Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 17

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 17

Strona 17 z 20

L 109/100

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK III STANDARDY W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA I KODOWANIA INFORMACJI

29.4.2005

Przekazując informacje statystyczne drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami art. 2 i 3, KBC i EBC korzystają z infrastruktury dostarczonej przez ESBC, działającej w oparciu o sieć telekomunikacyjną „ESCB — Net”. Formatem komunikatów stworzonym dla celów takiej wymiany informacji statystycznych jest format „GESMES/TS”. Każdą serię czasową koduje się, korzystając z poniższej rodziny kluczy GFS. Rodzina kluczy GFS


Numer Nazwa Charakterystyka Lista kodów

1 2

Częstotliwość Obszar odniesienia

Częstotliwość serii czasowej, której dotyczy przekaz Alfanumeryczny dwucyfrowy kod ISO kraju przekazującego dane lub agregatu Wymiar ten wskazuje, czy do serii czasowych zastosowano jakiekolwiek dostosowania, takie jak dostosowanie sezonowe i/lub dostosowanie dnia roboczego. Sektor, dla którego kategoria jest rozchodem/zmianą aktywów Kategoria serii czasowej Sektor, dla którego kategoria jest przychodem/zmianą pasywów i wartości netto Zastosowana metoda wyceny Jednostka kategorii, której dotyczy przekaz i inne cechy charakterystyczne

CL_FREQ CL_AREA_EE

3

Wskaźnik dostosowania

CL_ADJUSTMENT

4 5 6

Sektor rozchodu lub wierzyciela/aktywa Pozycja Sektor przychodu lub dłużnika/zobowiązania Wycena Jednostka serii

CL_SECTOR_ESA CL_GOVNT_ITEM_ESA CL_SECTOR_ESA

7 8

CL_GOVNT_VALUATION CL_GOVNT_ST_SUFFIX

29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK IV WYŁĄCZENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO SERII CZASOWYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH W ZAŁACZNIKU I, TABELE 1A DO 3B

L 109/101

1. Dane bieżące (1)

Pierwszy termin przekazania

Tabela/kolumna

Charakterystyka serii czasowej

BELGIA 3A.20 3A.23,25 3A.30 NIEMCY 2A.7,19 2A.13,22 2A.30 3A.13,14 3A.23,25 GRECJA 1A.11,12 2A.14 3A.13,14 3A.30 HISZPANIA 2A.7,19 FRANCJA 2A.14 3A.13,14 3A.16 3A.20 3A.21,22,23,24,25 3B.8,12,14 3B.15,17,18 Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków) Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja Dług, podział według waluty obcej będącej walutą uczestniczącego Państwa Członkowskiego, w której jest on denominowany Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej) Dług, podział według okresu do terminu spłaty Dług jednego z podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych wobec innego podsektora Posiadanie długu emitowanego przez podsektory sektora instytucji rządowych i samorządowych, klasyfikacja wrzesień 2006 Transakcje na aktywach i pasywach finansowych (w tym transakcje na instrumentach pochodnych) wrzesień 2006 Podatki bezpośrednie, klasyfikacja Transakcje na pozostałych aktywach finansowych (w tym podatki naliczone minus wpływy pieniężne z podatków) Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja Średni okres do terminu spłaty długu wrzesień 2006 Transakcje na aktywach i pasywach finansowych (w tym transakcje na instrumentach pochodnych) Transakcje na pozostałych aktywach finansowych i pozostałych pasywach Zyski i straty z posiadanych środków walutowych Dług wobec nierezydentów, klasyfikacja Dług, podział według okresu do terminu spłaty (w tym o zmiennej stopie procentowej) wrzesień 2006 Dług długoterminowy (w tym o zmiennej stopie procentowej) Dług, podział według okresu do terminu spłaty (w tym o zmiennej stopie procentowej) Średni okres do terminu spłaty długu wrzesień 2006

(1) Tam, gdzie dane bieżące nie są dostępne, wyłączenia dotyczą danych bieżących i wstecznych.

L 109/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Pierwszy termin przekazania

29.4.2005

Tabela/kolumna

Charakterystyka serii czasowej

IRLANDIA 2A.7,19 2A.14 2A.13,22 2A.32 2B.1,2,3,4,5,6 2B.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.