz.U. L 333 z 17.12.2001, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem EBC/2004/21 (Dz.U. L 371 z 18.12.2004, str. 42).

29.4.2005

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/7

Należy wprowadzić poprawki do załącznika XVI, tak aby przewidziany w nim kalendarz przekazywania danych był spójny z terminami przekazywania danych dla statystyki podstawy naliczania rezerwy obowiązkowej. Należy wprowadzić do załącznika XVIII poprawki uwzględniające nowy wymóg przekazywania danych o transakcjach i danych o nabyciu i odkupie jednostek uczestnictwa wyemitowanych przez fundusze inwestycyjne.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 81 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.