Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5)

Data ogłoszenia:2005-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81

Strona 1 z 20
29.4.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/81

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur wymiany informacji statystycznych w Europejskim Systemie Banków Centralnych w zakresie statystyki finansowej sektora publicznego (EBC/2005/5) (2005/327/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, (6)

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 5 ust. 1 i 5 ust. 2, art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Dla zagwarantowania spójności wymogi ESBC w zakresie GFS powinny być oparte w możliwie szerokim zakresie na wspólnotowych standardach statystycznych określonych przez rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie (2) (European System of National and Regional Accounts, zwane dalej „ESA 95”).

Dla spełnienia swoich zadań Europejski System Banków Centralnych (ESBC) potrzebuje wyczerpującej i miarodajnej statystyki finansowej sektora publicznego (GFS, od Government Finance Statistics). Procedury określone w niniejszych wytycznych nie uchybiają właściwości i kompetencjom Państw Członkowskich oraz Wspólnoty. Artykuł 5 ust.1 Statutu nakłada na Europejski Bank Centralny (EBC) obowiązek zbierania, przy pomocy krajowych banków centralnych (KBC), od właściwych organów krajowych albo bezpośrednio od podmiotów gospodarczych, informacji statystycznych niezbędnych dla EBC do wypełniania zadań ESBC. Artykuł 5 ust. 2 przewiduje, iż zadania określone w art. 5 ust. 1 wykonywane są w miarę możliwości przez KBC. Część informacji potrzebnych do spełniania wymogów statystycznych ESBC w zakresie GFS jest opracowywana przez właściwe organy krajowe, inne niż KBC. Niektóre zadania podejmowane zgodnie z niniejszymi wytycznymi wymagają zatem współpracy pomiędzy ESBC i właściwymi organami krajowymi, zgodnie z art. 5 ust. 1 Statutu oraz art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczącego zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (1). W celu zapewnienia dysponowania przez ESBC aktualnymi GFS zgodnymi z jego potrzebami oraz ich spójności z prognozami tych samych zmiennych przygotowywanymi przez KBC, niezależnie od tego, czy statystyki są opracowywane przez KBC, czy też przez właściwe organy krajowe, niezbędne jest stworzenie skutecznych procedur wymiany GFS w ramach ESBC.

(7)

(2)

(3)

Tabela 2 („Główne agregaty instytucji rządowych i samorządowych”) Programu Przekazywania w załączniku B do ESA 95, udostępniana dwa razy do roku (po trzech i po ośmiu miesiącach od końca ostatniego objętego roku), obejmuje większość podstawowych informacji potrzebnych do spełnienia wymogów sprawozdawczych dotyczących przychodów i wydatków. Pozostałe podstawowe informacje potrzebne do opracowania zbiorczych danych dotyczących przychodów i wydatków dla strefy euro i Unii Europejskiej (UE) związane są głównie z transakcjami pomiędzy Państwami Członkowskimi a budżetem UE.

(8)

(4)

(5)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 3605/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie stosowania Protokołu w sprawie procedury dla nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (3) wybrane statystyki długu publicznego oraz dostosowania deficytu do długu udostępnia się dwa razy do roku, przed 1 marca i 1 września. Tabelę 6 („Rachunki finansowe według sektorów (transakcje)”) oraz Tabelę 7 („Bilanse aktywów i pasywów”) Programu Przekazywania w załączniku B do ESA 95, w tym rachunki finansowe sektora instytucji rządowych i samorządowych i jego podsektorów, udostępnia się raz do roku (dziewięć miesięcy od końca ostatniego objętego roku). Źródła te nie odpowiadają jednak potrzebom ESBC, jeżeli chodzi o ich zakres i aktualność.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 109 POZ 81 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L109 - 107 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 11 marca 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/1 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego przez krajowe banki centralne oraz w sprawie dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących aktywów rezerwy walutowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/6)

  • Dz. U. L109 - 6 z 200529.4.2005

    Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 15 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/2 w sprawie niektórych wymogów sprawozdawczości statystycznej Europejskiego Banku Centralnego oraz procedur przekazywania przez krajowe banki centralne informacji statystycznych w dziedzinie statystyki pieniężnej i bankowej (EBC/2005/4)

  • Dz. U. L109 - 1 z 200529.4.2005

    Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2005 r. zwalniająca Republikę Czeską, Republikę Estońską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Republikę Malty i Rzeczpospolitą Polską z obowiązku stosowania do niektórych gatunków dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 1999/105/WE i 2002/57/WE w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych, materiałem siewnym zbóż, materiałem do wegetatywnego rozmnażania winorośli, leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 525) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.