Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255) (1)

Data ogłoszenia:2005-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 37

5.5.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 118/37

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 maja 2005 r. zatwierdzająca plany zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1255)

(Jedynie tekst w języku wloskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/362/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiającą przepisy szczególne w celu zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz zmieniającą dyrektywę 92/119/EWG w zakresie choroby cieszyńskiej i afrykańskiego pomoru świń (1), w szczególności jej art. 16 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

Złożony przez Włochy plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń został poddany ocenie i uznany za zgodny z dyrektywą 2002/60/WE. Dla celów przejrzystości w niniejszej decyzji należy określić obszary geograficzne, na których ma być realizowany plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

(8)

Afrykański pomór świń występuje u dzikich świń w prowincji Nuoro na Sardynii we Włoszech. W 2004 r. na Sardynii poważnie wzrosła liczba przypadków tej choroby. W związku ze wzrostem liczby przypadków choroby Włochy przeprowadziły ocenę środków podjętych do tej pory w celu zwalczenia choroby w ramach dyrektywy Rady 2002/60/WE. W związku ze wspomnianym wzrostem liczby przypadków choroby Komisja przeprowadziła przegląd środków wprowadzonych na szczeblu wspólnotowym w związku z afrykańskim pomorem świń na Sardynii i przyjęła decyzję 2005/363/WE z dnia 2 maja 2005 r. dotyczącą środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (2). Zgodnie z dyrektywą 2002/60/WE Włochy złożyły do zatwierdzenia plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń w regionie Sardynii, który przewiduje również środki mające zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby wśród świń domowych. Przedstawiony plan określa strefy na Sardynii, w których występują różne poziomy zagrożenia afrykańskim pomorem świń, i w których powinny zostać wprowadzone różne środki służące monitorowaniu i zwalczaniu choroby.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Przedstawiony przez Włochy plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń na obszarze wskazanym w Załączniku zostaje zatwierdzony. Artykuł 2 Włochy natychmiast podejmą niezbędne środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podadzą je do wiadomości i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję. Artykuł 3

(3)

(4)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 maja 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(5)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 192 z 20.7.2002, str. 27. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r. (2) Patrz: 38 str. niniejszego Dziennika Urzędowego.

L 118/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2005

ZAŁĄCZNIK Obszary w regionie Sardynii we Włoszech, w których ma być realizowany plan zwalczania afrykańskiego pomoru świń A. Obszar skażony Obszar strefy Montarbu w prowincji Nuoro obejmujący część terytorium gmin Arzana, Gairo, Osini, Seui i Ussassai. B. Obszar wysokiego ryzyka a) Całe terytorium prowincji Nuoro z wyłączeniem obszarów wskazanych w punkcie A. b) W prowincji Sassari, terytorium gmin Ala’ dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Budduso’, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolo’, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi i Torralba. C. Obszar zagrożony Region Sardynii z wyłączeniem obszarów wskazanych w punktach A i B.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 118 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L118 - 53 z 20055.5.2005

  Umowa między Republiką Bułgarii a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 52 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/365/WPZiB z dnia 14 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Republiką Bułgarii w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 48 z 20055.5.2005

  Umowa między Rumunią a Unią Europejską w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 47 z 20055.5.2005

  Decyzja Rady 2005/364/WPZiB z dnia 12 kwietnia 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Rumunią w sprawie procedur bezpieczeństwa przy wymianie informacji niejawnych

 • Dz. U. L118 - 39 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 maja 2005 r. dotycząca środków ochrony zdrowia zwierząt przed afrykańskim pomorem świń na Sardynii we Włoszech (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1321) (1)

 • Dz. U. L118 - 35 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/659/WE ustalającą indykatywny podział środków między Państwa Członkowskie w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej związanych z rozwojem obszarów wiejskich na okres 2000–2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1320)

 • Dz. U. L118 - 26 z 20055.5.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiająca kryteria ekologiczne oraz związane z tym wymagania dotyczące oceny i weryfikacji dla przyznawania smarom wspólnotowego oznakowania ekologicznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1372) (1)

 • Dz. U. L118 - 25 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 706/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zawieszające skup masła w niektórych Państwach Członkowskich

 • Dz. U. L118 - 18 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 705/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające lub uchylające niektóre rozporządzenia w sprawie klasyfikacji towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L118 - 14 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 704/2005 z dnia 4 maja 2005 r. zmieniające elementy specyfikacji nazwy pochodzenia znajdującej się w Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1107/96 (Mel de Barroso) (PDO)

 • Dz. U. L118 - 12 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 703/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku 2004 oraz jednostkową wysokość zaliczek na rok 2005

 • Dz. U. L118 - 6 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 702/2005 z dnia 3 maja 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L118 - 5 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 701/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie uprawnień na przywóz byków, krów i jałówek niektórych ras alpejskich i górskich, przeznaczonych do celów innych niż ubój, składane w kwietniu 2005 r.

 • Dz. U. L118 - 3 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 700/2005 z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L118 - 1 z 20055.5.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 699/2005 z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.