Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 9

Tytuł:

2005/342/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1026) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 9

Strona 1 z 15
4.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 115/9

DECYZJA KOMISJI z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca zrewidowane ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1026)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/342/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. w sprawie zrewidowanego programu przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego (1), w szczególności jego art. 6 ust. 1 akapit drugi, po konsultacji z Radą ds. Znakowania Ekologicznego Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje: (1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000 wspólnotowe oznakowanie ekologiczne może być przyznawane produktom posiadającym cechy, które pozwalają im w znaczącym stopniu przyczyniać się do poprawy kluczowych aspektów ochrony środowiska. (2) Rozporządzenie (WE) nr 1980/2000 stanowi, że szczególne kryteria oznakowania ekologicznego, opracowane na podstawie kryteriów sporządzonych przez Radę ds. Znakowania Ekologicznego Unii Europejskiej, należy ustalić według grup produktów. (3) Stanowi ono ponadto, iż odpowiednio wcześnie przed końcem okresu ważności kryteriów określonych dla danej grupy produktów powinien odbyć się przegląd kryteriów znakowania ekologicznego oraz wymagań dotyczących oceny i weryfikacji związanych z tymi kryteriami. (4) W celu uwzględnienia rozwoju naukowego oraz wydarzeń na rynku stosowne jest dokonanie przeglądu kryteriów ustanowionych decyzją Komisji 2001/607/ WE z dnia 19 lipca 2001 r. ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego detergentom do ręcznego zmywania naczyń (2).


(5) Ponadto, aby określić, że objęte są produkty przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i zawodowego, konieczna jest zmiana definicji grupy produktów określonej w wymienionej decyzji.

(6) Dla zapewnienia jasności należy zatem odpowiednio zastąpić decyzję 2001/607/WE.

(7) Zrewidowane kryteria ekologiczne powinny być ważne przez okres czterech lat.

(8) Stosowne jest pozostawienie okresu przejściowego nie dłuższego niż dwanaście miesięcy wnioskodawcom, których produktom przyznane zostało oznakowanie ekologiczne przed dniem notyfikacji niniejszej decyzji lub którzy złożyli wniosek o przyznanie takiego oznakowania przed tą datą, aby mieli oni wystarczającą ilość czasu na dostosowanie swoich produktów, tak aby spełniały zrewidowane kryteria i wymagania.

(9) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu utworzonego na mocy art. 17 rozporządzenia (WE) nr 1980/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Grupa produktów „detergenty do ręcznego zmywania naczyń” obejmuje:

„wszystkie detergenty przeznaczone do używania do ręcznego zmywania naczyń, porcelany stołowej, sztućców, garnków, patelni i innych sprzętów kuchennych itp.”.

(1) (2)

Dz.U. L 237 z 21.9.2000, str. 1. Dz.U. L 214 z 8.8.2001, str. 30

Grupa produktów obejmuje produkty przeznaczone zarówno do użytku prywatnego, jak i zawodowego.

L 115/10

PL Artykuł 2

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 6

4.5.2005

Aby otrzymać oznakowanie ekologiczne dla detergentów do ręcznego zmywania naczyń zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1980/2000, detergent musi zaliczać się do grupy produktów „detergenty do ręcznego zmywania naczyń” i musi spełniać kryteria przedstawione w Załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 3 Kryteria ekologiczne dla grupy produktów „detergenty do ręcznego zmywania naczyń”, jak również związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji są ważne do dnia 31 grudnia 2008 r. Artykuł 4 Do celów administracyjnych grupie produktów „detergenty do ręcznego zmywania naczyń” przydziela się kod 019. Artykuł 5 Uchyla się decyzję 2001/607/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 115 POZ 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L115 - 42 z 20054.5.2005

    2005/344/WE:Decyzja Komisji z dnia 23 marca 2005 r. ustalająca ekologiczne kryteria przyznawania wspólnotowego oznakowania ekologicznego uniwersalnym środkom czyszczącym oraz środkom czyszczącym przeznaczonym do urządzeń sanitarnych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1028) (1)

  • Dz. U. L115 - 35 z 20054.5.2005

    2005/343/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom przenośnym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument C(2005) 1027) (1)

  • Dz. U. L115 - 1 z 20054.5.2005

    2005/341/WE:Decyzja Komisji z dnia 11 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z nimi wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania komputerom osobistym wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1024) (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.