Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 6

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 6

Strona 6 z 20

L 109/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kategoria Numer i zależność liniowa

29.4.2005

Dług wobec rezydentów Państwa Członkowskiego Dług wobec banku centralnego Dług wobec pozostałych finansowych instytucji pieniężnych Dług wobec pozostałych instytucji finansowych Dług wobec pozostałych rezydentów Państwa Członkowskiego Dług wobec nierezydentów Państwa Członkowskiego Dług wobec nierezydentów w ramach strefy euro Dług wobec nierezydentów poza strefy euro Dług denominowany w walucie krajowej Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą uczestniczącego Państwa Członkowskiego Dług denominowany w walucie obcej będącej walutą nieuczestniczącego Państwa Członkowskiego Dług krótkoterminowy Dług długoterminowy w tym o zmiennej stopie procentowej Dług, do spłaty którego pozostało nie więcej niż rok Dług, do spłaty którego pozostało od roku do 5 lat w tym o zmiennej stopie procentowej Dług, do spłaty którego pozostało ponad 5 lat w tym o zmiennej stopie procentowej Udział sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym w długu Udział sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym w długu Udział sektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym w długu Udział sektora funduszy zabezpieczenia społecznego w długu Pozycje memoriałowe Średni okres do terminu spłaty długu Dług — obligacje zerokuponowe Tabela 3B


Kategoria

7 = 8 + 9 + 10 + 11 8 9 10 11 12 = 13 + 14 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 = [3B.7] – [3B.15] 27 = [3B.9] – [3B.16] 28 = [3B.11] – [3B.17] 29 = [3B.13] – [3B.18]

30 31

Numer i zależność liniowa

Dług (nieskonsolidowany) Elementy konsolidacyjne

1 = 7 + 9 + 11 + 13 2 = 3 + 4 + 5 + 6 = 8 + 10 + 12 + 14 = 15 + 16 + 17 + 18

Elementy konsolidacyjne — gotówka i depozyty Elementy konsolidacyjne — krótkoterminowe papiery wartościowe Elementy konsolidacyjne — długoterminowe papiery wartościowe Elementy konsolidacyjne — pożyczki Dług wyemitowany przez sektor instytucji rządowych na poziomie centralnym w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych Dług wyemitowany przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych Dług wyemitowany przez sektor instytucji samorządowych na poziomie lokalnym w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Kategoria Numer i zależność liniowa

L 109/89

Dług wyemitowany przez sektor funduszy zabezpieczenia społecznego w tym wobec innych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych Pozycje memoriałowe Dług wobec sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dług wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dług wobec sektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych. Dług wobec sektora funduszy zabezpieczenia społecznego wyemitowany przez jednostki pozostałych podsektorów sektora instytucji rządowych i samorządowych.

13 14

15

16

17

18

L 109/90

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II DEFINICJE METODOLOGICZNE

29.4.2005

1.

Odnośniki metodologiczne

Kategorie wyszczególnione w załączniku I generalnie rzecz biorąc definiuje się poprzez odesłanie do załącznika A do ESA 95 i/lub rozporządzenia Rady (WE) nr 3605/93. Uzupełniające definicje metodologiczne są zawarte w art. 1 niniejszych wytycznych. W szczególności, kody odnoszące się do sektorów i podsektorów zostały wyszczególnione w poniższej tabeli. Sektory i podsektory w ESA 95

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.