Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 11

4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/11

DECYZJA RADY z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek (2005/357/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Zgodnie z decyzją 2004/903/WE i z zastrzeżeniem przyjęcia w późniejszym terminie decyzji w sprawie zawarcia Umowy, Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 7 grudnia 2004 r.


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 94 w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy, ust. 3 akapit pierwszy i ust. 4,

(5)

Umowa powinna zostać zatwierdzona w imieniu Wspólnoty.

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

Należy ustanowić prostą i szybką procedurę wprowadzania możliwych zmian postanowień załączników I i II do Umowy,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Dnia 16 października 2001 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia z Republiką San Marino negocjacji dotyczących odpowiedniej umowy w celu zapewnienia przyjęcia przez Republikę San Marino środków równoważnych środkom, które mają być stosowane we Wspólnocie w celu zapewnienia skutecznego opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek.

Umowa między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiająca środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.

Tekst Umowy jest załączony do niniejszej decyzji (4).

(2)

Treść Umowy, będąca wynikiem negocjacji, odzwierciedla należycie zalecenia dotyczące negocjacji wydane przez Radę. Umowie towarzyszy protokół ustaleń między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką San Marino, z drugiej strony, którego tekst załączono do decyzji Rady 2004/903/WE (2).

Artykuł 2 Komisja zostaje niniejszym upoważniona do zatwierdzenia w imieniu Wspólnoty zmian w załącznikach do Umowy, zapewniających prawidłowość zawartych w załącznikach danych dotyczących właściwych organów wynikających z notyfikacji, o których mowa w art. 5 lit. a) dyrektywy 2003/48/WE, oraz w załącznikach do tejże dyrektywy.

(3)

Stosowanie postanowień dyrektywy 2003/48/WE (3) jest uzależnione od zastosowania przez Republikę San Marino środków równoważnych przewidzianym w dyrektywie, zgodnie z Umową zawartą przez Republikę San Marino ze Wspólnotą Europejską.

Artykuł 3 W imieniu Wspólnoty notyfikacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 Umowy, dokonuje Przewodniczący Rady (5).

(4) Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 33. (5) Data wejścia w życie Umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Opinia wydana dnia 2 grudnia 2004 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Dz.U. L 381 z 28.12.2004, str. 32. (3) Dz.U. L 157 z 26.6.2003, str. 38. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35).

(1)

L 114/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2005

Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 grudnia 2004 r. W imieniu Rady

C. VEERMAN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 14 z 20054.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298)

 • Dz. U. L114 - 13 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L114 - 9 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L114 - 7 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 5 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 3 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L114 - 1 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.