Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 14

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 14

Strona 14 z 20

33), o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok, rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13. Transakcje na pożyczkach z banku centralnego [2B.5] to transakcje na pożyczkach (F.4), rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów sektora S.121. Transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) — nieskonsolidowane [2B.6] to transakcje na pożyczkach (F.4), rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz w pozycji zmian aktywów wszystkich sektorów za wyjątkiem sektora S.121.


2.

3.

4.

5.

6.

29.4.2005

7.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/97

Transakcje konsolidacyjne [2B.7] to transakcje na długu (nieskonsolidowane) [2B.1] minus skonsolidowane transakcje na długu [2A.23]. Transakcje konsolidacyjne — gotówka i depozyty [2B.8] to transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) — nieskonsolidowane [2B.2] minus skonsolidowane transakcje na gotówce i depozytach (pasywa) [2A.16]. Transakcje konsolidacyjne — krótkoterminowe papiery wartościowe [2B.9] to transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) — nieskonsolidowane [2B.3] minus skonsolidowane transakcje na krótkoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.17].

8.

9.

10. Transakcje konsolidacyjne — długoterminowe papiery wartościowe [2B.10] to transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) — nieskonsolidowane [2B.4] minus skonsolidowane transakcje na długoterminowych papierach wartościowych (pasywa) [2A.18]. 11. Transakcje konsolidacyjne — pożyczki [2B.11] to transakcje na pozostałych pożyczkach (pasywa) — nieskonsolidowane [2B.6] minus skonsolidowane transakcje na pożyczkach (pasywa) [2A.20] minus transakcje na pożyczkach z banku centralnego [2A.21].

Tabela 3A 1. 2. 3. Dług [3A.1] odpowiada długowi w rozumieniu postanowień rozporządzenia (WE) nr 3605/93. Dług — gotówka i depozyty (pasywa) [3A.2] to część długu [3A.1] w instrumencie gotówka i depozyty (AF.2). Dług — krótkoterminowe papiery wartościowe (pasywa) [3A.3] to część długu [3A.1] w instrumencie papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33), o pierwotnym terminie spłaty nie dłuższym niż rok. Dług — długoterminowe papiery wartościowe (pasywa) [3A.4] to część długu [3A.1] w instrumencie papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych (AF.33), o pierwotnym terminie spłaty dłuższym niż rok. Dług — pożyczki z banku centralnego (pasywa) [3A.5] to część długu [3A.1] w instrumencie pożyczki (AF.4) stanowiąca aktywa sektora S.121. Dług — pozostałe pożyczki (pasywa) [3A.6] to część długu [3A.1] w instrumencie pożyczki (AF.4) niestanowiąca aktywów sektora S.121. Dług wobec rezydentów Państwa Członkowskiego [3A.7] to dług wobec banku centralnego [3A.8], dług wobec pozostałych finansowych instytucji pieniężnych [3A.9], dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10] oraz dług wobec pozostałych rezydentów Państwa Członkowskiego [3A.11]. Dług wobec banku centralnego [3A.8] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.121. Dług wobec pozostałych finansowych instytucji pieniężnych [3A.9] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.122.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

10. Dług wobec pozostałych instytucji finansowych [3A.10] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.123, S.124 lub S.125. 11. Dług wobec pozostałych rezydentów Państwa Członkowskiego [3A.11] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.11, S.14 lub S.15. 12. Dług wobec nierezydentów Państwa Członkowskiego [3A.12] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.2. 13. Dług wobec nierezydentów w ramach strefy euro [3A.13] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.2 i znajdująca się w posiadaniu nierezydentów w ramach strefy euro. 14. Dług wobec nierezydentów poza strefą euro [3A.14] to część długu [3A.1] stanowiąca aktywa sektora S.2 i znajdująca się w posiadaniu nierezydentów poza strefą euro.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 14 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.