Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 9

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 9

Strona 9 z 20

12]. 32. Dochody kapitałowe (w tym podatki od kapitału) [1A.32] to podatki od kapitału (D.91) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13. 33. Wydatki inwestycyjne [1A.33] to inwestycje [1A.34] plus pozostałe rodzaje nabycia netto aktywów niefinansowych [1A.35] plus transfery kapitałowe do zapłaty [1A.36]. 34. Inwestycje [1A.34] to środki trwałe brutto (P.51) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13. 35. Pozostałe rodzaje nabycia netto aktywów niefinansowych [1A.35] to przyrost zapasów (P.52), nabycie netto aktywów o wyjątkowej wartości (P.53) oraz nabycie netto niefinansowych aktywów niewytworzonych (K.2) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13. 36. Transfery kapitałowe do zapłaty [1A.36] to transfery kapitałowe do zapłaty (D.9) rejestrowane w pozycji zmian pasywów i wartości netto sektora S.13 oraz rejestrowane jako transfery kapitałowe otrzymane przez wszystkie sektory z wyjątkiem sektora S.13 plus transfery kapitałowe z budżetu UE na rzecz jednostek spoza sektora publicznego [1B.13] minus transfery kapitałowe instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7]. 37. Deficyt (–) lub nadwyżka (+) z procedury EDP (procedury nadmiernego deficytu) [1A.37] to wierzytelności netto (+)/zadłużenie netto (–) z procedury EDP (EDPB.9) sektora S.13. 38. Odsetki do zapłaty z procedury EDP [1A.38] to odsetki z procedury EDP (EDPD.41) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13 oraz po stronie przychodów wszystkich sektorów z wyjątkiem sektora S.13. 39. Przychody ze sprzedaży licencji na telefonię UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systems) [1A.39] to przychody ze sprzedaży licencji na systemy telefonii komórkowej trzeciej generacji rejestrowane jako sprzedaż aktywów niefinansowych — zgodnie z decyzją Eurostatu w sprawie przyznawania licencji na systemy telefonii komórkowej. 40. Faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne [1A.40] to faktyczne składki na zabezpieczenie społeczne (D.611) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.13. 41. Świadczenia socjalne inne niż rzeczowe transfery socjalne [1A.41] to świadczenia socjalne inne niż rzeczowe transfery socjalne (D.62) rejestrowane po stronie rozchodów sektora S.13. 42. Produkt krajowy brutto [1A.42] to produkt krajowy brutto (B.1*g) w cenach rynkowych. 43. Produkt krajowy brutto w cenach stałych [1A.43] to produkt krajowy brutto (B.1*g) w cenach stałych. 44. Inwestycje sektora instytucji rządowych i samorządowych w cenach stałych [1A.44] to środki trwałe brutto (P.51) rejestrowane w pozycji zmian aktywów sektora S.13 w cenach stałych.


29.4.2005

PL Tabela 1B 1.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/93

Wpłaty Państwa Członkowskiego do budżetu UE [1B.1] to podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE plus wpłaty sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.4] z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej (D.74) plus różne transfery bieżące (D.75) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5] plus transfery kapitałowe (D.9) instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.7]. Podatki pośrednie otrzymane przez budżet UE [1B.2] to podatki od produkcji i przywozu (D.2) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212. Podatki pośrednie (w tym podatek VAT otrzymany przez budżet UE) [1B.3] to podatki typu podatku od towarów i usług (D.211) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212. Wpłaty sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE z tytułu bieżącej współpracy międzynarodowej [1B.4] to bieżąca współpraca międzynarodowa (D.74) rejestrowana po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.13. Różne transfery bieżące sektora instytucji rządowych i samorządowych do budżetu UE [1B.5] to różne transfery bieżące (D.75) rejestrowane po stronie przychodów sektora S.212 oraz po stronie rozchodów sektora S.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.