Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 7

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 7

Strona 7 z 20

Prywatne krajowe Pod kontrolą zagraniczną

Publiczne

Gospodarka ogółem Spółki niefinansowe Spółki finansowe Bank centralny Pozostałe finansowe instytucje pieniężne Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych Pomocnicze spółki finansowe Instytucje ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne Sektor instytucji rządowych i samorządowych Sektor instytucji rządowych na poziomie centralnym Sektor instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym Sektor instytucji samorządowych na poziomie lokalnym Sektor funduszy zabezpieczenia społecznego Sektor gospodarstw domowych Sektor instytucji nie nastawionych na przynoszenie dochodu obsługujących gospodarstwa domowe Zagranica Unia Europejska Państwa Członkowskie UE Instytucje UE Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe


S.1 S.11 S.12 S.121 S.122 S.123 S.124 S.125 S.13 S.1311 S.1312 S.1313 S.1314 S.14 S.15 S.2 S.21 S.211 S.212 S.22 S.12201 S.12301 S.12401 S.12501 S.12202 S.12302 S.12402 S.12502 S.12203 S.12303 S.12403 S.12503 S.11001 S.11002 S.11003

2.

Definicje kategorii (1) Tabela 1A

1. 2.

Deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.13. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) sektora instytucji rządowych na poziomie centralnym [1A.2] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1311. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie regionalnym [1A.3] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1312. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) sektora instytucji samorządowych na poziomie lokalnym [1A.4] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1313. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) sektora funduszy zabezpieczenia społecznego [1A.5] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) (B.9) sektora S.1314.

3.

4.

5.

(1) [x.y] oznacza kategorię y w tabeli x.

29.4.2005

6.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/91

Deficyt pierwotny (–) lub nadwyżka (+) pierwotna [1A.6] to deficyt (–) lub nadwyżka (+) [1A.1] plus odsetki do zapłaty [1A.26]. Przychody ogółem [1A.7] to przychody bieżące [1A.9] plus dochody kapitałowe [1A.31]. Wydatki ogółem [1A.8] to wydatki bieżące [1A.21] plus wydatki inwestycyjne [1A.33]. Przychody bieżące [1A.9] to podatki bezpośrednie [1A.10] plus podatki pośrednie [1A.13] składki na zabezpieczenie społeczne [1A.15], pozostałe przychody bieżące [1A.18] oraz sprzedaż [1A.20].

7. 8. 9.

10. Podatki bezpośrednie [1A.10] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 11. Podatki bezpośrednie (w tym z sektora przedsiębiorstw) [1A.11] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.11 oraz S.12. 12. Podatki bezpośrednie (w tym z sektora gospodarstw domowych) [1A.12] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 i po stronie rozchodów sektora S.14. 13. Podatki pośrednie [1A.13] to podatki od produkcji i przywozu (D.2) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 plus podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [1B.2]. 14. Podatki pośrednie (w tym podatek VAT) [1A.14] to podatki typu podatku od towarów i usług (VAT) (D.211) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 oraz S.212. 15. Składki na zabezpieczenie społeczne [1A.15] to składki na zabezpieczenie społeczne (D.61) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 16. Składki na zabezpieczenie społeczne (w tym faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne pracodawców) [1A.16] to faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne pracodawców (D.6111) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 17. Składki na zabezpieczenie społeczne (w tym składki na zabezpieczenie społeczne pracowników) [1A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.