Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 1

4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Może okazać się, że w Państwie Członkowskim finansowanie niezbędne dla publicznego skupu interwencyjnego produktów rolnych nie jest możliwe w inny sposób niż według stóp procentowych, które są znacznie wyższe niż jednolita stopa procentowa.


uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 2 ust. 3,

(4)

uwzględniając wniosek Komisji,

W zakresie, w jakim różnica pomiędzy wysokościami stóp procentowych jest ponad dwukrotnie wyższa od jednolitej stopy procentowej w danym Państwie Członkowskim, należy przewidzieć zastosowanie mechanizmu korygującego. Różnica ta powinna być jednak częściowo ponoszona przez dane Państwo Członkowskie, tak aby zachęcić je do poszukiwania najmniej kosztownej metody finansowania.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Mechanizm ten należy stosować tymczasowo i w związku z tym wykonywać w latach budżetowych 2005 i 2006. Powinien on być stosowany od początku bieżącego roku budżetowego,

(1)

Dla środków interwencyjnych, dla których nie została ustalona kwota jednostkowa w ramach wspólnej organizacji rynku, podstawowe zasady mające zastosowanie do finansowania wspólnotowego są takie jak w rozporządzeniu (EWG) nr 1883/78 (2), w szczególności w odniesieniu do metody ustalania kwot, które mają być finansowane, finansowania wydatków wynikających z uruchamiania funduszy niezbędnych dla skupu interwencyjnego, wyceny zapasów, które mają być przeniesione z jednego roku na inny, oraz finansowania wydatków wynikających z rzeczywistego składowania.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 5 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 otrzymuje brzmienie:

(2)

Zgodnie z art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1883/78 kwoty odsetek ponoszonych przez Państwa Członkowskie na skup interwencyjny są finansowane przez Wspólnotę według jednej metody oraz według jednolitej stopy procentowej.

(1) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103. (2) Dz.U. L 216 z 5.8.1978, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1259/96 (Dz.U. L 163 z 2.7.1996, str. 10).

„Na zasadzie odstępstwa od akapitu pierwszego, jeżeli stopa procentowa ponoszona przez Państwo Członkowskie jest ponad dwukrotnie wyższa niż jednolita stopa procentowa, Komisja może, na lata budżetowe 2005 i 2006, w ramach finansowania kosztów odsetek ponoszonych przez to Państwo Członkowskie, pokrywać kwotę odpowiadającą jednolitej stopie procentowej powiększonej o różnicę między dwukrotnie wyższą taką stopą a rzeczywistą stopą ponoszoną przez Państwo Członkowskie.”

L 114/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2005

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wydatków ponoszonych od dnia 1 października 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 26 kwietnia 2005 r. W imieniu Rady

F. BODEN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 14 z 20054.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L114 - 11 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L114 - 9 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L114 - 7 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 5 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 3 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.