Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 117 POZ 1 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie (WE) nr 647/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71

Data ogłoszenia:2005-05-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 117 POZ 1 - Strona 10

Strona 10 z 10

”; e) w rubryce „I. IRLANDIA” skreśla się pkt 11; f) w rubryce „R. AUSTRIA” dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: „8. W celu obliczenia teoretycznej wysokości świadczenia zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. a) niniejszego rozporządzenia dotyczącym świadczeń systemu emerytalno-rentowego stowarzyszeń wolnych zawodów (Kammern der Freien Berufe) lub ich części, finansowanych wyłącznie metodą systemu kapitałowego lub w oparciu o system konta emerytalno-rentowego, właściwa instytucja uwzględnia, w odniesieniu do każdego przebytego miesiąca ubezpieczenia zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego, kapitał proporcjonalnie do kapitału faktycznie zgromadzonego w rozpatrywanym systemie emerytalno-rentowym, lub uważanego za zgromadzony w systemie konta emerytalno-rentowego, oraz liczbę miesięcy ubezpieczeniowych w danym systemie emerytalno-rentowym. 9. Artykuł 79a rozporządzenia stosuje się odpowiednio do ustalania wysokości rent sierocych oraz podwyżek lub dodatków do rent w odniesieniu do dzieci z systemów emerytalno-rentowych stowarzyszeń wolnych zawodów (Kammern der Freien Berufe).”; g) w rubryce „Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO” w tekście wprowadza się następujące zmiany: i) w pkt 2 b) ppkt i) i ii) tekst otrzymuje brzmienie: „i) małżonek lub były małżonek, jeżeli roszczenie zgłasza: — kobieta zamężna, lub — osoba, której małżeństwo ustało z innych powodów niż śmierć małżonka; lub ii) były małżonek, jeżeli roszczenie zgłasza: — wdowiec, który bezpośrednio przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie jest uprawniony do zasiłku dla owdowiałego rodzica, lub — wdowa, która na krótko przed osiągnięciem wieku emerytalnego nie jest uprawniona do zasiłku dla owdowiałych matek, zasiłku dla owdowiałego rodzica lub renty wdowiej lub która jest uprawniona jedynie do renty wdowiej związanej z wiekiem, której wysokość ustalana jest zgodnie z art. 46 ust. 2 rozporządzenia, i do tego celu »renta wdowia związana z wiekiem« oznacza rentę wdowią wypłacaną po obniżonej stawce zgodnie z sekcją 39 ust. 4 ustawy z 1992 r. o składkach i świadczeniach zabezpieczenia społecznego.”; ii) skreśla się pkt 22.


L 117/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II

4.5.2005

W załącznikach do rozporządzenia (EWG) nr 574/72 wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku 2, w rubryce „X. SZWECJA” pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2. Dla zasiłków dla bezrobotnych: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Szwedzka Rada ds. Ubezpieczenia Bezrobotnych)”; 2) w załączniku 4, w rubryce „D. NIEMCY” dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9. Systemy emerytalno-rentowe wolnych zawodów: Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen, Köln”; 3) w załączniku 10, w rubryce „C. DANIA”, pierwszy akapit punktu 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do celów stosowania art. 10c, 11 ust. 1, 11a ust. 1, 12a, 13 ust. 2 i 3, 14 ust. 1 — 3 rozporządzenia wykonawczego: Den Sociale Sikringsstyrelse, København”; 4) w załączniku 10, w rubryce „K. AUSTRIA” pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do celów stosowania art. 14 ust. 1 lit. b), art. 14a ust. 1 lit. b) i art. 17 rozporządzenia: Bundesminister für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz (federalny minister ds. zabezpieczenia społecznego, integracji pokoleń i ochrony konsumentów), w porozumieniu z odpowiednim organem administracji publicznej w związku ze specjalnymi systemami dla urzędników oraz w porozumieniu z odpowiednią instytucją emerytalno-rentową stowarzyszeń wolnych zawodów (Kammern der Freien Berufe)”; 5) skreśla się załącznik 11.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 117 POZ 1 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L117 - 22 z 20054.5.2005

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1590/2004 z dnia 26 kwietnia 2004 r. ustanawiającego wspólnotowy program w sprawie ochrony, opisu, zbierania i wykorzystania zasobów genetycznych w rolnictwie i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1467/94 (Dz.U. L 304 z 30.9.2004)

  • Dz. U. L117 - 20 z 20054.5.2005

    Decyzja nr 649/2005/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję nr 1419/1999/WE ustanawiającą działanie Wspólnoty na rzecz obchodów Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2005 — 2019

  • Dz. U. L117 - 13 z 20054.5.2005

    Rozporządzenie (WE) nr 648/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.