Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 111 POZ 1

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/2)

Data ogłoszenia:2005-05-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 111 POZ 1

Strona 1 z 66
2.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 dotyczące instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2005/2) (2005/331/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

(4)

Zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 3 Statutu wytyczne EBC stanowią integralną część prawa wspólnotowego,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w powiązaniu z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 18 ust. 2 oraz art. 20 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje: Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefiniowania instrumentów i procedur, jakie mają być wykorzystywane przez Eurosystem, składający się z krajowych banków centralnych (KBC) Państw Członkowskich, które przyjęły walutę euro (zwanych dalej „uczestniczącymi Państwami Członkowskimi”), oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), a to w celu prowadzenia takiej polityki w jednolity sposób we wszystkich uczestniczących Państwach Członkowskich. EBC dysponuje odpowiednimi kompetencjami, aby wydawać niezbędne wytyczne wprowadzające jednolitą politykę pieniężną Eurosystemu, natomiast poszczególne KBC mają obowiązek działać w zgodzie z takimi wytycznymi. Niedawne zmiany w zakresie definicji i wprowadzania jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu powinny zostać odpowiednio odzwierciedlone poprzez odpowiednią wymianę załącznika I do aktualnie obowiązujących wytycznych EBC dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Artykuł 1

Zasady, instrumenty, procedury oraz kryteria prowadzenia jednolitej polityki pieniężnej Eurosystemu

(1)

Załącznik I do wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. dotyczących instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) zastępuje się Załącznikiem do niniejszych wytycznych.

Artykuł 2

(2)

Weryfikacja

(3)

KBC przesyłają EBC szczegółowe dane w zakresie dokumentacji oraz środków, za pomocą których zamierzają stosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej do dnia 15 marca 2005 r.

(1) Dz. U. L 310 z 11.12.2000, str. 1. Wytyczne ostatnio zmienione wytycznymi EBC/2003/16 (Dz. U. L 69 z 8.3.2004, str. 1).

L 111/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 3 Wejście w życie

2.5.2005

Niniejsze wytyczne wchodzą w życie po upływie dwóch dni od ich przyjęcia. Artykuł 1 ma zastosowanie począwszy od dnia 30 marca 2005 r. Artykuł 4 Adresaci Niniejsze wytyczne skierowane są do KBC uczestniczących Państw Członkowskich.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 3 lutego 2005 r. W imieniu Rady Prezesów EBC Prezes EBC

Jean-Claude TRICHET

2.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/3

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I PROWADZENIE POLITYKI PIENIĘŻNEJ W STREFIE EURO Dokumentacja ogólna instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu Luty 2005

L 111/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI

Strona

2.5.2005

Wstęp ROZDZIAŁ 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. Ogólny zarys ram polityki pieniężnej Europejski System Banków Centralnych Cele Eurosystemu Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu

7

8 8 8 8 8 9 9 9 10 10

1.3.1. Operacje otwartego rynku 1.3.2. Operacje banku centralnego na koniec dnia 1.3.3. Rezerwa obowiązkowa 1.4. 1.5. 1.6. Kontrahenci Aktywa zabezpieczające Zmiany ram polityki pieniężnej

ROZDZIAŁ 2 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Uprawnieni kontrahenci Ogólne kryteria kwalifikujące Wybór kontrahentów do przetargów szybkich i operacji bilateralnych Sankcje w przypadku niewypełnienia zobowiązań przez kontrahenta Zawieszenie lub wyłączenie ze względu na wymogi ostrożności 11 11 11 12 12

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2005 NR 111 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.