Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 10

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 10

Strona 10 z 20

13. Różne transfery bieżące sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE (w tym czwarta część środków własnych WE) [1B.6] to czwarta część środków własnych określona na podstawie PNB (ESA 95 — par. 4.138) rejestrowana w pozycji różne transfery bieżące (D.75) po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13. Transfery kapitałowe sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfer kapitałowy otrzymany przez sektor S.212. Wydatki UE w Państwie Członkowskim [1B.8] to subsydia (D.3) płacone przez budżet UE [1B.9] plus transfery bieżące (D.7) z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] plus transfery bieżące (D.7) z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.11] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] plus transfery kapitałowe (D.9) z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.13]. Subsydia z budżetu UE [1B.9] to subsydia (D.3) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212.


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) oraz różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów sektora S.212. 11. Transfery bieżące z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.11] to różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.212 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora S.13. 12. Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.12] to transfery kapitałowe otrzymane (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.212. 13. Transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.13] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.212 oraz w pozycji zmian pasywów i wartości netto wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora S.13. 14. Wpływy netto z budżetu UE [1B.14] to wpływy netto sektora instytucji rządowych i samorządowych z budżetu UE plus wpływy netto jednostek spoza sektora publicznego z budżetu UE. 15. Koszty pozyskania środków własnych [1B.15] to ta część globalnej produkcji rynkowej (P.11) rejestrowanej po stronie przychodów sektora S.13, która stanowi ponoszone przez budżet UE koszty pozyskania środków własnych. Tabela 1C 1. Wydatki na spożycie ostateczne [1C.1] to wydatki na spożycie ostateczne (P.3) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. Wydatki na spożycie indywidualne [1C.2] to wydatki na spożycie indywidualne (P.31) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13.

2.

L 109/94

3.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2005

Wydatki na spożycie ogólnospołeczne [1C.3] to wydatki na spożycie ogólnospołeczne (P.32) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. Wynagrodzenia pracownicze [1C.4] odpowiada kategorii [1A.27]. Spożycie pośrednie [1C.5] odpowiada kategorii [1A.29]. Rzeczowe transfery socjalne dostarczane za pośrednictwem producentów rynkowych [1C.6] to rzeczowe transfery socjalne związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych (D.6311 + D.63121 + D.63131) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. Zużycie środków trwałych [1C.7] to zużycie środków trwałych (K.1) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13. Podatki płacone od produkcji minus otrzymywane subsydia [1C.8] to płatności z tytułu pozostałych podatków od produkcji (D.29) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 minus pozostałe subsydia produkcyjne otrzymane (D.39) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. Nadwyżka operacyjna netto [1C.9] nadwyżka operacyjna — z wyłączeniem (B.2n) sektora S.13.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.