Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 12

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

Data ogłoszenia:2005-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 12

L 118/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Zgodnie z art. 12 ust. 6 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 404/93 pomoc dodatkowa jest przyznawana dla jednego lub więcej regionów produkcji, gdy średni dochód z produkcji jest znacznie niższy niż średni dochód wspólnotowy.


uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 6 akapit pierwszy i jego art. 14,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z art. 12 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 pomoc wyrównawcza dla pokrycia straty dochodów na rzecz producentów wspólnotowych obliczana jest na podstawie różnicy między „zryczałtowanym dochodem referencyjnym” a „średnim dochodem z produkcji” dla bananów produkowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w danym roku.

Średni roczny dochód z produkcji uzyskany z wprowadzenia do obrotu bananów wyprodukowanych na Martynice i Gwadelupie okazał się znacznie niższy od średniej wspólnotowej w roku 2004. Z tego powodu należy przyznać dodatkową pomoc regionom produkcyjnym Martyniki i Gwadelupy. Dane dotyczące roku 2004 ukazujące bardzo trudne warunki produkcji i wprowadzania do obrotu, prowadzą do ustalenia dodatkowej pomocy pokrywającej 75 % różnicy pomiędzy średnim dochodem wspólnotowym a dochodem z wprowadzenia do obrotu produktów z tych dwóch regionów.

(6)

(2)

Artykuł 2 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1858/93 z dnia 9 lipca 1993 r. ustanawiający szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównywania strat dochodu wprowadzania do obrotu w sektorze bananów (2), ustala „zryczałtowany dochód referencyjny” na 64,03 EUR/100 kg netto zielonych bananów na etapie pobrania z pakowalni.

Jednostkowa wysokość zaliczek oraz wysokość zabezpieczeń z nimi związanych są określone zgodnie z art. 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93 w zależności od poziomu kwoty pomocy ustalonej za rok poprzedni.

(7)

Z powodu braku wszystkich potrzebnych danych, kwota pomocy wyrównawczej na rok 2004 nie mogła zostać ustalona wcześniej. Należy przewidzieć wypłatę salda pomocy na rok 2004 oraz zaliczki w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu w styczniu i lutym 2005 r. w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

(3)

Na rok 2004, średni dochód z produkcji, obliczony na podstawie średniej, z jednej strony, cen bananów wprowadzonych do obrotu poza regionami produkcyjnymi, na etapie pierwszego miejsca rozładunku – towar nierozładowany, i z drugiej strony, cen sprzedaży na rynkach lokalnych dla bananów wprowadzonych do obrotu w regionach produkcyjnych i wziąwszy pod uwagę kwoty zryczałtowane ustalone w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93, jest niższy od poziomu zryczałtowanego dochodu referencyjnego na rok 2004. W związku z powyższym należy ustalić kwoty pomocy wyrównawczej, która ma zostać przyznana w odniesieniu do roku 2004.

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Bananów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Kwotę pomocy wyrównawczej określoną w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 w odniesieniu do świeżych bananów objętych kodem CN ex 0803, z wyjątkiem plantanów, produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, ustala się na 28,10 EUR/100 kg.

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2587/2001 (Dz.U. L 345 z 29.12.2001, str. 13). (2) Dz.U. L 170 z 13.7.1993, str. 5. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 471/2001 (Dz.U. L 67 z 9.3.2001, str. 52).

5.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/13

2. Wysokość pomocy określoną w ust. 1 zwiększa się o 7,82 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki i 8,18 EUR/100 kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy.

Artykuł 3 W drodze odstępstwa od art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93, właściwe władze Państw Członkowskich wypłacają kwotę salda końcowego pomocy wyrównawczej, która ma zostać przyznana w odniesieniu do roku 2004 oraz zaliczkę w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu w styczniu i lutym 2005 r., w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, po sprawdzeniu wniosków zgodnie z art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 1858/93. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 2 Wysokość każdej zaliczki na banany wprowadzone do obrotu w okresie od stycznia do grudnia 2005 r. wynosi 19,67 EUR/100 kg. Wysokość zabezpieczeń z nimi związanych wynosi 9,84 EUR/100 kg.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 12 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 53 z 20055.5.2005

  Umowa między Republiką Bułgarii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 52 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/365/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 48 z 20055.5.2005

  Umowa między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 47 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/364/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rumunią w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 39 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1321) (1)

 • Dz. U. L118 - 37 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255) (1)

 • Dz. U. L118 - 35 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

 • Dz. U. L118 - 26 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372) (1)

 • Dz. U. L118 - 25 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L118 - 18 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L118 - 14 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (PDO)

 • Dz. U. L118 - 6 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L118 - 5 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2005 r.

 • Dz. U. L118 - 3 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L118 - 1 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.