Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 2

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 2

Strona 2 z 20

(1) Dz.U. L 318 z 27.11.1998, str. 8.

(2) Dz.U. L 310 z 30.11.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1267/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 180 z 18.7.2003, str. 1). (3) Dz.U. L 332 z 31.12.1993, str. 7. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 351/2002 (Dz.U. L 55 z 26.2.2002, str. 23).

L 109/82

(9)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2005

Także w zakresie statystyki długu publicznego oraz dostosowania deficytu do długu ESBC potrzebuje danych nieobjętych wspomnianymi powyżej statystykami, w szczególności danych dotyczących podziału długu ze względu na pierwotny termin spłaty długu oraz okres, jaki pozostaje do jego terminu spłaty, oraz ze względu na walutę i wierzycieli, jak również danych dotyczących innych przepływów łączących transakcje według wyceny rynkowej, zgodnie z ESA 95, oraz zmian długu publicznego według wartości nominalnej, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 3605/93. Z powyższych względów, niezależnie od wspomnianych powyżej źródeł, konieczne jest dalsze opracowywanie danych przez właściwe władze krajowe. Istniejące ograniczenia systemów gromadzenia GFS oraz dostępnych zasobów powodują, iż konieczne może być wprowadzenie w ramach niniejszych wytycznych odpowiednich wyłączeń. Przekazywanie poufnych informacji statystycznych z KBC do EBC ma miejsce w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ESBC. Zasady poufności są określone w artykule 8 rozporządzenia (WE) nr 2533/98 oraz w wytycznych EBC/1998/NP28 z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności indywidualnych informacji statystycznych gromadzonych przez Europejski Bank Centralny z pomocą krajowych banków centralnych (4). Niezbędne jest ustalenie procedury efektywnego wprowadzania poprawek technicznych do załączników do niniejszych wytycznych, z zastrzeżeniem, że poprawki tego rodzaju nie wpływają na ramy koncepcyjne przyjętych rozwiązań ani nie modyfikują obciążeń związanych ze sprawozdawczością. Przy zastosowaniu takiej procedury uwzględnione zostaną uwagi Komitetu Statystyki EBC. KBC mogą proponować takie poprawki techniczne do załączników za pośrednictwem Komitetu Statystyki. Zgodnie z art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,


2) „strefa euro”: terytorium gospodarcze uczestniczących Państw Członkowskich oraz EBC; 3) „dług (w tym o zmiennej stopie procentowej)”: dług w ramach tych instrumentów finansowych, których płatności kuponowe nie stanowią uprzednio określonej części procentowej kapitału, ale zależą od innej stopy procentowej lub stopy zwrotu albo innego wskaźnika; 4) „statystyka przychodów i wydatków”: dane statystyczne zawarte w tabeli 1A, tabeli 1B oraz tabeli 1C załącznika I; 5) „statystyka dostosowania deficytu do długu publicznego”: dane statystyczne zawarte w tabeli 2A oraz tabeli 2B załącznika I; 6) „statystyka długu publicznego”: dane statystyczne zawarte w tabeli 3A oraz tabeli 3B załącznika I; 7) „pełne zestawienie danych”: wszystkie kategorie wchodzące w skład „statystyki przychodów i wydatków”, „statystyki dostosowania deficytu do długu publicznego” oraz „statystyki długu publicznego”; 8) „kategorie kluczowe” i „kategorie drugorzędne”: kategorie określone w ten sposób w załączniku I; 9) „częściowe zestawienie danych”: wszystkie kategorie albo kategorie kluczowe w ramach jednej z następujących grup: „statystyka przychodów i wydatków”, „statystyka dostosowania deficytu do długu publicznego” lub „statystyka długu publicznego”. Artykuł 2 Obowiązki KBC w zakresie sprawozdawczości statystycznej 1. KBC przekazują do EBC, zgodnie z załącznikiem I, GFS za każdy rok kalendarzowy. Dane odpowiadają zasadom i definicjom określonym w ESA 95 oraz rozporządzeniu (WE) nr 3605/93, zgodnie ze szczegółowym określeniem w załączniku II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.