Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298)

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 14

Strona 1 z 4
L 114/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.5.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2005 r. ustanawiająca odstępstwo od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do kłód dębowych (Quercus L.) z korą pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1298) (2005/359/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 15 ust. 1,


(5)

Pod pewnymi warunkami technicznymi można również znieść obowiązek fumigacji w przypadku drewna dębowego należącego do grupy dębu białego. Niektóre Państwa Członkowskie zwróciły się z wnioskiem o kolejne odstępstwo w celu zezwolenia na przywóz dębu białego w ciągu niektórych miesięcy w roku. To drugie odstępstwo powinno być ograniczone do tych obszarów Wspólnoty, w których potencjalne wektory Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt wykazują niewielką lub zerową aktywność w czasie zimy, tj. na obszarach na północ od 45o szerokości geograficznej.

Komisja zapewni, aby Stany Zjednoczone udostępniły wszelkie informacje techniczne niezbędne do monitorowania działania wymaganych środków ochronnych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2000/29/WE kłody dębowe (Quercus L.) z korą, pochodzące ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, zasadniczo nie mogą być wprowadzane do Wspólnoty z powodu niebezpieczeństwa wprowadzenia Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt, powodującego zamieranie dębu.

Państwom Członkowskim powinno się zatem przyznać odstępstwo na czas ograniczony w odniesieniu do wprowadzania kłód dębowych (Quercus L.) z korą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Zdrowia Roślin,

(2)

Doświadczenie wskazuje, że w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych Ameryki ryzyko rozprzestrzeniania się Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt może być wyeliminowane poprzez stosowanie niektórych środków.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

(3)

Jednym z tych środków jest fumigacja. Niektóre Państwa Członkowskie wystąpiły z wnioskiem, aby przywóz kłód dębowych poddanych fumigacji odbywał się wyłącznie za pośrednictwem określonych portów, w których istnieją odpowiednie obiekty do przeładunku i kontroli.

(1) Dz.U. L 169 z 10.7.2000, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/16/WE (Dz.U. L 57 z 3.3.2005, str. 19).

W drodze odstępstwa od art. 5 ust. 1 dyrektywy 2000/29/WE i od art. 13 ust. 1 ppkt i) tiret trzecie tej dyrektywy w odniesieniu do załącznika IV części A sekcji I pozycji 3 do tej dyrektywy, Państwa Członkowskie zostają niniejszym upoważnione, od dnia 1 stycznia 2005 r., do zezwolenia na wprowadzanie na swoje terytorium kłód dębowych (Quercus L.) z korą, pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (zwanych dalej „kłodami”) po spełnieniu warunków określonych w art. 2–7.

4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/15

Artykuł 2 1. Aby skorzystać z tego odstępstwa, kłody muszą być poddane fumigacji i oznaczone zgodnie z załącznikiem I.

Komisja i odpowiedzialne organy urzędowe we wszystkich pozostałych Państwach Członkowskich zostają bezzwłocznie powiadomione o szczegółach dotyczących danej przesyłki.

Artykuł 5 2. Państwa fumigacji z w odniesieniu ust. 2 i art. 6 Członkowskie mogą zwolnić kłody poddane wymogów określonych w art. 5 ust. 1 do basenów do moczenia drewna oraz w art. 5 ust 2. 1. Kłody są składowane wyłącznie w takich miejscach, które zostały zgłoszone oraz zatwierdzone przez odpowiedzialne organy urzędowe w danych Państwach Członkowskich oraz które posiadają odpowiednie baseny do moczenia drewna, dostępne w okresie określonym w ust. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 114 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 13 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 26 kwietnia 2005 r. wyznaczająca siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej

 • Dz. U. L114 - 11 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką San Marino ustanawiającej środki równoważne do przewidzianych w dyrektywie Rady 2003/48/EC w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L114 - 9 z 20054.5.2005

  Decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Wspólnotą Europejską a Księstwem Andory przewidującego środki równoważne do tych, które zostały przewidziane w dyrektywie Rady 2003/48/WE w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek

 • Dz. U. L114 - 7 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 698/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 459/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz pszenicy zwyczajnej znajdującej się w posiadaniu austriackiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 5 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 697/2005 z dnia 3 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 462/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L114 - 3 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 696/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L114 - 1 z 20054.5.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 695/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1883/78 ustanawiające ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.