Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 8

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 8

Strona 8 z 20

17] to składki na zabezpieczenie społeczne pracowników (D.6112) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 18. Pozostałe przychody bieżące [1A.18] to dochody z tytułu własności (D.4), odszkodowania z tytułu ubezpieczenia innego niż na życie (D.72), bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) oraz różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 poza przychodami sektora S.13 z tytułu odsetek (D.41), które są także rozchodami sektora S.13, plus wpływy z pozostałych subsydiów produkcyjnych (D.39), które są rozchodami sektora S.13, minus transfery bieżące z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.10] plus wpływy netto z budżetu UE [1B.14] — o ile jest to wartość dodatnia. 19. Pozostałe przychody bieżące (w tym odsetki otrzymane) [1A.19] to odsetki (D.41) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 oraz po stronie rozchodów wszystkich sektorów poza sektorem S.13. 20. Sprzedaż [1A.20] to produkcja globalna rynkowa (P.11) plus produkcja globalna na ostateczne wykorzystanie na własne cele (P.12) plus płatności na pozostałą produkcję globalną nierynkową (P.131) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 21. Wydatki bieżące [1A.21] to transfery bieżące [1A.22] plus odsetki do zapłaty [1A.26] plus wynagrodzenia pracownicze [1A.27] plus spożycie pośrednie [1A.29]. 22. Transfery bieżące [1A.22] to płatności społeczne [1A.23] plus subsydia [1A.24] plus pozostałe transfery bieżące do zapłaty [1A.25]. 23. Płatności społeczne [1A.23] to świadczenia społeczne inne niż rzeczowe transfery socjalne (D.62) plus rzeczowe transfery socjalne związane z wydatkami poniesionymi na produkty dostarczane gospodarstwom domowym za pośrednictwem producentów rynkowych (D.6311 + D.63121 + D.63131) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 plus różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów sektora S.15. 24. Subsydia do zapłaty [1A.24] to subsydia (D.3) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13 plus subsydia z budżetu UE [1B.9] na rzecz rezydentów krajowych.


L 109/92

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2005

25. Pozostałe transfery bieżące do zapłaty [1A.25] to podatki od dochodów, majątku itp. (D.5), pozostałe podatki od produkcji (D.29), dochody z tytułu własności (D.4) poza odsetkami (D.41), składki ubezpieczeniowe netto na ubezpieczenia inne niż na życie (D.71), bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) rejestrowana po stronie rozchodów sektora S.13 oraz różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów oprócz sektora S.15 minus transfery bieżące (D.74 oraz D.75) sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4 oraz 1B.5] minus wpływy netto z budżetu UE [1B.14] — o ile jest to wartość ujemna. 26. Odsetki do zapłaty [1A.26] to odsetki (D.41) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów poza sektorem S.13. 27. Wynagrodzenia pracownicze [1A.27] to wynagrodzenia pracownicze (D.1) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. 28. Wynagrodzenia pracownicze (w tym płace i inne koszty związane z zatrudnieniem) [1A.28] to płace i inne koszty związane z zatrudnieniem (D.11) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. 29. Spożycie pośrednie [1A.29] to spożycie pośrednie (P.2) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. 30. Oszczędności brutto [1A.30] to przychody bieżące [1A.9] minus wydatki bieżące [1A.21]. 31. Dochody kapitałowe [1A.31] to transfery kapitałowe otrzymane (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe do zapłaty przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13 minus transfery kapitałowe do zapłaty z budżetu UE na rzecz sektora instytucji rządowych i samorządowych [1B.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 8 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.