Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 1

Tytuł:

2005/341/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1024) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 1

Strona 1 z 5
4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/1

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1024)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/341/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Komitetem Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom posiadającym cechy, które pozwalają im w znaczącym stopniu przyczyniać się do poprawy kluczowych aspektów ochrony środowiska. (2) Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że dla poszczególnych grup produktów należy ustalić określone kryteria oznakowania ekologicznego opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komitet Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego.

(3) Stanowi ono ponadto, iż odpowiednio wcześnie przed końcem okresu ważności kryteriów określonych dla danej grupy produktów należy przeprowadzić przegląd kryteriów znakowania ekologicznego, jak również ocenę i weryfikację wymagań związanych z tymi kryteriami.

(4) W celu odzwierciedlenia rozwoju sytuacji na rynku stosownym jest dokonanie przeglądu kryteriów ustanowionych decyzją Komisji 2001/686/WE z dnia 22 sierpnia 2001 r. ustanawiającą ekologiczne kryteria przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (2).

(5) Ponadto w celu wyraźnego wyłączenia serwerów z grupy produktów należy zmodyfikować definicję grupy produktów ustanowioną w tejże decyzji.

(6) W celu zachowania przejrzystości należy zatem zastąpić decyzję 2001/686/WE.

(7) Zrewidowane kryteria ekologiczne, jak również związane z nimi wymogi oceny i weryfikacji powinny obowiązywać przez okres czterech lat.

(1)

Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1.

(2)

Dz.U. L 242 z 12.9.2001, str. 4.

L 115/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

4.5.2005

(8) Stosownym jest pozostawienie okresu przejściowego niedłuższego niż dwanaście miesięcy producentom, których produktom przyznane zostało oznakowanie ekologiczne przed dniem notyfikacji niniejszej decyzji, lub którzy złożyli wniosek o przyznanie takiego oznakowania przed tym dniem, tak aby mieli oni dostateczną ilość czasu na dostosowanie swoich produktów do zrewidowanych kryteriów i wymogów. (9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Do celów administracyjnych numerem kodowym przydzielonym „komputerom osobistym” jest „013”. Artykuł 5 Decyzja 2001/686/WE zostaje uchylona. Artykuł 6 Oznakowania ekologiczne przyznane przed dniem notyfikacji niniejszej decyzji odnośnie do produktów zaliczających się do grupy produktów „komputery osobiste” mogą nadal być używane do dnia 31 marca 2006 r. Jeżeli wnioski o przyznanie oznakowania ekologicznego dotyczące grupy produktów „komputery osobiste” zostały złożone przed dniem notyfikacji niniejszej decyzji, produktom tym można przyznać oznakowanie ekologiczne na warunkach określonych w decyzji 2001/686/WE. W takich przypadkach oznakowanie ekologiczne może być używane do dnia 31 marca 2006 r. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L115 - 42 z 20054.5.2005

    2005/344/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1028) (1)

  • Dz. U. L115 - 35 z 20054.5.2005

    2005/343/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument C(2005) 1027) (1)

  • Dz. U. L115 - 9 z 20054.5.2005

    2005/342/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1026) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.